Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 24.09.2009 r.
24.09.2009 r.

Z OBRAD SENATU
24 września 2009

Pierwsze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w nowym roku akademickim 2009/2010 – 24 września – rozpoczęto od rozpatrzenia spraw kadrowych. Zaopiniowano następujące wnioski rad wydziałów: Medycznego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. n. med. Andrzeja Kwolka na stanowisku profesora zwyczajnego oraz zatrudnienia w UR dra hab. n. med. Bogumiła Lewandowskiego, Matematyczno-Przyrodniczego o przedłużenie zatrudnienia na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Krzysztofa Golca-Biernata i dra hab. prof. UR Martina Kochmańskiego oraz o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Swobody, ponadto wniosek Rady Wydziału Sztuki o zatrudnienie dra hab. Janusza Pokrywki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Z wnioskiem o przedłużenie mianowania na okres 3 lat dla dra hab. prof. UR Aleksandra Sytnika, o zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego dr Diany Gergovej oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Witolda Nowaka wystąpił dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego. W dalszej kolejności przedłożone zostały: wniosek Rady Wydziału Ekonomii o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego  dr hab. prof. UR Martina Mizli i wnioski Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki dr hab. Beaty Balogovej i dr hab. Krystyny Barłóg. W wyniku tajnego głosowania wszystkie z przedstawionych spraw uzyskały aprobatę senatorów.

Następnie wysłuchano informacji dotyczących oceny dorobku naukowego nauczycieli akademickich UR (za 2008 r.). Referujący to zagadnienie prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Aleksander Bobko omówił kwestie związane z realizowanymi w latach 2008 i 2007 tematami badawczymi, rozwojem kadry naukowej, stypendiami naukowym, publikacjami, konferencjami naukowymi organizowanymi w roku ubiegłym, dotacjami dla Uczelni w latach 2008-2009 oraz zeszłorocznymi grantami.

W dalszej kolejności senatorowie zaakceptowali przedstawiony przez prowadzącego obrady Rektora prof. dra hab. Stanisława Uliasza projekt uchwały w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu w roku akademickim 2009/2010. Posiedzenia te odbędą się kolejno: semestr zimowy – 29 października, 26 listopada; 17 grudnia 2009; 28 stycznia 2010; semestr letni – 25 lutego; 25 marca; 22 kwietnia; 27 maja oraz 24 czerwca.

Podjęto ponadto decyzję (uchwała Senatu) w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2009/2010 studiów podyplomowych mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej) oraz uchwałę w sprawie uruchomienia przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy wspólnie z Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie studiów III stopnia w zakresie fizyki.

Następnie udzielono zgody (uchwała) na zaciągnięcie przez JM Rektora zobowiązania wekslowego na kwotę ponad 4 mln zł celem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu Rozwój Systemu Informatycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Podjęto także decyzje: o wyborze biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania finansowego za 2009 r., w sprawie upoważnienia Rektora do zaciągnięcia kredytu obrotowego celem finansowania bieżących wydatków Uniwersytetu oraz w sprawie oddania w użyczenie do bezpłatnego użytkowania Gminie Miasto Rzeszów nieruchomości położonej w Zalesiu, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne: „Budowa i doposażenie placów zabaw”.

Podczas wrześniowego posiedzenia senatorowie zapoznali się z również z prezentacją przygotowaną przez firmę OPTeam na temat wdrożenia w Uniwersytecie Rzeszowskim systemu informatycznego w ramach projektu ZPORR.


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:28
Sporządził:Małgorzata Dworak   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 3345 razy
[+]