Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin » Nauki prawne
Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki prawne

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki prawne skierowane jest do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu nauk prawnych i wykazują zainteresowania naukowe lub osiągnięcia naukowe z tego zakresu. Kandydat do Szkoły Doktorskiej powinien uzyskać efekty uczenia się dla kwalifikacji Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego powinny być potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. Jednocześnie od kandydatów oczekuje się rzetelności, zdyscyplinowania, otwartości na nowe wyzwania i gotowość podejmowania obowiązków nieodzownych w podejmowaniu zadań badawczych.
 2. Do rekrutacji może przystąpić osoba, o której mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt 2, przy czym w przypadku osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych z oceną co najmniej dobrą plus (4.5), a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia dyplom z oceną bardzo dobrą (5,0), natomiast w przypadku studentów, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich wymagana jest średnia ocen z dotychczasowego toku studiów 5,0.
 3. Kandydat przedkłada następujące dodatkowe dokumenty:
 1. w przypadku uzyskania „Diamentowego Grantu” w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki – poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;
 2. proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej oraz wstępną bibliografię;
 3. wykaz prac naukowych, a także informację o działalności popularyzującej naukę potwierdzoną przez upoważnione podmioty, w szczególności informację o publikacjach, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach naukowych;
 4. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora, potwierdzoną przez właściwą jednostkę;
 5. opinię samodzielnego pracownika naukowego co do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR.
 1. Kandydat  może dodatkowo przedstawić: 
 1. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana;
 2. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.
 1. Kandydat, który ukończył inny kierunek studiów niż prawo zobowiązany jest przedłożyć co najmniej dwie publikacje w punktowanych czasopismach prawniczych, a także wydane przez uprawniony podmiot zaświadczenie o czynnym udziale w co najmniej dwóch konferencjach naukowych z zakresu nauk prawnych albo o udziale w co najmniej jednym projekcie naukowym z zakresu nauk prawnych.
 2. Jeżeli kandydatem jest absolwent studiów pierwszego stopnia  lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich zobowiązany jest przedłożyć co najmniej jedną publikację w punktowanym czasopiśmie prawniczym albo wydane przez uprawniony podmiot zaświadczenie o czynnym udziale w co najmniej  jednej konferencji naukowej z zakresu nauk prawnych albo o udziale w co najmniej jednym projekcie naukowym z zakresu nauk prawnych.

 

 


Wstawił:Kruba Adrian 2019-12-20 13:58
Sporządził:Iwona Wania   2019-12-20
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-12-20
Stronę obejrzano: 688 razy
[+]