Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Regulaminy studiów » Regulamin studiów
Regulamin studiów

REGULAMIN STUDIÓW
NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

Rzeszów 2007

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

§2

 1. Zasady i tryb przyjęcia na studia uchwala Senat na wniosek rad wydziałów.
 2. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Tekst ślubowania jest zawarty w Statucie Uniwersytetu. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest podstawowym dokumentem potwierdzającym przebieg studiów i uzyskane w ich czasie wyniki.

§3

Zwierzchnikiem ogółu studentów Uniwersytetu jest rektor. W sprawach objętych niniejszym regulaminem wszystkie decyzje podejmuje właściwy dziekan. Studentowi przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni od decyzji dziekana drogą służbową do rektora.
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję w I instancji podejmuje rektor.

§4

Reprezentantem ogółu studentów w Uniwersytecie są organy Samorządu Studenckiego działające na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i statutu Uniwersytetu.

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW

§5

 1. Student ma prawo do:
  1. Zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań, w tym także kulturalnych, turystycznych i sportowych, oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i innych środków materialnych będących w dyspozycji uczelni, a niezbędnych do realizacji programu studiów;
  2. Zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestnictwa w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uniwersytecie;
  3. Uczestnictwa w zajęciach otwartych innych kierunków studiów.
 2. W okresie studiów studentowi przysługuje prawo do:
  1. Korzystania z pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  2. Ochrony zdrowia i opieki lekarskiej na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym.
 3. Student ma prawo do zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach studenckich na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§6

 1. Student może studiować poza swoim kierunkiem podstawowym inne kierunki, specjalności lub dowolne przedmioty w Uniwersytecie. Rada wydziału ustala zasady przyjmowania i studiowania na drugim i kolejnym kierunku studiów.
 2. Student jest zobowiązany powiadomić właściwych dziekanów, jakie kierunki studiuje i złożyć oświadczenie, który kierunek jest jego podstawowym kierunkiem studiów.
 3. Studiowanie drugiego i kolejnego kierunku, specjalności, dodatkowych przedmiotów jest odpłatne. Wysokość opłat ustala rektor.

§7

 1. Student może studiować według indywidualnego planu lub według indywidualnego planu i programu studiów. Szczegółowe warunki i zasady odbywania studiów w trybie indywidualnym ustala rada wydziału.
 2. Dziekan na wniosek dyrektora instytutu (kierownika katedry, zakładu) powołuje opiekuna naukowego dla studenta ubiegającego się o studiowanie według indywidualnego planu i programu studiów spośród pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Opiekun wspólnie ze studentem ustalają harmonogram indywidualnego planu i programu studiów (określający tryb, formę i terminy zaliczenia poszczególnych przedmiotów i zdawanych egzaminów), który przedstawiają radzie wydziału do akceptacji.
 4. W przypadkach niewywiązania się studenta z obowiązków, na wniosek opiekuna naukowego lub z urzędu - dziekana cofa zgodę na odbywanie studiów według indywidualnego planu i programu studiów.

§8

 1. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się, jakie stwarza uczelnia oraz postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminu studiów.
 2. W szczególności student jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego,
  2. dbania o godność studenta i o dobre imię Uniwersytetu,
  3. przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie,
  4. zachowania się zgodnie z zasadami dobrego obyczaju,
  5. poszanowania dobra materialnego uczelni,
  6. studenta obowiązuje czynny udział w zajęciach dydaktycznych oraz terminowe składanie egzaminów i zaliczeń, jak również wypełnianie innych obowiązków dydaktycznych przewidzianych w planach studiów. Rada wydziału określa rodzaje zajęć, na których obecność studenta jest kontrolowana. Prowadzący zajęcia określa sposób i termin wyrównania zaległości spowodowanych nieobecnością.
  7. student jest obowiązany wnosić terminowo opłaty za zajęcia dydaktyczne wg zasad określonych w przepisach odrębnych.

§9

Za niewypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa obowiązujących w uczelni, dziekan może skreślić studenta z listy studentów w czasie trwania roku (semestru) studiów.

§10

 1. W okresie studiów studentów obowiązuje odbycie praktyk zawodowych określonych planami studiów.
 2. Program praktyk oraz sposób ich zaliczenia ustala rada wydziału i podaje do wiadomości studentom na początku semestru.
 3. Praktykę zalicza nauczyciel akademicki - opiekun praktyki.
 4. Opiekun praktyki może także zaliczyć praktykę na podstawie:
  • dokumentu potwierdzającego wykonanie pracy zarobkowej, w tym również za granicą, jeśli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyki,
  • udziału studenta w obozie naukowym.

