Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Opłaty
Opłaty za usługi edukacyjne

OPŁATY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 79 UST. 2 USTAWY Z DNIA 20.07.2018 R. – 
PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 1668)

POBIERANE W UR W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

1)    wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji

 

2)    przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się

 

3)    wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikatów tych dokumentów

 

4)    wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2

 

 

5)    wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu 

 

6)    korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich


 

ZARZĄDZENIE NR 30 /2018 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 24. 07. 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów studiów wyższych od roku akademickiego 2018/2019  


 

ZARZĄDZENIE NR 49/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 26.07.2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych od roku akademickiego 2017/2018


 

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 01.07.2016 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych od roku akademickiego 2016/2017

 


 

Zarządzenie nr 80/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe w roku akademickim 2015/2016


Wstawił:Kruba Adrian 2018-12-10 12:12
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-12-10
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-12-10
Stronę obejrzano: 153181 razy
[+]