Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.06.2008 r.
25.06.2008 r.

Senat 25.06.2008 r.

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 25 czerwca prowadzący obrady prof. dr hab. W. Bonusiak, JM Rektor, rozpoczął od informacji, że w dniu 24 czerwca zmarł prof. Józef Szajna. Zaproponował uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.

W porządku obrad przewidziano informację na temat programu inwestycyjnego w latach 2007-2013, którą przedstawił mgr Mieczysław Doskocz, kanclerz Uniwersytetu. Zaplanowane na najbliższy okres inwestycje są efektem pozyskania przez UR terenów na Zalesiu oraz decyzji o przyznaniu środków finansowych z UE. Uniwersytet pozyskuje środki z następujących programów: Program Operacyjny "Rozwój Polski Wschodniej", Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" i Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego. Już rozpoczęły się prace na Zalesiu, związane z rozbiórką starych obiektów oraz budową nowych. Rozpoczęto budowę kompleksu Regionalne Centra Innowacji i Transferu Technologii Produkcji, Przetwarzania oraz Marketingu w sektorze rolno-spożywczym. Zaś przy ul. Cegielnianej z końcem roku rozpocznie się budowa ośrodków badawczo-naukowych: Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii oraz Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. Dla Wydziału Medycznego zaplanowano (między ul. Warzywną i Litawora) Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych. Jest szansa na uruchomienie również (przy ul. Cichej) Uniwersyteckiego Centrum Archeologii.

Środki na ten cel można będzie pozyskać w ramach konkursu ofert. Łącznie UR wzbogaci się o budynki i laboratoria o wartości 435 mln zł.

Do najważniejszych spraw do rozwiązania w dalszej perspektywie, referujący tę problematykę kanclerz M. Doskocz zaliczył: budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zalesiu i utworzenie tam Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji, zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Wyspiańskiego oraz pozyskanie nowych obiektów dla Wydziału Prawa.

Zabierający głos w dyskusji senatorowie wyrazili uznanie dla władz UR za dotychczasowe przygotowanie inwestycji a także nadzieję, że w nieodległej przyszłości znacznie powiększy się baza naukowo-dydaktyczna.

Projekt uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2008 r. przedstawiła mgr Janina Kut, kwestor Uczelni. Przyjęto budżet w wysokości 211 mln zł. (w tym fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - 28,4 mln zł).

W sprawach osobowych Senat rozpatrywał osiem wniosków rad wydziałów. Pozytywnie zaopiniowano pięć propozycji przyjęcia do pracy nauczycieli akademickich z innych uczelni, którzy od nowego roku chcą pracować na UR oraz trzy wnioski rad wydziałów o przedłużenie zatrudnienia na czas nieokreślony.

Senatorowie przez przyjęcie uchwał zaakceptowali: wniosek RW Pedagogiczno-Artystycznego o powołanie (od roku akademickiego 2009/2010) nowego kierunku nauki o rodzinie; wniosek Wydziału Medycznego o utworzenie kierunku położnictwo, studia II stopnia oraz wniosek RW Biologiczno-Rolniczego o przystąpieniu do spółki w ramach realizacji projektu ECOTECH COMPLEX.

L.B.


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:19
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 5332 razy
[+]