§11

Student zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie dziekanat o zmianie stanu cywilnego, nazwiska i adresu. W razie niepowiadomienia dziekanatu o zmianie nazwiska lub adresu pisma wysłane na ostatni podany adres uważa się za doręczone.

§12

 1. Student może przenieść się do innej szkoły lub na inny pokrewny kierunek studiów na Uniwersytecie za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w wydziale, który opuszcza, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu I roku studiów. Rektor na wniosek dziekana wydziału ma prawo przyjąć osobę w czasie trwania I roku studiów na ten kierunek, na który nie wypełniono, ustalonego odrębnymi przepisami, limitu miejsc.
 2. Dziekan określa warunki, termin i sposób wyrównania przez przenoszącego się studenta zaległości wynikających z różnicy planów i programów nauczania.
 3. Student może ubiegać się o przeniesienie ze studiów dziennych na studia zaoczne albo ze studiów zaocznych na studia dzienne. Decyzje w sprawie przeniesienia i wyrównania różnic programowych podejmuje dziekan. Rada wydziału określa zasady zmiany systemu studiowania.

§13

 1. Na pisemny uzasadniony wniosek studenta dziekan może udzielić mu urlopu od zajęć. Podejmując decyzję o udzieleniu urlopu, dziekan określa czas jego trwania. Urlop nie może być udzielony na okres semestru lub roku akademickiego po zakończeniu zajęć dydaktycznych w tym semestrze lub roku.
 2. Student winien ubiegać się o udzielenie urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Przyczyną urlopu nie może być uzyskiwanie przez studenta niezadowalających wyników w nauce.
 3. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.

§14

 1. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie. Prawo do korzystania z pomocy materialnej w okresie urlopu określone jest odrębnymi przepisami.
 2. W trakcie urlopu student może, za zgodą dziekana, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów.
 3. Student studiujący na dwu kierunkach studiów może wystąpić o udzielenie mu urlopu na obu kierunkach jednocześnie lub tylko na jednym z nich.

§15

 1. Rok akademicki na studiach dziennych rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września roku następnego, i obejmuje:
  1. semestr zimowy - składający się z okresu zajęć dydaktycznych trwających 15 tygodni oraz zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej trwającej 2 tygodnie,
  2. semestr letni - składający się z okresu zajęć dydaktycznych trwających 15 tygodni oraz letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej trwającej nie krócej niż 3 tygodnie,
  3. praktyki, których czas trwania określają plany i programy studiów,
  4. przerwę międzysemestralną trwającą 1 tydzień,
  5. ferie zimowe, wiosenne i letnie trwające maksymalnie 16 tygodni, ale nie krócej niż 10 tygodni, w tym trwające nieprzerwanie 8 tygodni ferie letnie.
 2. Organizację roku akademickiego dla studentów studiów stacjonarnych ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studenckiego i podaje do wiadomości przed 1 października.
 3. Organizacje roku akademickiego dla studentów studiów zaocznych i wieczorowych ustalają dziekani i podają do wiadomości studentów przed rozpoczęciem semestru (roku). Za zgodą rady wydziału w organizacji roku akademickiego na studiach niestacjonarnych można przewidzieć inne niż podane w ust. 1 terminy jego rozpoczęcia i zakończenia.
 4. Dziekan w porozumieniu z właściwymi organami samorządu studenckiego powołuje opiekunów lat i grup studenckich.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może ustalić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć.

§16

 1. Studia odbywają się według planów i programów ustalonych przez rady wydziałów po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego.
 2. Harmonogram zajęć obejmuje zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów danego kierunku oraz zajęcia do wyboru przez studenta. Szczegółowy program i tygodniowy wymiar zajęć określa rada wydziału. Harmonogram zajęć, który zatwierdza dziekan, powinien być podany do wiadomości studentów nie później niż jeden tydzień przed rozpoczęciem roku (semestru).

§17

 1. Okresem zaliczeniowym jest semestr lub rok akademicki. Decyzję podejmuje rada wydziału na wniosek dziekana, po wysłuchaniu opinii wydziałowego Samorządu Studenckiego.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk objętych planem studiów.
 3. Zaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić nie później niż do 30 września, a semestru zimowego nie później niż do 31 marca.

