Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 18.12.2008 r.
18.12.2008 r.

Z OBRAD SENATU

 

W punkcie pierwszym porządku obrad Senatu, w dniu 18 grudnia 2008 r. przewidziano przyjęcie uchwały w sprawie prowizorium budżetowego na 2009 r.
Wcześniej sprawą tą zajmowała się Komisja ds. Decentralizacji i Finansów; jej stanowisko przedstawił przewodniczący, dr hab. prof. UR Marek Koziorowski. Prowizorium zyskało pozytywną opinię, senatorowie głosowali jego przyjęcie. Podjęte zostały uchwały: w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 a także korekty planu rzeczowo-finansowego na rok bieżący.

W dalszej kolejności wysłuchano informacji na temat szans uzyskania praw w zakresie doktoryzowania na Wydziale Prawa i Administracji. Referujący to zagadnienie dziekan, prof. dr hab. UR Stanisław Sagan, powiedział, że Wydział spełnia kryteria w sensie minimum liczbowego kadry, ale posiada pracowników z dość wąskiego zakresu prawa (braki w kadrze z zakresu prawa sądowego), co w konsekwencji uniemożliwia dopełnienie i wysłanie wniosku o przyznanie tychże praw.

Następnie prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia przedstawiła informacje związane z funkcjonowaniem w Uczelni studiów doktoranckich. Aktualnie na pięciu kierunkach studiów doktoranckich - stacjonarnych studiuje 186 osób, niestacjonarnych - 57. Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 8 dyscyplinach - ostatnio Wydział Biologiczno-Rolniczy uzyskał w zakresie nauk rolniczych (dyscyplina agronomia). Pani prorektor poinformowała Senat o powołaniu zespołu mającego na celu przygotowanie jednolitego regulaminu studiów doktoranckich.

W końcowej części grudniowego, a więc przedświątecznego posiedzenia Senatu, Rektor UR, prof. dr hab. S. Uliasz przekazał zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt i nowego, 2009 roku.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:22
Sporządził:Małgorzata Dworak   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 3195 razy
[+]