Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin » Pedagogika
Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej pedagogika

  1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie pedagogika skierowane jest do osób, o których mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt 2, a w szczególności posiadających tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny z zakresu: nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o polityce i administracji, ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, pedagogiki, psychologii.
  2. Dodatkowe wymagania i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

  1. udokumentowany dorobek naukowy (kserokopie opublikowanych artykułów, opracowań zwartych oraz stron zawierających dane bibliograficzne, np. nr ISSN, ISBN);
  2. udokumentowana znajomość języka obcego potwierdzona certyfikatem.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-06-03 09:26
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Stronę obejrzano: 713 razy
[+]