§18

Jeżeli na kierunku studiów istnieje kilka specjalności do wyboru, to student wybiera jedną z nich w terminie i na warunkach ustalonych przez dziekana.

§19

 1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo studenta w przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych, w tym także wykładów, uzyskanie pozytywnych ocen z prac objętych tymi zajęciami oraz złożenie egzaminu, jeżeli jest przewidziany w programie studiów.
 2. Szczegółowy zakres wymagań z poszczególnych zajęć (wiadomości i umiejętności niezbędne do opanowania, znajomość literatury, wykonywanie prac kontrolnych lub innych form prac praktycznych, itp.) ustala nauczyciel akademicki prowadzący te zajęcia i podaje do wiadomości studentów w okresie dwu tygodni od ich rozpoczęcia.

§20

 1. Studenci podejmujący za zgodą Uczelni studia zagraniczne jedno- lub dwusemestralne na kierunku, na którym studiują w Uniwersytecie Rzeszowskim, lub na kierunku pokrewnym, po powrocie do kraju podejmują studia na kolejnym semestrze (roku).
 2. Studentom takim zalicza się semestr (rok), na którym studiowali na uczelni zagranicznej.
 3. W przypadku, gdy w uczelni zagranicznej program studiów nie uwzględniał przedmiotu obowiązującego studentów według planów studiów UR ani przedmiotu doń zbliżonego pod względem treści merytorycznych, student po powrocie ze studiów zagranicznych jest zobowiązany zaliczyć tę różnicę programową. Zasady, tryb i termin uzupełnienia różnic programowych określa dziekan.
 4. Zasady wymienione w ust.1-3 obowiązują także studentów odbywających studia w uczelniach krajowych za zgodą Uniwersytetu.

§21

 1. Bezpośrednio po złożeniu egzaminów przewidzianych planem studiów oraz po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i praktyk wymaganych w danym semestrze lub roku studiów - nie później jednak niż w ostatnim dniu sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej - student składa w dziekanacie indeks celem uzyskania wpisu na semestr lub rok następny.
 2. Student, który w powyższym terminie nie spełni określonych w ust. 1 wymogów, może uzyskać brakujące zaliczenia i złożyć egzaminy w sesji poprawkowej.
 3. Jeżeli obowiązujące w Uniwersytecie przepisy przewidują wnoszenie opłaty za zajęcia dydaktyczne warunkiem wpisu na kolejny semestr lub rok studiów jest ich uiszczenie w terminie określonym przez dziekana.

§22

 1. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający dany przedmiot w terminach sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. W wyjątkowych przypadkach dziekan może określić inny termin lub upoważnić do przeprowadzenia egzaminu innego specjalistę z danego lub pokrewnego przedmiotu.
 2. Harmonogram egzaminów przygotowany przez jednostki prowadzące poszczególne kierunki studiów jest zatwierdzany przez dziekana i podawany do wiadomości studentów nie później niż na dwa tygodnie przed początkiem sesji egzaminacyjnej.
 3. Egzamin z każdego przedmiotu przewidzianego programem studiów odbywa się oddzielnie i podlega osobnej ocenie. Jeżeli zajęcia z określonego przedmiotu są prowadzone przez więcej niż 1 osobę, egzamin może być przeprowadzony kolegialnie lub przez wyznaczoną osobę. O wyborze trybu egzaminu decyduje dziekan. Egzaminy odbywają się z przedmiotów wskazanych w planie studiów.
 4. W uzasadnionych przypadkach szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustala rada wydziału.
 5. Student może zdawać egzaminy przed pierwszym terminem w tzw. terminie zerowym, jeżeli egzaminator wyrazi na to zgodę.

§23

 1. Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje wpisanie w indeksie oceny niedostatecznej przez dziekana. Usprawiedliwienie nieobecności student winien przedłożyć w terminie 7 dni w dziekanacie.
 2. Egzamin poprawkowy nie powinien odbywać się wcześniej niż po 14 dniach od uzyskania oceny niedostatecznej.

