Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 23.04.2009 r.
23.04.2009 r.

Z OBRAD SENATU
23 kwietnia 2009r.

Uczczeniem chwilą ciszy pamięci zmarłego 3 kwietnia br. prof. dra hab. Witolda Kurka rozpoczęto posiedzenia Senatu UR w dniu 23 kwietnia.

Następnie wysłuchano informacji dziekana Wydziału Socjologiczno- Historycznego prof. dra hab. Sylwestra Czopka na temat wyboru recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego JE ks. abp. Ignacemu Tokarczukowi.

Z prośbą o przygotowanie recenzji Rada Wydziału zwróciła się do profesorów: Stanisława Grodziskiego (UJ, PAU) i Jerzego Kłoczowskiego (KUL).
W dalszej części obrad dyskutowano zgłoszone przez Wydział Filologiczny propozycje zmian w uchwale Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 21 czerwca 2007 r. w sprawie zasad określenia warunków zakończenia studiów I i II stopnia. Zmiana dotyczyła Regulaminu dyplomowania studentów na Wydziale Filologicznym.  Po zgłoszeniu uwag i sugestii w tejże kwestii, senatorowie zaaprobowali dokument zgłoszony przez Wydział.

Głosowano również wnioski w sprawach osobowych: o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Archeologii prof. dra hab. Sylwestra Czopka (wniosek zreferował prowadzący obrady Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz) oraz o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego ks. dra hab. Janusza Miąsy (wniosek przedstawił dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego dr hab. prof. UR Mieczysław Radochoński).

Zaaprobowano również projekty uchwał dotyczące rozwoju systemu informatyzacji Uniwersytetu – udzielono zgody na realizację inwestycji pod nazwą Rozwój Systemu Informatycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2009 roku, podjęto także uchwałę o zabezpieczeniu (w formie weksla) prawidłowej realizacji umowy. Szczegóły dotyczące całości przedsięwzięcia przedstawił prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. prof. UR inż. Czesław Puchalski.

Wprowadzono ponadto zmianę w zapisie uchwały z 29 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010. Uzupełniono pkt 15 tego dokumentu – wprowadzono zapis: Po zakończeniu rekrutacji wywieszane są listy osób przyjętych i nieprzyjętych. W uzasadnieniu prof. dr hab. Stanisław Uliasz poinformował, że zmiana ta wynika z zaleceń Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w ocenie której takie informacje powinny mieć charakter jawny, nie kolidując przy tym z prawem o ochronie danych osobowych, a służąc zasadzie przejrzystości i czytelności reguł postępowania.

W sprawach różnych JM Rektor poinformował o wynikach obrad Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, która odbyła się pod koniec marca br. Przedstawił również fragment uchwały KRUP w sprawie niewystarczającego budżetu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Sporo emocji wywołała dyskusja dotycząca sporu między dwójką naszych profesorów, kiedyś pracujących na jednym wydziale. Sprawa z pozauczelnianych instytucji została przeniesiona na uniwersyteckie forum, po okresie pewnego uspokojenia ożyła ze zwiększoną energią.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:26
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 3274 razy
[+]