Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.05.2009 r.
28.05.2009 r.

Z OBRAD SENATU
28 maja 2009r.

Ważnym i radosnym akcentem rozpoczęło się majowe posiedzenie (28 maja br.) Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego – JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz oficjalnie pogratulował kilku pracownikom, którzy otrzymali w ostatnim czasie nominacje profesorskie. Byli wśród nich: prof. dr hab. Sylwester Czopek (nominacja na profesora zwyczajnego
w UR), prof. dr hab. Aleksander Bobko i prof. dr hab. Waldemar Furmanek (tytuły profesora). Ogłoszono również, że tytuł profesora w dziedzinie nauk prawnych otrzymała pani profesor Halina Zięba-Załucka.

Zgodnie z programem obrad zebrani wysłuchali rocznego sprawozdania rektora z działalności Uczelni, po którym prowadzący tę część prof. dr hab. Kazimierz Obodyński zainicjował dyskusję. Poruszono w niej m.in. kwestie przyszłości Uczelni jako Uniwersytetu i sprawy związane z inwestycjami. Senatorowie jednomyślnie zaakceptowali sprawozdanie, a tym samym działania władz rektorskich w ubiegłym roku.

W dalszej części obrad – po wysłuchaniu opinii Komisji ds. Decentralizacji i Finansów i informacji kwestor mgr Janiny Kut – zaaprobowano sprawozdanie finansowe za rok 2008 r., zamknięty dodatnim wynikiem finansowym oraz plan rzeczowo-finansowy na rok bieżący.

Rozpatrzono również sprawy osobowe – wnioski rad wydziałów dotyczące zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. prof. UR Janusza Skowrona (przedłużenie na czas nieokreślony) i dra hab. Grzegorza Grzybka (obaj z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego) oraz dra hab. Jacka Chudziaka (z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego) i dra hab. Bogusława Droby z Wydziału Biologiczno-Rolniczego (przedłużenie zatrudnienia na czas nieokreślony).

Pod głosowanie poddano także projekt uchwały w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego JE ks. abp. dr. Ignacemu Tokarczukowi. Jego następstwem – po ogłoszeniu wyników poprzedniego – było głosowanie w sprawie wyboru laudatora. Zaakceptowano zgłoszoną przez RW Socjologiczno-Historycznego kandydaturę prof. dra hab. Aleksandra Bobki, prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zgodnie z kolejnymi punktami porządku obrad dyskutowano nad projektem uchwały w sprawie pensum dydaktycznego. Następstwem merytorycznej dyskusji w tejże kwestii było zaakceptowanie dokumentu, rozpatrywanego też wcześniej przez odpowiednie senackie komisje.

W dalszej kolejności podjęto uchwały w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich i Regulaminie studiów podyplomowych. Poinformowała o nich prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia. Oba projekty pozytywnie zaopiniowane zostały przez Komisję ds. Dydaktyki i Wychowania. Zyskały również poparcie senatorów.

Przegłosowano także projekt uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2010/2011.

O uruchomienie studiów doktoranckich w dyscyplinach: agronomia i biologia zwrócił się dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego dr hab. prof. UR Zbigniew Czerniakowski.
W tej sprawie przyjęto uchwałę.

Przychylono się także do wniosku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie uruchomienia studiów I stopnia na kierunku mechatronika i inżynieria materiałowa oraz – na Wydziale Socjologiczno-Historycznym – na kierunku praca socjalna.

Z kolei po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zasad przyjmowania na studia doktoranckie w UR w roku akademickim 2010/2011 wysłuchano relacji dziekana Wydziału WF prof. dra hab. Kazimierza Obodyńskiego, który poinformował o sporządzeniu przez Wydział wniosku o uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.

Sporo emocji wywołał projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich na studiach I, II i III stopnia. Podkreślano weń konieczność dostosowania liczby studentów, odbywających zajęcia praktyczne, zwłaszcza na kierunkach artystycznych, biologicznych, matematycznych, czy fizycznych do towarzyszących im warunków przestrzennych, wyposażeniowych itp.

Następnie głosowano w sprawie przedstawionego projektu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników UR uczestniczących w realizacji projektów finansowanych
ze źródeł zewnętrznych (zaaprobowano jednomyślnie) oraz propozycji uchwały w sprawie stosowania w UR ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Zasady i procedury postępowań w zamówieniach     publicznych w Uniwersytecie Rzeszowskim.  Regulamin powoływania członków komisji przetargowej. O szczegółach tych zagadnień poinformował prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. prof. UR inż. Cz. Puchalski.

Jednomyślnie przyjęto również uchwałę w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010.

Na wniosek Wydziału Medycznego dokonano także zmiany w uchwale z 16 grudnia 2004 r. w sprawie powołania (niegdyś na Wydziale Pedagogicznym) kierunku zdrowie publiczne.

Dokonano także korekty w uchwała Senatu nr 58 z 26 marca br. w sprawie przyjęcia Zasad realizacji przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich, polegającej na skreśleniu punktu czwartego.

Jako ostatnią – po wysłuchaniu opinii Komisji ds. Rozwoju Uczelni – podjęto decyzję o zorganizowaniu w Uniwersytecie Rzeszowskim Centrum Sportu i Rekreacji.


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:27
Sporządził:Małgorzata Dworak   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 4383 razy
[+]