Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin » Nauki biologiczne
Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki biologiczne

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki biologiczne kierowane jest do osób, o których mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt 2, a w szczególności do:
 1. absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunkach biologia, biotechnologia, biofizyka, biochemia, biologia medyczna, bioinformatyka;
 2. osób ambitnych i twórczych osób, mających silną motywację do pracy naukowej, pragnących nadal się kształcić i rozwijać swoje umiejętności.
 1. Kandydat na doktoranta:
 1. musi wyrażać chęć do prowadzenia badań naukowych, doskonalenia warsztatu badawczego oraz współpracy w zespołach badawczych;
 2. powinien posługiwać się językiem angielskim pozwalającym mu na prowadzenie korespondencji, budowanie swobodnej wypowiedzi oraz korzystanie z literatury naukowej.
 1. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
 1. dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z wynikiem co najmniej 4,5 z zastrzeżeniem ogólnych warunków rekrutacji pkt 9;
 2. minimum 1 artykuł indeksowany w bazie SCOPUS lub przyznany patent;
 3. czynna znajomość języka angielskiego potwierdzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w tym języku.
 1. Dodatkowe dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:
 1. przygotowany w języku angielskim opis proponowanego tematu badań wraz z uzasadnieniem podjęcia tego tematu, opisem celu i hipotez naukowych;
 2. kopie publikacji naukowych wraz z danymi bibliometrycznymi (punkty MNSiW zgodne z listą, punkty IF, liczba cytowań zgodnie z Web of Science); w przypadku prac wieloautorowych wymagane jest oświadczenie Kandydata dotyczące procentowego wkładu pracy, które musi być potwierdzone przez autora korespondencyjnego publikacji;
 3. dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia naukowe w tym: przyznane stypendia MNiSW lub z innych zewnętrznych źródeł, pozyskane granty naukowe jako kierownik, kopie patentów - w przypadku patentów wieloautorowych wymagane jest oświadczenie kandydata dotyczące procentowego wkładu (w języku polskim lub angielskim).
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym komisja ocenia ponadto:

 

 1. koncepcję proponowanego tematu badań wraz z uzasadnieniem podjęcia tego tematu, opisem celu i hipotez naukowych;
 2. artykuł(y) znajdujące się w bazie SCOPUS, uzyskane patenty – według aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW proporcjonalnie do wkładu procentowego kandydata;
 3. przyznane stypendia i granty.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-06-03 09:22
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Stronę obejrzano: 673 razy
[+]