Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2009
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2009

Uchwały
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
podjęte w roku 2009

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 stycznia 2009 r.

 1. Uchwała nr 35/01/2009 w sprawie uzupełnienia uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010 (zapis o możliwości elektronicznej rejestracji kandydatów).
 2. Uchwała nr 36/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Iwoniczu.
 3. Uchwała nr 37/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia Statutu Fundacji Amicus Universitatis Ressoviensis.
 4. Uchwała nr 38/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego o powołaniu Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Uchwała nr 39/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji: Budowa parkingu utwardzonego (ul. Cicha),współfinansowanej przezMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Uchwała nr 40/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii.
 7. Uchwała nr 41/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie odwołania ze stanowiska Kanclerza mgra Mieczysława Doskocza.
 8. Uchwała nr 42/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, dra hab. Piotra Gronkowskiego.
 9. Uchwała nr 43/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Filologicznym, dra hab. Zenona Ożoga.
 10. Uchwała nr 44/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Prawa i Administracji, dra hab. Ryszarda Tomczyka.
 11. Uchwała nr 45/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dr hab. Magdaleny Żardeckiej-Nowak.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 lutego 2009 r.

 1. Uchwała nr 46/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała nr 47/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej.
 3. Uchwała nr 48/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 4. Uchwała nr 49/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad i trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim.
 5. Uchwała nr 50/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji: Uniwersyteckie Centrum Archeologii Podkarpacia.
 6. Uchwała nr 51/02/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyborów organów kolegialnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Uchwała nr 52/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji: Budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska w Rzeszowie-Załężu.
 8. Uchwała nr 53/01/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, dr hab. Anny Snakowskiej.
 9. Uchwała nr 54/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 10. Uchwała nr 55/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej.
 11. Uchwała nr 56/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 12. Uchwała nr 57/02/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 marca 2009 r.

 1. Uchwała nr 58/03/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Zasad realizacji przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich.
 2. Uchwała nr 59/03/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie międzywydziałowych studiów na kierunku biotechnologia.
 3. Uchwała nr 60/03/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 4. Uchwała nr 61/03/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosków odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.
 5. Uchwała nr 62/03/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego JE ks. abp. Ignacemu Tokarczukowi.
 6. Uchwała nr 63/03/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, dra hab. inż. Tadeusza Kwatera.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 23 kwietnia 2009 r.

 1. Uchwała nr 64/04/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany w uchwale z 21 czerwca 2007 r. w sprawie zasad określenia warunków zakończenia studiów I i II stopnia (zmiana w Regulaminie dyplomowania studentów na Wydziale Filologicznym).
 2. Uchwała nr 65/04/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozwoju
  systemu informatycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 66/04/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie finansowania inwestycji (zobowiązanie wekslowe) Rozwój Systemu Informatycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała nr 67/04/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany
  w uchwale z 29 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form
  studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.
 5. Uchwała nr 68/04/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, prof. dra hab. Sylwestra Czopka.
 6. Uchwała nr 68/04/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, ks. dra hab. Janusza Miąsy.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 maja 2009 r.

 1. Uchwała nr 70/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uczelni oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora.
 2. Uchwała nr 71/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. oraz podziału zysku.
 3. Uchwała nr 72/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2009 r.
 4. Uchwała nr 73/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego JE ks. abp. dr. Ignacemu Tokarczukowi.
 5. Uchwała nr 74/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich.
 6. Uchwała nr 75/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych.
 7. Uchwała nr 76/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2010/2011.
 8. Uchwała nr 77/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów doktoranckich w dyscyplinie agronomia.
 9. Uchwała nr 78/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów doktoranckich w dyscyplinie biologia.
 10. Uchwała nr 79/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich.
 11. Uchwała nr 80/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 12. Uchwała nr 81/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia kierunku mechatronika na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 13. Uchwała nr 82/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia kierunku inżynieria materiałowa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.
 14. Uchwała nr 83/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia kierunku praca socjalna na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
 15. Uchwała nr 84/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników UR uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 16. Uchwała nr 85/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010.
 17. Uchwała nr 86/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stosowania w UR Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 18. Uchwała nr 87/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca uchwałę Senatu z 16 grudnia 2004 r. o powołaniu kierunku zdrowie publiczne.
 19. Uchwała nr 88/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego zmieniająca uchwałę nr 58/03/2009 w sprawie Zasad realizacji przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich.
 20. Uchwała nr 89/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 21. Uchwała nr 90/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w Ustawie.
 22. Uchwała nr 91/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Bogusława Droby na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Biologiczno-Rolniczym).
 23. Uchwała nr 92/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Janusza Skowrona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym).
 24. Uchwała nr 93/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, dra hab. Jacka Chudziaka.
 25. Uchwała nr 94/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, dra hab. Grzegorza Grzybka.
 26. Uchwała nr 95/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru laudatora w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 18 czerwca 2009 r.

