Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 20.12.2018 r.
20.12.2018 r.

 

 

 

Porządek obrad posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 20 grudnia 2018 r.

 

 

1.Głosowanie nad uchwałą w sprawie awansu doktorów habilitowanych na stanowisko profesora uczelni.

2.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podejmowania dodatkowych czynności zarobkowych przez Rektora UR (głosownie).

3.Uzupełnienie składów osobowych: Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej  Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

4.Przyjęcie uchwały w sprawie realizacji uprawnień akademickich w roku 2018/2019.

5.Zatwierdzenie korekty planu rzeczowo-finansowego UR na 2018 r.

6.Zmiany w Uchwale nr 276/04/2018 Senatu UR z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały.

7.Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

8.Utworzenie Centrum Badań Regionalnych i Transgranicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

9.Sprawy różne.

 

 

 


Wstawił:Kruba Adrian 2019-03-05 13:33
Sporządził:Małgorzata Dworak   2019-03-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-03-05
Stronę obejrzano: 5987 razy
[+]