§24

 1. Dziekan na wniosek studenta, może wyznaczyć komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta, który nie uzyskał wymaganego zaliczenia zajęć dydaktycznych nie więcej jak z jednego przedmiotu lub otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego, jeżeli student kwestionuje ocenę wystawioną przez nauczyciela.
 2. Wniosek o komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności zainteresowany student powinien złożyć w ciągu trzech dni od daty egzaminu poprawkowego lub odmowy udzielenia zaliczenia.
 3. Egzamin lub zaliczenie komisyjne powinno odbyć się w terminie ustalonym przez dziekana. Wyznaczony termin egzaminu i zaliczenia komisyjnego jest ostateczny i nie może ulec zmianie na wniosek studenta.
 4. Egzamin lub zaliczenie komisyjne odbywa się w formie pisemnej lub ustnej przed komisją, w skład której wchodzą:
  • dziekan jako przewodniczący lub upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • egzaminator przeprowadzający poprzedni egzamin lub nauczyciel akademicki, który prowadził zajęcia, z których student nie otrzymał zaliczenia,
  • drugi specjalista z zakresu objętego egzaminem lub zaliczeniem albo specjalista z przedmiotu pokrewnego.
 5. Dziekan powiadamia o terminie egzaminu (zaliczenia) komisyjnego Samorząd Studencki, który może wydelegować w charakterze obserwatora swojego przedstawiciela. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego uczestniczy w egzaminie (zaliczeniu) komisyjnym, chyba że student zdający egzamin (uzyskujący zaliczenie) wyrazi sprzeciw.
 6. Decyzja komisji w sprawie zaliczenia zajęć lub złożenia egzaminu jest ostateczna.

§25

Przy zaliczaniu proseminariów, seminariów i wykładów wpisuje się "zal.", natomiast w przypadku pozostałych zajęć stosuje się następującą skalę ocen:

 • bardzo dobry 5,0
 • dobry plus 4,5
 • dobry 4,0
 • dostateczny plus 3,5
 • dostateczny 3,0
 • niedostateczny 2,0

§26

 1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył przedmiotu, semestru lub roku studiów, dziekan wydaje decyzję o:
  • warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów w następnym semestrze lub roku studiów,
  • zezwoleniu na powtarzanie przedmiotu, semestru lub roku studiów,
  • skreśleniu z listy studentów.
 2. Powtarzanie przedmiotu (w tym także praktyki), semestru lub roku jest płatne. Wysokość opłat ustala rektor.
 3. Student, który nie uiścił opłaty za zajęcia dydaktyczne, zostaje przez dziekana wydziału skreślony z listy studentów.

§27

 1. Student może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze lub roku następnym z wyjątkowo ważnych przyczyn (np. choroba lub poważny przypadek losowy).
 2. Termin i formę uzupełnienia różnic programowych wynikłych z warunkowego wpisu na semestr lub rok następny ustala dziekan.
 3. Warunkowy wpis na semestr lub rok następny można uzyskać nie więcej niż dwa razy w okresie studiów w przypadku rocznego okresu zaliczeń i nie więcej niż trzy razy w przypadku systemu semestralnego.

§28

 1. Student, który nie uzyskał zaliczenia lub nie zdał egzaminu z jednego tylko przedmiotu objętego programem nauczania w semestrze lub roku studiów, może uzyskać zgodę dziekana na powtórzenie niezaliczonego przedmiotu w następnym roku akademickim z jednoczesnym warunkowym wpisem na kolejny semestr lub rok studiów.
 2. W razie niezaliczenia powtarzanego przedmiotu, student może ubiegać się o powtórzenie semestru (roku), na którym przedmiot niezliczony objęty jest programem nauczania, chociażby uzyskał zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy objęte programem nauczania semestru lub roku, na który uzyskał wpis warunkowy w trybie określonym w ust. 1.
 3. Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia kolejnego semestru lub roku studiów, na którym podjął naukę w trybie określonym w ust.1, może ubiegać się wyłącznie o zezwolenie na powtarzanie semestru lub roku studiów, chociażby nie uzyskał zaliczenia lub nie zdał egzaminu z jednego tylko przedmiotu objętego programem nauczania w danym semestrze lub roku studiów.
 4. Jeżeli student powtarzał semestr (rok) z powodów określonych w ust. 2 i uzyskał wszystkie zaliczenia oraz zdał wszystkie egzaminy objęte programem nauczania, dziekan zalicza mu ten semestr (rok) oraz semestr (rok) następny.

§29

 1. Student może, z zastrzeżeniem § 28, uzyskać zezwolenie na powtarzanie semestru lub roku studiów.
 2. Student, który powtarza semestr lub rok studiów, jest zobowiązany uzyskać zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów. Decyzję o uznaniu uzyskanych zaliczeń i złożonych egzaminów podejmuje dziekan na wniosek studenta przedstawiony przed rozpoczęciem powtarzanego semestru lub roku studiów.