 1. Uchwała nr 96/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie.
 2. Uchwała nr 97/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Wydziału Sztuki.
 3. Uchwała nr 98/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Mirosława Herbowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym).
 4. Uchwała nr 99/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Krzysztofa Skórczewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym).
 5. Uchwała nr 100/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Sztuki, dra hab. Kazimierza Świerczewskiego.
 6. Uchwała nr 101/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Sztuki, dra hab. Cezarego Woźniaka.
 7. Uchwała nr 102/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. prof. UR Romany Kolarzowej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony (w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii).
 8. Uchwała nr 103/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Wacława Wierzbieńca na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Socjologiczno-Historycznym).
 9. Uchwała nr 104/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Filologicznym, dr hab. Jolanty Pasterskiej.
 10. Uchwała nr 105/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zamiany działek z Urzędem Miasta Rzeszowa.
 11. Uchwała nr 106/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad rekrutacji na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu „Rozwój UR szansą dla regionu”.
 12. Uchwała nr 107/06/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu realizacji studiów podyplomowych organizowanych przez UR w ramach projektu „Rozwój UR szansą dla regionu”.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 24 września 2009 r.

 1. Uchwała nr 108/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu w roku akademickim 2009/2010.
 2. Uchwała nr 109/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2009/2010 studiów podyplomowych mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej).
 3. Uchwała nr 110/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia studiów III stopnia w zakresie fizyki.
 4. Uchwała nr 111/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania wekslowego.
 5. Uchwała nr 112/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
 6. Uchwała nr 113/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego.
 7. Uchwała nr 114/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie użyczenia Gminie Miasto Rzeszów gruntu w obrębie działki na Zalesiu.
 8. Uchwała nr 115/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego UR, na Wydziale Medycznym, prof. dra hab. n. med. Andrzeja Kwolka.
 9. Uchwała nr 116/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Medycznym, dra hab. n. med. Bogumiła Lewandowskiego.
 10. Uchwała nr 117/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Krzysztofa Golca-Biernata na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym).
 11. Uchwała nr 118/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Martina Kochmańskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym).
 12. Uchwała nr 119/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, dr hab. Ewy Swobody.
 13. Uchwała nr 120/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Sztuki, dra hab. Janusza Pokrywki.
 14. Uchwała nr 121/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania na okres 3 lat dra hab. prof. UR Aleksandra Sytnika (Wydział Socjologiczno-Historyczny).
 15. Uchwała nr 122/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dra hab. Witolda Nowaka.
 16. Uchwała nr 123/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dr Diany Gergovej.
 17. Uchwała nr 124/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. prof. UR Martina Mizli na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony (na Wydziale Ekonomii).
 18. Uchwała nr 125/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, dr hab. Beaty Balogovej.
 19. Uchwała nr 126/09/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, dr hab. Krystyny Barłóg.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 października 2009 r.

 1. Uchwała nr 127/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z University of Derby (Wielka Brytania).          
 2. Uchwała nr 128/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawar­cia umowy o współpracy z Międzynarodowym Wydziałem Przygotowawczym do Naboru na Uczelnie Wyższe Ukrainy i Polski (Ukraina).    
 3. Uchwała nr 129/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Instytutem Badań Regionalnych Państwowej Akademii Nauk Ukrainy.
 4. Uchwała nr 130/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea, Muzeul Brailei, Asociatia de Studii pentru Arheologie Funerara, SC Digital Domain SRL Bucuresti (Rumunia).
 5. Uchwała nr 131/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim (Ukraina).
 6. Uchwała nr 132/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dra hab. prof. UR Andrzeja Pelisiaka.
 7. Uchwała nr 133/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnie­nia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, w Międzywydziało­wym Instytucie Filozofii, ks. dra hab. Krzysztofa Bochenka.
 8. Uchwała nr 134/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 90/05/2009 z 28 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.
 9. Uchwała nr 135/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie użyczenia terenu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
 10. Uchwała nr 136/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie użyczenia terenu Gminie Miasto Rzeszów.
 11. Uchwała nr 137/10/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco na kwotę 718 tys. 200 zł.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2008 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 10.10.2008 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Biurze ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:16
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 8943 razy
[+]