Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Opłaty » Studia I i II stopnia
Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne

ZARZĄDZENIE NR  82/2009
REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 01.10.2009 r.

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
w roku akademickim 2009/2010

Na podstawie art. 99 Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 31 maja 2007 r. i 25 października 2007 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych:

KierunekOdpłatność za zajęcia dydaktyczne
na studiach niestacjonarnych (w zł)
Administracja 3200
Architektura krajobrazu 3500
Biologia studia I stopnia I i II rok - 3200
pozostałe - 3000
Biologia studia II stopnia 3500
Biotechnologia 3800
Ed. art. w zakr. szt. muzycznej 3600
Edukacja art. w zakr. szt. plastyczn. studia I stopnia - 3.400
studia II stopnia - 3.200
Edukacja techniczno-informatyczna 3000
Ekonomia st. I stopnia 2900
Ekonomia st. II stopnia 3200
Europeistyka 3200
Filologia angielska 4000
Filologia germańska 4000
Filologia polska 3300
Filologia rosyjska 3500
Filozofia 2800
Fizjoterapia 4300
Fizjoterapia - dla abs. wf ze spec. rehabilitacja 2200
Fizyka 3200
Fizyka techniczna 3200
Grafika 3600
Historia 3000
Informatyka 3000
Kulturoznawstwo 3000
Matematyka 3000
Ochrona środowiska 3200
Pedagogika 3400
Pielęgniarstwo 4200
Politologia 3000
Położnictwo 4200
Prawo 3400
Ratownictwo medyczne 4000
Rolnictwo studia I stopnia 2800
Rolnictwo studia II stopnia 3000
Socjologia 3100
Socjologia st. II stopnia 3900
Technologia żywności i żywienie człowieka 3200
Turystyka i rekreacja 3000
Wychowanie fizyczne 3000
Zdrowie publiczne 4000
Nauki o rodzinie 2800

 

§ 2

Ustala się odpłatność za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych:

KierunekOdpłatność za powtarzanie semestru
na studiach stacjonarnych
Administracja 1400
Architektura krajobrazu 1200
Archeologia 1200
Biologia 1200
Biotechnologia 1400
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 1300
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1300
Edukacja techniczno informatyczna 1200
Ekonomia st. I stopnia 1000
Ekonomia st. II stopnia 1000
Europeistyka 1400
Filologia angielska 1500
Filologia germańska 1500
Filologia polska 1500
Filologia rosyjska 1500
Filozofia 1000
Fizjoterapia 1900
Fizyka 1200
Fizyka techniczna 1200
Grafika 1300
Historia 1200
Informatyka 1200
Kulturoznawstwo 1200
Matematyka 1200
Ochrona środowiska 1000
Pedagogika 1300
Pielęgniarstwo 1400
Politologia 1200
Położnictwo 1400
Prawo 1650
Ratownictwo medyczne 1400
Rolnictwo 1000
Socjologia 1200
Wychowanie fizyczne 1300
Technologia żywności i żywienie człowieka 1200
Turystyka i rekreacja 1300
Zdrowie publiczne 1400
Nauki o rodzinie 1000

 

§ 3

Ustala się odpłatność za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wysokości 400 zł.

§ 4

Ustala się, w wysokości 400 zł, odpłatność za powtarzanie przedmiotów z powodu niedostatecznej oceny z egzaminu dyplomowego (teoretycznego i praktycznego) na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne.

§ 5

Ustala się wysokość opłaty rocznej za niestacjonarne studia doktoranckie:

Archeologia 4000 zł
Historia 4000 zł
Językoznawstwo  4000 zł
Literaturoznawstwo 4000 zł
Socjologia  4000 zł

W opłacie mieści się także opłata za przewód doktorski.

§ 6

Ustala się odpłatność za dodatkową specjalność – 1200 zł; za dodatkową specjalizację sportową – 600 zł; za dodatkową specjalizację nauczycielską – 1200 zł, za rok.

§ 7

Ustala się odpłatność za uczestnictwo w zajęciach z języków obcych, przygotowujących do egzaminów na certyfikaty europejskie w wysokości 8 zł za 1 godzinę w grupie certyfikowanej oraz w wysokości 6 zł za 1 godzinę w grupie lektoratowej.

§ 8

Absolwenci kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i innych jednostek, nad którymi uczelnia sprawuje opiekę naukowo-dydaktyczną, którzy przystępują do egzaminu licencjackiego w Uniwersytecie, uiszczają opłatę w wysokości 400 zł.

§ 9

  1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Rzeszowskim, którzy bronią doktorat w innej uczelni, a zdają egzamin z języka nowożytnego w UR, uiszczają opłatę manipulacyjną w wysokości 80 zł.
  2. Organizatorem egzaminu dla osób wymienionych w ust. 1 jest kierownik Międzywydziałowego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
  3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z języka obcego jest okazanie dowodu wpłaty wymaganej kwoty.

§ 10

  1. Na wniosek osób z zewnątrz, właściwe instytuty organizują egzaminy i wydają zaświadczenie o znajomości języka - w tym języka polskiego.
  2. Osoba taka uiszcza opłatę w wysokości 500 zł na konto Wydziału Filologicznego.
  3. Komisję (trzyosobową) powołuje dyrektor odpowiedniego instytutu, jej skład akceptuje Dziekan Wydziału Filologicznego.
  4. Członkowie komisji za przeprowadzenie egzaminu i przygotowanie pytań - testów egzaminacyjnych otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości po 100 zł.

§ 11
Zarządzenie obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 – 1 października 2009 r. przestaje obowiązywać Zarządzenie Rektora nr 65/2008.

REKTOR UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
Prof. dr hab. STANISŁAW ULIASZ


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-10-19 10:43
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2009-10-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-10-19
Stronę obejrzano: 39195 razy
[+]