Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.03.2009 r.
26.03.2009 r.

Z OBRAD SENATU
26 marca 2009r.

Głosowaniem wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Medale Komisji Edukacji Narodowej i odznaczenia państwowe rozpoczęło sie posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 26 marca br. Wszyscy z kandydatów otrzymali wymaganą liczbę głosów – Senat pozytywnie zaopiniował 41 wniosków.

Następnie dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prof. dr hab. Józef Tabor przedstawił szanse rady wydziału do uzyskania uprawnień do prowadzenia przewodów doktorskich. Wydział wystąpił o takie prawa w grudniu 2006 r., niestety w 2008 roku otrzymano decyzję negatywną. W ciągu najbliższych trzech lat ponowne składanie wniosków – relacjonował dziekan – będzie zasadne jedynie w dwóch przypadkach: ewentualnego pozyskania do wspólnej inicjatywy Katedry Matematyki Politechniki Rzeszowskiej (obecnie niezainteresowanej) i wspólne aplikowanie o uprawnienia oraz zatrudnienie kilku wybitnych profesorów matematyki.

W dalszej kolejności odbyło się głosowanie nad wnioskiem Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego, rekomendowanym Senatowi przez dziekana prof. dra hab. Sylwestra Czopka, w sprawie wszczęcia procedury nadania godności doktora honoris causa JE ks. abp. Ignacemu Tokarczukowi. Senatorowie przychylnie odnieśli się do tej propozycji.

W punkcie dotyczącym spraw osobowych zaaprobowano kandydaturę dra hab. inż. Tadeusza Kwatera do zatrudnienia (po habilitacji) na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wniosek w tej sprawie przedstawił dziekan RW Matematyczno-Przyrodniczego.

Jednomyślnie zaakceptowano także: Zasady realizacji przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich. Dokument ma na celu ułatwienie studentom i pracownikom Uczelni stosowanie obowiązujących regulacji w związku z realizacją programów europejskich. Podstawę wydawania wiążących decyzji w stosunku do studentów stanowią: Regulamin studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, Regulamin ECTS oraz wymogi programów międzynarodowych.

W dalszej części obrad, którymi kierował JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. prof. UR inż. Czesław Puchalski przedstawił projekt utworzenia międzywydziałowych studiów na kierunku biotechnologia – studia inżynierskie. Senat, po wysłuchaniu informacji o stanowiskach trzech rad wydzialów: Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii, Biologiczno-Rolniczego i Matematyczno-Przyrodniczego, a także głosów senatorów (za i oponujących takiemu przedsięwzięciu), zgodził się na zaproponowane zmiany, które będą obowiązywać od roku akademickiego 2009/2010.

Przedstawiona ponadto została – przez dr hab. prof. UR Elżbietę Dynię, prorektora ds. studenckich i kształcenia, informacja o akredytacji kierunków na Uniwersytecie Rzeszowskim – przez Państwową Komisję Akredytacyjną i Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną – w roku akademickim 2008/2009.

Senatorowie zapoznali sie też z informacją prezydium Komisji Wyborczej UR, wyjaśniającą zgłoszone w przeszłości zarzuty o nieprawidłowej reprezentacji niektórych grup w Senacie.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:25
Sporządził:Małgorzata Dworak   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 3350 razy
[+]