Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Organy Uniwersytetu
Statut - Organy Uniwersytetu

Organy Uniwersytetu

§ 34

1.      Organami kolegialnymi UR są: Senat, rady wydziałów, rady instytutów pozawydziałowych, międzywydziałowych.

2.      Organami jednoosobowymi UR są: Rektor, dziekani, dyrektorzy instytutów pozawydziałowych, międzywydziałowych oraz centrów, jak również kierownicy tych jednostek.

3.      Organami wyborczymi UR są kolegia elektorów.

4.      W Uniwersytecie Rzeszowskim może działać Konwent.

§ 35

1.      W skład Senatu wchodzą:

a)      Rektor jako przewodniczący,

b)      prorektorzy,

c)      dziekani i dyrektorzy instytutów pozawydziałowych,

d)      wyłonieni w wyborach przedstawiciele:

–  nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego, zatrudnieni w UR jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze,

–  pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnieni w UR jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze, stanowiący nie mniej niż 20% składu Senatu,

–  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej niż 5% składu Senatu, lecz co najmniej jedna osoba,

–  studentów i doktorantów, stanowiący nie mniej niż 20% składu Senatu.

2.      Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu Senatu, nie więcej jednak niż trzy piąte.

3.      Ta sama osoba nie może być członkiem Senatu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład Senatu w związku z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego.

4.      Szczegółowego rozdziału mandatów dokonuje Komisja Wyborcza w oparciu o regulamin wyborczy.

5.      W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki, dyrektor Wydawnictwa, po jednym z przedstawicieli każdego związku zawodowego działającego w UR oraz przewodniczący Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów.

6.      W przypadku naruszenia proporcji składu Senatu UR, trwającego ponad dwa tygodnie, Rektor informuje o tym fakcie Komisję Wyborczą UR, która podejmuje decyzję w tej sprawie.

§ 36

1.      Do kompetencji Senatu należy w szczególności:

a)    uchwalanie Statutu,

b)   uchwalanie strategii rozwoju opracowanej przez Rektora

c)    uchwalanie regulaminu wyborczego

d)   uchwalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,

e)    określanie w drodze uchwały liczby miejsc na pierwszy rok studiów wyższych na poszczególnych kierunkach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, z wyłączeniem kierunku lekarskiego,

f)    podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia studiów podyplomowych, w tym określenie zasad rekrutacji oraz zatwierdzanie efektów kształcenia,

g)    uchwalanie regulaminu studiów wyższych i studiów doktoranckich, co najmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego,

h)   ustalanie zasad działania UR oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań UR,

i)     zatwierdzanie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia,

j)     ustalanie zasad organizacji potwierdzania kwalifikacji uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów,

k)   uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej i zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

l)     ocena działalności UR, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z działalności UR oraz ocena działalności Rektora,

m) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia filii, wydziału zamiejscowego lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,

n)   wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej,

o)   nadawanie tytułu doktora honoris causa,

p)   wyrażanie opinii społeczności akademickiej UR oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo przynajmniej 10% składu Senatu,

q)   podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o działalności leczniczej,

r)     zatwierdzanie wzoru dyplomu ukończenia studiów.

2.      Do kompetencji Senatu należy także:

a)    uchwalanie planu rzeczowo-finansowego UR,

b)   zatwierdzanie sprawozdania finansowego UR zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c)    ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi,

d)   ustalanie zasad i trybu zbywania – przekazywania lokali mieszkalnych oraz budowlanych działek gruntowych stanowiących własność uczelni dla pracowników UR,

e)    wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie prawa rzeczowego do nieruchomości, w przypadkach gdy wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 250 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, według stanu z dnia wystąpienia o zgodę. Wyrażenie zgody nie dotyczy przypadków nabycia mienia w formie darowizny dla UR, niezależnie od wartości darowanego mienia,

f)    wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji,

g)    wyrażanie zgody na przystąpienie UR do związku uczelni,

h)   wybór audytora do badania sprawozdań finansowych.

§ 37

1.      Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor raz w miesiącu, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.

2.      Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

3.      Podstawą pracy Senatu jest zatwierdzony przez niego regulamin.

§ 38

1.      Senat może powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.

2.      Komisje są organami opiniodawczymi; komisje stałe powołuje się na kadencję.

3.      W UR działają w szczególności komisje dyscyplinarne: ds. nauczycieli akademickich, ds. studentów, ds. doktorantów oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. doktorantów, powoływane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 39

1.      Konwent jest organem opiniodawczo-wspierającym UR.

2.      Działania Konwentu opierają się na zasadzie komplementarności i subsydiarności. Sprzyjają rozwojowi Uniwersytetu poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w szczególności przedstawicieli podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych, samorządowych, kultury i sztuki w sprawnym zarządzaniu uczelnią oraz w wykorzystywaniu jej potencjału do realizacji misji wpisującej się w  rozwój nauki, a także regionu i kraju.