§30

 1. Student, który przerwał studia lub został skreślony z listy studentów, może wznowić naukę na tym samym kierunku lub - w wyjątkowych przypadkach - na kierunku pokrewnym.
 2. Dziekan ustala, od którego semestru student wznawia naukę.
 3. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy studentów na I roku studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji obowiązujących w uczelni.
 4. Wznowienie studiów nie może nastąpić przed zatarciem lub darowaniem kary osobie, która została skreślona z listy studentów na mocy orzeczenia komisji dyscyplinarnej.

§31

 1. Zasady zapisów na seminaria określa rada wydziału. Tematy prac magisterskich, inżynierskich lub licencjackich powinny być ustalone w pierwszym roku uczestnictwa w seminarium.
 2. Oceny pracy magisterskiej, inżynierskiej lub licencjackiej dokonuje jej promotor oraz jeden recenzent wyznaczony przez dziekana.

§32

 1. Studia kończy złożenie egzaminu magisterskiego, inżynierskiego lub licencjackiego co najmniej z wynikiem dostatecznym
 2. Studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych zobowiązani są przystąpić do egzaminu magisterskiego, inżynierskiego lub licencjackiego nie później niż do dnia:
  • 31 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym,
  • 30 września na studiach kończących się semestrze letnim.
 3. W uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek studenta może przedłużyć termin przystąpienia do egzaminu magisterskiego, inżynierskiego lub licencjackiego o jeden miesiąc.
 4. Rektor na wniosek studenta, zaopiniowany przez dziekana i promotora może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, ale nie dłużej niż do 15 grudnia, a w przypadku studiów kończących się w sesji zimowej nie dłużej niż do 15 maja.
 5. Po uzyskaniu zaliczenia ostatniego semestru (roku) studiów student może korzystać z uprawnień studenckich tylko do dnia, w którym przystąpił do egzaminu magisterskiego, inżynierskiego lub licencjackiego, z zachowaniem postanowień ust. 2 i 3, a w przypadku indywidualnego planu studiów - ponadto z zachowaniem terminów ustalonych w harmonogramie tego planu studiów.

§33

 1. Warunki dopuszczenia i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego oraz zasady ustalania ostatecznego wyniku studiów określają poszczególne rady wydziałów. Uchwała rady wydziału w tym zakresie wymaga akceptacji senatu.
 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.

§34

 1. Zakres egzaminu magisterskiego, inżynierskiego lub licencjackiego oraz kryteria ustalania końcowych ocen wpisywanych do dyplomu ukończenia studiów ustala rada wydziału w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu studenckiego i podaje do wiadomości studentów najpóźniej rok przed planowanym terminem ukończenia studiów.
 2. W dyplomie ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny.
 3. Komisja przeprowadzająca egzamin magisterski może podwyższyć o jeden stopień ostateczny wynik studiów, jeżeli student z pracy magisterskiej (chyba że nie ma wymogu pisania pracy) oraz egzaminu magisterskiego otrzymał oceny bardzo dobre oraz w ciągu dwóch ostatnich lat studiów uzyskał ocenę średnią z egzaminów co najmniej dobry plus (4,5), jak też końcową ocenę z przedmiotów fakultatywnych co najmniej dobry plus (4,5).

§35

Ukończenie studiów następuje po złożeniu przez studenta egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych po wypełnieniu wszystkich obowiązków względem uczelni, przedłożeniu karty obiegowej i zwrocie legitymacji studenckiej. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

§36

 1. Studentom i absolwentom, którzy wyróżniają się szczególnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem obowiązków i aktywnością społeczną, jak również wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub innymi, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia przez:
  1. rektora,
  2. radę wydziału lub dziekana.
 2. Jedną z form wyróżnienia jest przyznanie przez rektora na wniosek rady wydziału dyplomu z wyróżnieniem studentowi, który uzyskał:
  • średnią ocen z przebiegu studiów nie niższą niż 4,8
  • z pracy dyplomowej bardzo dobry (chyba że nie ma wymogu pisania pracy)
  • z egzaminu dyplomowego bardzo dobry,
  • ukończył studia w terminie określonym planem studiów.

PRZEPISY KOŃCOWE

§37

Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 r.

 Regulamin

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:48
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 79305 razy
[+]