Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Programy studiów » . » Wydział Muzyki » Plany studiów
Plany studiów

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA  

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Profil: ogólnoakademicki  

 

 

P R Z E D M I O T

Forma zaliczenia

Forma zajęć

I rok

II rok

III rok

Razem

wykład

Ćwiczenia

Wasztaty

Laboratoria

Semonarium

1 sem.

2 sem.

3 sem.

4 sem.

5 sem.

6 sem.

wykład

ćwiczenia

ECTS

wykład

Ćwiczenia

ECTS

wykład

Ćwiczenia

ECTS

wykład

Ćwiczenia

ECTS

wykład

Ćwiczenia

ECTS

wykład

Ćwiczenia

ECTS

MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO

Ochrona własności intelektualnej

Z

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

1

 

 

 

Chór

Z

180

 

180

 

 

 

 

30

1

 

30

1

 

30

1

 

30

1

 

30

1

 

30

1

Fortepian

E

60

 

60

 

 

 

 

15

3

 

15

3

 

15

3

 

15

3

 

 

[+]