3.      Członków Konwentu powołuje i odwołuje Rektor UR. Członkowie Konwentu spoza uczelni stanowią nie mniej niż połowę składu.

4.      Konwent opiniuje i wspiera:

a)      strategię rozwoju UR i wynikające z niej kierunki działań,

b)      współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

c)      priorytetowe obszary badań naukowych wynikające z potrzeb rynku,

d)      badania naukowe i ich komercjalizację,

e)      realizowane oraz tworzone kierunki i programy kształcenia uwzględniające aktualne potrzeby rynku pracy i perspektywiczne wyzwania,

f)       działania na rzecz organizacji praktyk studenckich przygotowujących do startu zawodowego,

g)      działania na rzecz rozwijania przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów,

h)      działania na rzecz pogłębiania współpracy międzynarodowej.

5.      Działalność Konwentu określa regulamin wydany zarządzeniem Rektora.

§ 40

1.      Rektor kieruje działalnością UR i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów UR.

2.      Rektor opracowuje strategie rozwoju UR i odpowiada za jej realizację.

3.      Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów UR lub kanclerza.

4.      Do kompetencji Rektora należy w szczególności:

a)    podejmowanie decyzji w sprawie mienia i gospodarki uczelni,

b)    tworzenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych wskazanych przez Statut,

c)    nadzorowanie działalności dydaktycznej, naukowej i artystycznej UR, w tym sprawowania nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

d)    nadzorowanie administracji i gospodarki uczelni,

e)    dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni,

f)     określanie zakresu kompetencji prorektorów.

5.      Rektor ma prawo do:

a)  powoływania komisji rektorskich,

b)  upoważniania imiennego pracowników UR do podejmowania określonych czynności prawnych lub składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie,

c)  podejmowania decyzji w sprawach współpracy UR z instytucjami kultury, instytucjami  naukowymi  oraz  gospodarczymi w kraju i za granicą,

d)  ustanawiania pełnomocników,

e)  zawieszania uchwały Senatu, jeśli stwierdzi, iż narusza ona przepisy Ustawy lub Statutu; w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenia Senatu w celu jej ponownego rozpatrzenia. Jeśli Senat nie zmieni lub nie uchyli zawieszonej uchwały, to Rektor przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z art. 36 Ustawy,

f)   zawieszania uchwały Senatu naruszającej ważny interes UR; w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenia Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli Senat wypowie się za jej utrzymaniem większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 swego statutowego składu,

g)  powoływania Konwentu UR.

6.      W UR działa Kolegium Rektorskie w składzie: Rektor, prorektorzy,  kanclerz i kwestor  uczelni. Kolegium pełni funkcje doradcze dla Rektora oraz organu kolegialnego dla jednostek pozawydziałowych.

§ 41

1.      Rektor oraz dziekani wydziałów odpowiadają na zasadach określonych w odrębnych przepisach za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2.      Audytor UR uczestniczy w systematycznej ocenie kontroli zarządczej oraz ma prawo dokonywania okresowej oceny działalności określonych jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych przez nie zadań. W szczególności dotyczy to współodpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych za realizację budżetu.

 

§ 42

 

 

1.      W skład rady wydziału wchodzą:

a)    dziekan jako przewodniczący,

b)   prodziekani w liczbie określonej przez dziekana elekta, nie więcej niż 3,

c)    nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze, z zastrzeżeniem ust. 2,

d)   wybrani przedstawiciele:

–   pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu pracy, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady wydziału,

–   studentów i doktorantów, stanowiący nie mniej niż 20% składu rady wydziału,

–   pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej niż 5% statutowego składu rady wydziału, lecz co najmniej jedna osoba.

2.      Jeżeli liczba nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 1 lit. c, przekracza 40 osób, w skład rady wydziału wchodzą wybrani ich przedstawiciele (reprezentatywna rada wydziału). Decyzję o utworzeniu reprezentatywnej rady wydziału oraz o liczbie jej członków podejmuje rada wydziału poprzedniej kadencji. Do wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 lit. c, stosuje się odpowiednio regulamin wyborczy.

