Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 24.04.2008 r.
24.04.2008 r.

Senat 24.04.2008

Kwietniowe posiedzenie Senatu Uczelni (24.04.2008) prowadzący obrady JM Rektor, prof. dr hab. W. Bonusiak rozpoczął od wręczenia aktu mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Romanowi Kalinie.

W dalszym toku obrad Senat przyjął przygotowane przez p. mgr Janinę Kut - kwestor Uczelni - sprawozdanie finansowe za rok 2007, zamykające się sumami bilansowymi po stronie aktywów i pasywów w wys. ponad 110 mln 991 tys. zł oraz dodatnim wynikiem finansowym w wysokości ponad 7 mln 654 tys. zł. Głosowano ponadto nad uchwałą w sprawie podziału zysku bilansowego (fundusz osób niepełnosprawnych i fundusz zasadniczy) za rok 2007.

Senatorowie przyjęli także uchwałę w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.

W punkcie obrad dotyczącym spraw osobowych zgłoszono następujące wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora UR: dra hab. Janusza Cywickiego (wniosek RW Sztuki), prof. dra hab. Alexandra I. Provotara (wniosek RW Matematyczno-Przyrodniczego), dra hab. Wojciecha Czarnego (wniosek RW Wychowania Fizycznego).

Następnie dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego przedstawił kandydatów na laudatorów w przewodach o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. dra hab. Jana Machnika (dla prof. dr hab. Marka Gedla) oraz prof. dra hab. Grzegorza Bartosza (dla prof. Franciszka Chrapkiewicza-Chapevill). W wyniku głosowania, Senat przyjął w tej sprawie uchwałę.

Odbyło się także tajne glosowanie - jednomyślnie - w sprawie nadania tytułu profesora honorowego UR prof. dr. hab. Leonidowi Zaszkilniakowi.

Uzupełniono ponadto - także drogą głosowania - skład Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich o przedstawicielkę studentów - p. Małgorzatę Puzio.

Senat głosował również nad wnioskiem Rady Wydziału Prawa, przedstawionym przez prof. dra hab. J. Łukasiewicza - w sprawie zmiany nazwy - na Wydział Prawa i Administracji. Poparł także starania tegoż Wydziału o uprawnienia do prowadzenia przewodów doktorskich. W tych sprawach przyjęte zostały uchwały.

Ostatnią sprawą posiedzenia była dyskusja nad propozycjami zmian w Statucie UR - §19, §39 pkt 1c, §50 pkt 2, §58 pkt 5b, które w konsekwencji zaaprobowano (głosowanie tajne i uchwała Senatu). Zmiany te przedstawione zostaną na stronie internetowej, w końcowej części zamieszczonego nań Statutu.


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-05-16 15:03
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-05-16
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-05-16
Stronę obejrzano: 3533 razy
[+]