Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Przepisy przejściowe i końcowe
Statut

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
uchwalony przez Senat UR w dniu 29 czerwca 2006 r.

Zawiera zmiany dokonane na posiedzeniach Senatu UR
w dniach 28 września 2006 r., 31 maja 2007 r., 20 grudnia 2007 r.,
28 lutego 2008 r. i 24 kwietnia 2008 r. oraz 18 czerwca 2009 r.

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 94

  1. Do postanowień niniejszego Statutu należy dostosować wszystkie wewnętrzne unormowania UR w terminie 5 miesięcy od jego uchwalenia.
  2. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia na wniosek Komisji Statutowej Senatu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Senatu.
  3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12 września 2002 r.
  4. Statut, uchwalony w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie artykułu 56 ust. 2 Ustawy, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
  5. Wszyscy nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w Uniwersytecie w dniu wejścia w życie Statutu  zachowują dotychczasowe stanowiska i warunki zatrudnienia, jednak nie dłużej niż na czas określony w dotychczasowych warunkach zatrudnienia.

Spis załączników

  1. Wzory sztandaru, logo, godła i pieczęci Uniwersytetu (§ 3).
  2. Wzór „Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego” (§ 10).
  3. Wzór odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Rzeszowskiego” (§ 10).

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2009-09-24 10:27
Sporządził:Małgorzata Dworak   2009-09-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2009-09-01
Stronę obejrzano: 10178 razy
[+]