Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin » Nauki medyczne
Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki medyczne

 1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej  w dyscyplinie nauk medycznych może ubiegać się kandydat, o którym mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt 2, a w szczególności będący absolwentem następujących kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, biologii, biotechnologii lub farmacji.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej powinien wykazać się kompetencjami i osiągnięciami naukowymi pozwalającymi na podjęcie kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w  dyscyplinie naukowej  nauk medycznych.
 3. Kandydat powinien posiadać  dorobek naukowy w dyscyplinie  nauk o zdrowiu lub nauk medycznych oraz znać język obcy nowożytny na poziomie biegłości językowej  co najmniej B2.
 4. Kandydat zobowiązany jest przedstawić projekt pracy badawczej.
 5. Kandydat na studia doktoranckie w dyscyplinie nauki medyczne zobowiązany jest przedstawić  dokumenty wymienione w wykazie wymaganych dokumentów, a ponadto:
 1. certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego  na poziomie co najmniej B2;
 2. dokumenty potwierdzające dorobek naukowy kandydata w szczególności kopie artykułów;
 3. projekt pracy badawczej;
 4. kserokopię dokumentu poświadczającego prawo wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy medycyny i lekarzy dentystów).
 1. Ocena punktowa w zakresie dodatkowych wymagań  w zakresie dorobku naukowego: maksymalnie 30 pkt, w tym :
 1. publikacje  naukowe  opublikowane w czasopismach recenzowanych i/lub czasopismach umieszczonych na listach  MNiSW  (kserokopia publikacji) : w czasopismach krajowych, w czasopismach zagranicznych; maksymalnie 15   pkt;
 2. czynny udział w konferencjach naukowych (potwierdzenie wystąpienia na konferencji lub kserokopia streszczenia z książki abstraktów), rodzaj konferencji: krajowe, międzynarodowe. Ocenie podlegają najlepsze 4 streszczenia; maksymalnie 4 pkt;
 3. nagrody otrzymane na konferencjach naukowych (dyplom nagrody – kserokopia), rodzaj konferencji:  krajowe, międzynarodowe. Ocenie podlegają najlepsze 2 nagrody; maksymalnie 4 pkt;
 4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów (dyplom otrzymania stypendium – kserokopia);  maksymalnie 2 pkt;
 5. laureaci konkursu „Diamentowy Grant” (decyzja dotycząca przyznania grantu – kserokopia); maksymalnie 3 pkt;
 6. naukowe staże zagraniczne (potwierdzenie odbycia stażu z określeniem czasu jego trwania  - powyżej 30 dni); maksymalnie 2 pkt.
 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą prace własne kandydata (praca magisterska, publikacje, plany badawcze). Wypowiedzi kandydata zostaną ocenione w sześciu kategoriach.  Ocenie podlegają:
 1. świadomość własnych zainteresowań naukowych i umiejętności przedstawienia projektów badawczych (0-20 pkt);
 2. rozeznanie w metodologii badań w zakresie nauk medycznych  (0-6 pkt);
 3. rozumienia kategorii i pojęć naukowych (0-6 pkt);
 4. umiejętność syntetycznej prezentacji danego zagadnienia (0-6 pkt);
 5. zdolność krytycznego myślenia, formułowania sądów oceniających (0-6 pkt);
 6. umiejętność określania relacji, różnic, zależności, współwystępowania, itp. między zjawiskami przynależnymi do dyscypliny nauk medycznych   (0-6 pkt).

 

 1. Za wynik rozmowy  kwalifikacyjnej uznaje się sumę  punktów uzyskanych w kategoriach określonych w pkt 7 ppkt 1) – 6). W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 50 punktów, przy czym za wynik pozytywny uznaje  się rozmowę ocenioną na co najmniej 15 punktów.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-06-03 09:24
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Stronę obejrzano: 968 razy
[+]