3.      Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu rady wydziału.

4.      W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym: przedstawiciele związków zawodowych działających na wydziale, po jednym z każdego związku, oraz inne osoby zaproszone przez dziekana.

5.      Rady wydziału mogą powoływać stałe i doraźne komisje, będące organami opiniodawczymi.

  1. W przypadku naruszenia proporcji składu rady wydziału, trwającego ponad dwa tygodnie, dziekan, za pośrednictwem wydziałowej komisji wyborczej, informuje o  tym fakcie Komisję Wyborczą UR, w terminie do dwóch tygodni. Komisja Wyborcza UR podejmuje decyzję w tej sprawie.

§ 43

Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:

a)  ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału i zatwierdzanie strategii rozwoju wydziału opracowanej przez dziekana,

b)  określanie zasad rekrutacji dla kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w jednostce i rekomendowanie ich do zatwierdzenia przez Senat,

c)  podejmowanie uchwał w sprawie nadawania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i występowania o tytuł profesora,

d)  uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi Senatu, programów studiów w tym planów studiów wyższych,

e)  uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi Senatu, planów i programów studiów doktoranckich,

f)   uchwalanie  programów studiów, w tym planów  studiów podyplomowych oraz kursów  dokształcających, szkoleń,

g)  podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia na wydziale,

h)  ocena działalności wydziału, zatwierdzanie rocznych sprawozdań dziekana z jego działalności oraz ocena działalności dziekana,

i)    przyjmowanie projektu planu rzeczowo-finansowego wydziału i kontrola jego realizacji przez dziekana i jego służby.

§ 44

1.      Posiedzenia rady wydziału zwołuje dziekan raz w miesiącu, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.

2.      Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków rady w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

3.      Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy rady wydziału określa regulamin przyjęty przez radę wydziału.

§ 45

1.      Od uchwał rady wydziału służy dziekanowi odwołanie do Senatu, które wnosi – za pośrednictwem rady wydziału – w terminie czternastu dni od uchwały rady.

2.      Jeśli rada wydziału uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może podjąć nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną uchwałę. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. W przeciwnym razie odwołanie powinno być przesłane Senatowi w terminie siedmiu dni od daty rozpatrzenia przez radę wydziału.

3.      Senat uchyla uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej sprzeczną z Ustawą, Statutem, uchwałą Senatu i innymi przepisami wewnętrznymi UR lub naruszającą ważny interes UR.

§ 46

1.      Dziekan:

a)    kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz,

b)   jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów wydziału,

c)    podejmuje decyzje dotyczące wydziału, nienależące do kompetencji innych organów UR lub kanclerza,

d)   opracowuje i realizuje strategię rozwoju wydziału, zgodną ze strategią rozwoju UR,

e)    kieruje gospodarką finansową wydziału w ramach przydzielonych środków budżetowych oraz przychodów własnych wydziału,

f)    realizuje politykę osobową wydziału przez organizowanie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, występowanie do rady wydziału o wyrażenie zgody na przedstawienie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, lub zatrudnienie na innym stanowisku pracowników wydziału, wyraża zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w uczelni, występuje z wnioskiem do rady wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych wydziału,

g)    zatwierdza plany i programy zajęć oraz ich obsady na wniosek jednostki prowadzącej kierunek studiów,

h)   dokonuje rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału oraz podejmuje decyzje dotyczące współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi jednostkami organizacyjnymi UR,

i)     sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,

j)     dba o przestrzeganie prawa oraz o porządek i bezpieczeństwo na terenie wydziału,

k)   dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów i doktorantów,

l)     wyznacza zakresy działania prodziekanów, komisji dziekańskich i pełnomocników.

2.      Dziekan uchyla decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeśli decyzja ta jest sprzeczna z Ustawą, Statutem lub narusza ważny interes UR.

3.      Od decyzji dziekana można odwołać się do Rektora w terminie czternastu dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji zainteresowanej osobie.

4.      Dla jednostek pozawydziałowych obowiązki dziekana spełnia Prorektor ds. studenckich i kształcenia, a kolegium rektorskie pełni obowiązki organu kolegialnego tych jednostek.

§ 47

1.      Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akademickiej w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wyłonionych przez te organy komisjach, jest obowiązkowy.

2.      Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków.

                     3.      Głosowania w sprawach osobowych są tajne.


Wstawił:Kruba Adrian 2019-01-07 14:35
Sporządził:Magdalena Magdziak   2019-01-07
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2019-01-07
Stronę obejrzano: 18087 razy
[+]