Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2006
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2006.

Uchwały
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
podjęte w roku 2006

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 stycznia 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów II stopnia na kierunku rolnictwo.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Wychowania Fizycznego kierunku turystyka i rekreacja.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad rekrutacji na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Wydziale Filologicznym.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania wekslowego na realizację projektu: Przebudowa Domu Kultury w Rzeszowie na potrzeby Instytutu Muzyki w  ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 7. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania wekslowego na realizację projektu: Przebudowa stadionu lekkoatletycznego Resovii w Rzeszowie (poprawa stanu bezpieczeństwa) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 8. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia Uczelnianego Centrum Informatycznego.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 23 lutego 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustalenia szczegółowych opłat za:
  1. Zajęcia na studiach niestacjonarnych.
  2. Powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce.
  3. Powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w  nauce.
  4. Zajęcia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających.
  5. Zajęcia nieobjęte planem studiów oraz szczegółowych warunków obniżania lub umarzania opłat.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 30 marca 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie oceny działalności Uczelni oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zwiększenie limitu kredytu na rachunku bieżącym Uczelni.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 27 kwietnia 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego UR za 2005 r.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 maja 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2007/2008.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia budżetu Uczelni na 2006 r.
 3. Uchwała Senatu w sprawie nadania Medali Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania finansowego w ramach poręczenia majątkowego na zabezpieczenie projektu: Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w  obszarze agrobiznesu w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy).
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania wekslowego celem zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu: Wyposażenie Instytutu Fizjoterapii UR przy ul. Warszawskiej 26 A w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 6. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania finansowego celem realizacji konkursu na opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego pod nazwą Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Nauk Humanistycznych i Nanoelektroniki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Cegielnianej w Rzeszowie oraz wykonania pełnej dokumentacji technicznej obiektu.
 7. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zobowiązania finansowego celem opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację projektu: Modernizacja Kompleksu Naukowo-Dydaktycznego dla potrzeb wdrażania nowych technologii rolniczych i przemysłu spożywczego Rzeszów-Zalesie-Krasne.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 29 czerwca 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie dostosowania Statutu Uczelni do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmodyfikowania składu Komisji Wyborczej.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Uczelnianego Centrum Informatycznego.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nabycia przez Uczelnię nieruchomości położonych w  Weryni, z przeznaczeniem na cele naukowo-dydaktyczne.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 września 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentami studiów niestacjonarnych i regulującej warunki odpłatności.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym studiów i stopnia na kierunku ochrona środowiska.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi.
 4. Uchwała Senatu w sprawie nadania Uniwersytetowi Rzeszowskiemu imienia Królowej Jadwigi.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w Statucie.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 października 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zasad rekrutacji na kierunek ochrona środowiska.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 30 listopada 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Vladimirowi Babčákowi.
 2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Waleremu Skotnemu.
 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Františkowi Mihinie.
 4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej.
 5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 15 grudnia 2006 r.

 1. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2006 r.

Wstawił:Szczęsny Jan 2009-11-05 11:13
Sporządził:Małgorzata Dworak   2009-11-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-11-05
Stronę obejrzano: 6401 razy
[+]