Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.02.2009 r.
26.02.2009 r.

Z OBRAD SENATU
26 lutego 2009r.

Obrady Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 26 lutego br. JM Rektor, prof. dr hab. Stanisław Uliasz rozpoczął od przekazania profesorowi Stanisławowi Saganowi gratulacji z okazji uzyskania przez niego tytułu profesora nauk prawnych.

Realizując przyjęty program, senatorowie wysłuchali informacji na temat funkcjonowania Wydziału Ekonomii; dziekan, dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz przybliżył perspektywy rozwoju jednostki i problemy, z którymi się boryka, zdiagnozował także szanse uzyskania uprawnień w zakresie doktoryzowania.

Przedstawiona również została - przez Prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą dra hab. prof. UR Aleksandra Bobkę - informacja na temat międzynarodowej współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego, realizowanej w roku 2008 (projekty międzynarodowe, program Erasmus; wyjazdy studentów i pracowników UR, przyjazdy studentów uczelni partnerskich, wymiana międzynarodowa w ramach programu Leonardo da Vinci; wyjazdy na studia i praktyki poza programami międzynarodowymi i inne).

Intensywna i pełna emocji dyskusja toczyła się w kwestii projektu Strategii Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po przedstawieniu przez prof. dra hab. Sylwestra Czopka, przewodniczącego senackiej komisji, jej akceptującego stanowiska, ale z zastrzeżeniem konieczności wprowadzenia zmian, głównie natury stylistycznej, językowej oraz pewnych uwag merytorycznych obecni zgłaszali swoje uwagi, wątpliwości i wnioski. W konsekwencji senatorowie większością głosów zaaprobowali przedstawiony projekt i przyjęli uchwałę akceptującą Strategię.

W punkcie 4 porządku obrad rozpatrzona została sprawa osobowa - wniosek RW Matematyczno-Przyrodniczego (przegłosowany jednomyślnie) o zatrudnienie dr hab. Anny Snakowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki.

Głosowano również nad uzupełnieniem składów komisji senackich - dyscyplinarnych: ds. nauczycieli akademickich; komisji ds. studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów. Dokooptowano również jedną osobę do komisji statutowej.

W dalszej kolejności głosowano w sprawie przyjęcia uchwał: w sprawie powołania Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej; zmian w Regulaminie Studiów (przyjęto zapis: Wniosek o komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności zainteresowany student powinien złożyć w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego lub odmowy udzielenia zaliczenia).

Głosowano również uchwały: w sprawie zasad i trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim, powołania Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Podkarpacia oraz Centrum Innowacyjno-Badawcze Monitoringu Środowiska. Dla tych dwóch inwestycji podstawowym źródłem finansowania mają być unijne pieniądze.

Ponadto, w związku ze zgłoszonym władzom Uniwersytetu faktem, iż skład osobowy organów kolegialnych Uniwersytetu nie odpowiada obowiązującym zapisom Prawa
o szkolnictwie wyższym,
Senat podjął uchwałę, zalecającą Komisji Wyborczej UR wyeliminowanie zaistniałych nieprawidłowości.


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:24
Sporządził:Małgorzata Dworak   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 3640 razy
[+]