Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.03.2008 r.
27.03.2008 r.

Senat 27.03.2008 r.

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 27.03.2008 r. rozpoczęło się od przedstawienia przez JM Rektora, prof. dra hab. W. Bonusiaka rocznego sprawozdania z działalności Uczelni. Po ożywionej dyskusji na jego temat - zainicjowanej przez prowadzącego obrady, prof. dra hab. J. Maternickiego - senatorowie przyjęli uchwalę w sprawie oceny działalności Uniwersytetu i przyjęcia rocznego sprawozdania Rektora.

Następnie głosowano nad wnioskami w sprawie przyznania odznaczeń państwowych, Medali KEN oraz nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rozpatrzono także kilka wniosków w sprawach osobowych - o zatrudnienie na stanowisku profesora UR: dra hab. Wojciecha Litwińczuka (wniosek RW Biologiczno-Rolniczego); ks. dra hab. Andrzeja Garbarza i dra hab. Czesława Lewickiego (wnioski RW Pedagogiczno-Artystycznego) oraz o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku prof. UR (na czas nieokreślony) dr. hab. prof. UR Stanisławowi Sadło (wniosek Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii).

Ostatnim punktem posiedzenia było tajne głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Wyborczej UR o następujące osoby: dra hab. prof. UR Aleksandra Marszałka, ks. dra hab. Andrzeja Garbarza; dra Pawła Jakubczyka; dra inż. Ryszarda Katę. Senat przyjął w tej sprawie uchwałę.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-05-16 15:02
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-05-16
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-05-16
Stronę obejrzano: 3335 razy
[+]