Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Programy studiów » . » Wydział Muzyki » Efekty kształcenia
Efekty kształcenia

 

Załącznik nr 7

EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNEK STUDIÓW                  – EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

POZIOM KSZTAŁCENIA              – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

PROFIL KSZTAŁCENIA                 OGÓLNOAKADEMICKI

TYTUŁ ZAWODOWY                    – LICENCJAT

I.    Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem

obszar sztuki, dziedzina sztuk muzycznych, dyscyplina: dyrygentura, instrumentalistyka, wokalistyka, rytmika i taniec

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin

naukowych i artystycznych (Dz.U . z 2011 r. Nr 179, poz. 1065): Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie

Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520, załącznik nr 8)

 

Kod efektu kształcenia (kierunek)

Efekty kształcenia

po ukończeniu studiów absolwent:

 

Efekty kształcenia

obszaru (-ów), do

których odnosi się

kierunek

 

WIEDZA

 

 

w zakresie znajomości repertuaru i materiału muzycznego:

 

K_W01

posiada znajomość podstawowego repertuaru dotyczącego realizowanych na kierunku modułów

kierunkowych

A1A_W01

K_W02

posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z realizowanymi modułami specjalistycznymi

lub specjalnością

A1A_W01

K_W03

posiada ogólną znajomość literatury muzycznej z zakresu modułów obowiązkowych oraz modułów

wybranych

A1A_W01

K_W04

posiada znajomość elementów muzycznych, rozumie ich wzajemne relacje oraz potrafi je zastosować

we własnych koncepcjach artystycznych realizowanych na podstawowym poziomie

A1A_W02

K_W05

posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy formalnej utworów muzycznych

A1A_W02

 

w zakresie rozumienia kontekstu sztuki muzycznej:

 

K_W06

posiada ogólną znajomość i zrozumienie w zakresie rozwoju historii muzyki oraz orientuje się w literaturze związanej z tymi zagadnieniami

A1A_W03

K_W07

orientuje się w literaturze związanej z kierunkiem studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuki

muzycznej, zarówno w aspekcie historycznym, jak i aktualnych uwarunkowaniach i nurtach

A1A_W03

K_W08

zna i rozumie w stopniu podstawowym istotę nauk o muzyce w kontekście innych dyscyplin

humanistycznych i ich wzajemnych relacji, a także ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego

A1A_W03

K_W09

posiada wiedzę w zakresie umiejętności korzystania z informacji niezbędnych do studiowania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (książki, materiały nutowe, nagrania itp.)

oraz podstawowe umiejętności dotyczące właściwej ich analizy i interpretacji

A1A_W03

K_W10

posiada znajomość stylów muzycznych i orientuje się w ich tradycjach wykonawczych

A1A_W04

K_W11

orientuje się w problematyce dotyczącej stosowanych w muzyce technologii i rozumie rozwój

technologiczny związany ze studiowanym kierunkiem

A1A_W05

K_W12

posiada ogólną wiedzę dotyczącą marketingu i promocji sztuki

A1A_W06

K_W13

posiada orientację w zakresie marketingowych, finansowych i prawnych aspektów zawodu

A1A_W06

K_W14

posiada umiejętności rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy

teoretycznymi i praktycznymi aspektami realizowanych studiów

A1A_W07

K_W15

posiada podstawową wiedzę z zakresu warsztatu pracy muzyka

A1A-W07

 

w zakresie improwizacji:

 

K_W16

posiada znajomość elementarnych schematów i wzorców stanowiących podstawy improwizacji

A1A_W08

K_W17

posiada podstawową wiedzę umożliwiającą praktyczne zastosowanie wzorców improwizacji

A1A_W08

 

w zakresie wiedzy pedagogicznej:

 

K_W18

zna w podstawowym zakresie najważniejsze koncepcje, systemy, metody pedagogiki, w tym także

pedagogiki muzycznej i psychologii muzyki, ich praktyczne zastosowanie w szkolnej i pozaszkolnej

edukacji muzycznej; zna w podstawowym zakresie metody badań naukowych, narzędzia i techniki

badawcze

A1A_W09

K_W19

wykazuje się znajomością podstawowej literatury z zakresu pedagogiki muzycznej, psychologii muzyki oraz metodologii badań naukowych

A1A_W09

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

 

w zakresie ekspresji artystycznej:

 

K_U01

posiada podstawowe umiejętności niezbędne do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych

A1A_U01

K_U02

dysponuje umiejętnością wyrażania własnych projektów artystycznych

A1A_U01

K_U03

dysponuje umiejętnością świadomego wykorzystywania własnej intuicji i wyobraźni, jak również źródeł wiedzy naukowej oraz współcześnie dostępnych środków technologicznych w zakresie ekspresji

artystycznej

A1A_U01

 

w zakresie repertuaru:

 

K_U04

posiada umiejętność wykonywania podstawowego repertuaru muzycznego reprezentatywnego dla kierunku studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

A1A_U02

K_U05

posiada umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy związanej z różnorodnością stylów

muzycznych we własnych wykonaniach muzycznych

A1A_U02

 

w zakresie interpretacji:

 

K_U06

posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji utworów muzycznych reprezentujących różne style muzyczne

A1A_U03

 

w zakresie pracy w zespole:

 

K_U07

jest przygotowany do współpracy z różnymi muzykami i różnymi typami zespołów muzycznych

A1A_U04

K_U08

jest przygotowany do współpracy w zakresie różnych projektów artystycznych, także o charakterze

interdyscyplinarnym

A1A_U04

K_U09<

Wstawił:Kruba Adrian 2019-01-21 11:25
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2019-01-21
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-01-21
Stronę obejrzano: 2992 razy
[+]