Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.01.2009 r.
29.01.2009 r.

Z OBRAD SENATU
29 stycznia 2009 r.

Posiedzenie Senatu Uczelni w dniu 29 stycznia 2009 r. rozpoczęto od wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie studentom Uniwersytetu stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienie za osiągnięcia w nauce otrzymało 10 osób: Magdalena Cyburt (Wydział Medyczny), Monika Łokaj (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), Przemysław Podulka (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), Łukasz Piecuch (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), Beata Dencikowska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny), Piotr Durak (Wydział Filologiczny), Dorota Szewc (Wydział Filologiczny), Marcin Bogdan (Wydział Prawa i Administracji), Anna Świerad (Wydział Prawa i Administracji), Mateusz Olejnik (Wydział Socjologiczno-Historyczny). Za wybitne osiągnięcia sportowe dyplomy Ministra otrzymali: Paulina Buziak i Przemysław Polanowski (Wydział Wychowania Fizycznego).

W dalszej części prowadzący obrady Rektor, prof. dr hab. Stanisław Uliasz przedstawił informacje związane z opracowaniem dokumentu Strategia Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego do 2012 roku. Zapowiedział, że będzie ona przedstawiona na lutowym posiedzeniu Senatu; wcześniej trafi do Komisji ds. Rozwoju Uczelni. JM Rektor przybliżył znaczenie tego dokumentu, także z perspektywy obrad Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Podkreślono również - mówił o tym Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. inż. prof. UR Cz. Puchalski - wagę strategii wydziałowych, które są bazą i wytyczną dla późniejszych prac nad koncepcją ogólną. Zaakcentowano w tym kontekście wagę kilku pojęć: baza materialna, dydaktyka, rozwój kadry naukowej.

Prowadzący obrady Senatu prof. dr hab. Stanisław Uliasz wręczył ustępującemu kanclerzowi Uczelni, mgr. Mieczysławowi Doskoczowi list pożegnalny oraz przedstawił wniosek o jego odwołanie. Po pożegnalnym przemówieniu ustępującego kanclerza Senat przegłosował wniosek.

W punkcie dotyczącym spraw osobowych przedstawione zostały następujące kandydatury do zatrudnień na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych: Rady Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Zenona Ożoga; Rady Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Ryszarda Tomczyka; Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Żardeckiej-Nowak oraz wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego o zatrudnienie dra hab. Piotra Gronkowskiego. Wszyscy wymienieni kandydaci uzyskali aprobatę głosujących. Senatorowie głosowali również w sprawie uzupełnienia uchwały Senatu z 29 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010 - dodano zapis o możliwości elektronicznej rejestracji kandydatów na studia.

Podjęto także uchwałę w sprawie powołania Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej (Iwonicz). W terminie późniejszym podjęta zostanie decyzja o tym która jednostka UR będzie zarządzać obiektem w Iwoniczu.

Po wysłuchaniu rekomendacji senackiej Komisji Statutowej i Komisji ds. Rozwoju Uczelni przyjęto także Statut Fundacji Amicus Universitatis Ressoviensis, a w dalszej kolejności uchwały w sprawie powołania Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego, w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji Budowa parkingu utwardzonego na terenie miasteczka akademickiego (ul. Cicha) współfinansowanego przez MNiSW. Przyjęto też uchwałę akceptującą Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:23
Sporządził:Małgorzata Dworak   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 3774 razy
[+]