Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Szkoła Doktorska » Rekrutacja » Szczegółowe zasady rekrutacji w ramach dyscyplin » Archeologia
Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej archeologia

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie archeologia  skierowane jest do osób, o których mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt 2, a w szczególności do:
 1. absolwentów studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich  i równorzędnych – bez ograniczeń kierunkowych;
 2. osób, które pragną nadal się kształcić i wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności poszerzając wiedzę z zakresu archeologii Polski i powszechnej, prowadząc badania naukowe i kształtując umiejętności związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych.
 1. Kandydat powinien:
 1. wykazać się podstawową wiedzą archeologiczną z zakresu archeologii Polski i powszechnej od epoki kamienia do okresu nowożytnego;
 2. posiadać także doświadczenie z zakresu metodyki i metodologii archeologicznych badań terenowych, nabyte m.in. podczas uczestnictwa w archeologicznych badaniach wykopaliskowych w kraju lub za granicą.
 1. W zakres rozmowy kwalifikacyjnej z dyscypliny archeologia wchodzi:
 1. wiedza z zakresu archeologii pradziejowej, protohistorycznej i historycznej ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich;
 2. rozmowa na temat koncepcji pracy doktorskiej.
 1. Dodatkowe wymagania:
  1. aktywność naukowa w dyscyplinie archeologia;
  2. aktywność popularnonaukowa w dyscyplinie archeologia;
  3. potwierdzona certyfikatem znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B1 lub wyższym.
 1. Dodatkowe zaświadczenia:

 

 1. zaświadczenie o uczestnictwie w co najmniej dwóch archeologicznych badaniach wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie Polski lub za granicą;
 2. opinia pracownika samodzielnego na temat pracy magisterskiej obronionej po zakończeniu studiów II stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych;
 3. certyfikat znajomości co najmniej jednego języka obcego na poziomie B1 lub wyższym;
 4. wykaz aktywności naukowej Kandydata w dyscyplinie archeologia;
 5. wykaz aktywności popularnonaukowej Kandydata w dyscyplinie archeologia.

Wstawił:Kruba Adrian 2019-06-03 09:17
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-06-03
Stronę obejrzano: 732 razy
[+]