Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 30.10.2008 r.
30.10.2008 r.

Senat 30.10.2008 r.

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, w dniu 30 października 2008, dokonano wyboru członków komisji senackich oraz komisji powołanych w oparciu o Prawo o szkolnictwie wyższym. Głosowano nad składami: Rady Bibliotecznej oraz Komisji: ds. Rozwoju Uczelni, ds. Decentralizacji i Finansów, ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, ds. Dydaktyki i Wychowania, Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

Zgodnie z zapisami Statutu (§ 25 pkt 7a) Senat wybrał przewodniczącego Rady Bibliotecznej. Pozytywnie zaopiniowano kandydaturę dra hab. prof. UR Wojciecha Cynarskiego (Wydział Wychowania Fizycznego). Przewodniczących innych komisji wybiorą członkowie odpowiednich zespołów, podczas pierwszego posiedzenia.

Senat dokonał też korekty tegorocznego planu rzeczowo-finansowego. W tej sprawie projekt uchwały przedstawiła mgr Janina Kut, kwestor Uniwersytetu.

Przyjęto także tematykę posiedzeń Senatu w roku akademickim 2008/2009.


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:21
Sporządził:Małgorzata Dworak   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 3118 razy
[+]