Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 18.06.2009 r.
18.06.2009 r.

 

Z OBRAD SENATU
18 czerwca 2009

Pierwszym z przewidzianych w porządku obrad punktów czerwcowego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (18 czerwca) była dyskusja na temat propozycji zmian w Statucie Uczelni. Projekt tego dokumentu oraz wszelkie zmiany w nim zawarte przedstawił w imieniu senackiej komisji statutowej jej przewodniczący prof. dr hab. Jan Łukasiewicz. Zaproponowane zmiany są wynikiem kilkumiesięcznej pracy komisji, która rozpatrzyła wnioski, zgłoszone w tej kwestii przez przedstawicieli środowiska akademickiego w terminie do 30 marca br. Długa, choć bardzo merytoryczna dyskusja toczyła się w związku z zapisami §32 (skład Senatu) i §39 (skład rady wydziału). Starano się znaleźć rozwiązanie dla niedopasowanych dotychczas do wymogów ustawowych parytetów, związanych z udziałem przedstawicieli konkretnych grup społeczności akademickiej - przede wszystkim w składzie Senatu. W konsekwencji przyjęto tu (§32) zapisy zaproponowane podczas posiedzenia Senatu. Po wprowadzeniu innych, drobniejszych korekt do projektu całość jednomyślnie przyjęto. Zmiany obowiązywać będą od roku akademickiego 2009/2010.

W dalszej kolejności obrad Senatu, którymi kierował JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz, rozpatrywano sprawy osobowe. Wnioski w tych kwestiach przedstawili: dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego – w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Mirosława Herbowskiego; dziekan Wydziału Sztuki dr hab. prof. UR Józef Jerzy Kierski - w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Krzysztofa Skórczewskiego oraz zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. Kazimierza Świerczewskiego i dra hab. Cezarego Woźniaka; dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Filozofii prof. dr hab. Andrzej L. Zachariasz–w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony dr hab. prof. UR Romany Kolarzowej; prof. dr hab. Leszek Słupecki – przedłużenie zatrudniania dra hab. prof. UR Wacława Wierzbieńca na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz dyrektor Instytutu Filologii Polskiej dr hab. prof. UR Marek Stanisz – wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Jolanty Pasterskiej.

Rozpatrywano także projekt uchwały w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu „Rozwój UR szansą dla regionu” oraz regulamin organizacyjny i zasady realizacji studiów podyplomowych w ramach projektu „Rozwój UR szansą dla regionu” (oba finansowane z programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”). Sprawy przedłożył Senatowi prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. prof. UR inż. Czesław Puchalski.

W dalszej części obrad w głosowaniu jednomyślnym zaakceptowano Regulaminu Wydziału Sztuki, o którego przyjęcie poprosił w imieniu Rady Wydziału dziekan dr hab. prof. UR Józef Jerzy Kierski.

W sprawach różnych prorektor ds. kształcenia dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia zaapelowała do dziekanów wydziałów o zintensyfikowanie prac komisji rekrutacyjnych, które, mimo wprowadzenia od tego roku elektronicznej rejestracji kandydatów, aktywnie powinny też działać na rzecz pozyskania kandydatów.

Z kolei dyrektor Biblioteki UR pani mgr Krystyna Serwatko poinformowała, że po raz pierwszy Biblioteka zorganizowała ISI Web of Knowledge - platformę umożliwiającą dostęp (tylko do 3 lipca) do indeksu cytowań Science Citation Index Expanded oraz innych źródeł użytecznych w pracach bibliometrycznych.

Na koniec prorektor dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski poinformował o umowie na realizację nowego projektu „Centrum biotechnologii stosowanej i nauk podstawowych”, o wartości blisko 20 mln, która podpisana zostanie w Warszawie 23 czerwca.


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:27
Sporządził:Małgorzata Dworak   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 3418 razy
[+]