Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.09.2008 r.
25.09.2008 r.

Z OBRAD SENATU 25.09.2008 r.

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 25 września 2008 r. rozpoczęło się od przekazania ze strony pani prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr hab. prof. UR Elżbiety Dyni informacji dotyczących naboru na studia w roku akademickim 2008/2009 - liczby kandydatów i przyjętych oraz rankingu popularności kierunków. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność usprawnienia rekrutacji.

W dalszej kolejności JM Rektor, prof. dr hab. Stanisław Uliasz przedstawił proponowany terminarz zwyczajnych posiedzeń Senatu UR w roku 2008/09, który senatorowie przyjęli do akceptującej wiadomości.

Zaakceptowano także przedstawiony przez prowadzącego obrady JM Rektora projekt uchwały w sprawie powołania komisji senackich, określenia liczby ich członków oraz zadań.
Personalną obsadę komisji Senat wybierze podczas posiedzenia w październiku.

Dalszą część obrad poświęcono głosowaniom nad kandydaturami z Uniwersytetu Rzeszowskiego do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. W ich wyniku zaaprobowano kandydatury profesorów: Elżbiety Ury i Jerzego Wratnego (Wydział Prawa i Administracji) oraz 2 nazwiska z grupy osób nieposiadających stopnia naukowego dra hab. lub tytułu profesora - dr Agata Ćwik (Wydział Biologiczno-Rolniczy) i dr Katarzyna Zagulak (Wydział Prawa i Administracji).

Senatorowie pozytywnie zaopiniowali także wnioski poszczególnych rad wydziałów w sprawach osobowych - o zatrudnienie w UR na stanowisku profesora prof. dra hab. Michała Gonchara oraz na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych: dra hab. Jacka Kozdrója, dra hab. Chandra Shekhar Pareeka, dra hab. Marka Stanisza, dra hab. prof. UR Józefa Jerzego Kierskiego, dra hab. Stanisława Kryńskiego, dra hab. Grzegorza Oliwy i dra hab. Stanisława Pieprznego.

Przychylnie odniesiono się także (głosowanie tajne) do wniosku w sprawie dodatkowego zatrudnienia prorektorów: E. Dyni i A. Bobki.

W dalszej części obrad Senat podjął uchwałę w sprawie prawa wyboru przez Rektora UR biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za 2008 r.

Ostatnim zaś z szeregu głosowań była aklamacja w kwestii odznaczenia senatora Stanisława Zająca Dużym Medalem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przy okazji przypomniano rangę zasług, jakie poczynił On dla Uczelni, zwłaszcza w okresie jej tworzenia.

Na koniec wysłuchano informacji prorektora, dra hab. inż. prof. UR Czesława Puchalskiego związanych z funkcjonowaniem Uczelnianego Centrum Informatyzacji.

M. D.


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:20
Sporządził:Małgorzata Dworak   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 3484 razy
[+]