Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Prorektorzy » Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej
Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej

Rzeszów, 1 września 2008 r.

Szanowny Pan
Dr hab. Czesław Puchalski prof. UR

PROREKTOR
DS. ROZWOJU I POLITYKI FINANSOWEJ
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zarządzenie o przydziale zakresu kompetencji

Zgodnie z art. 66 ust.2, pkt 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 37 ust.3 pkt f Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego powierzam Panu Prorektorowi stałe zastępstwo w prowadzeniu spraw związanych z bieżącą działalnością uczelni oraz jej dalszym rozwojem.

Do zakresu działania Pana Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej należy:

 1. Nadzór nad przygotowaniem projektów inwestycji i remontów.
 2. Nadzór nad realizacją inwestycji i remontów.
 3. Koordynacja prac nad procesem tworzenia planu rzeczowo-finansowego.
 4. Nadzór nad realizacją planu rzeczowo-finansowego i budżetu.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Przygotowanie zasad polityki płacowej pracowników UR.
 7. Koordynacja i nadzór przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych z programów unijnych i resortów oraz przygotowanie zasad podziału środków pozyskanych przez jednostki UR.
 8. Koordynacja prac nad komputeryzacją oraz informatyzacją UR.
 9. Nadzór nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych UR, które samodzielność finansową otrzymują w ramach Pana kompetencji.
 10. Współdziałanie z Kanclerzem i Kwesturą w sprawach decentralizacji finansowej oraz nadzór nad procesem decentralizacji w UR.
 11. Reprezentowanie Uniwersytetu Rzeszowskiego w Uniwersyteckiej Komisji Finansowej.
 12. Podejmowanie decyzji finansowych określonych w odrębnym upoważnieniu.
 13. Wykonywanie innych prac zleconych przez Rektora UR.

Panu Prorektorowi podlegają - z chwilą utworzenia - bezpośrednio:

 1. Biuro Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu
 2. Biuro Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią
 3. Biuro Analiz Ekonomicznych
 4. Uniwersytecki Ośrodek Informatyzacji
 5. Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii.

Równocześnie powierzam Panu Prorektorowi opiekę nad:

 1. Komisją Senacką ds. Budżetu Finansów i Decentralizacji
 2. Komisją ds. Rozwoju Uniwersytetu.

REKTOR

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-09-01 14:12
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-09-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-09-01
Stronę obejrzano: 2494 razy
[+]