Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Opłaty
Opłaty za usługi edukacyjne

OPŁATY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 79 UST. 2 USTAWY Z DNIA 20.07.2018 R. – 
PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 1668)

POBIERANE W UR W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

1)    wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji

 

2)    przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się

 

3)    wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikatów tych dokumentów

 

4)    wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż wydane na podstawie art. 77 ust. 2

 

 

5)    wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu 

 

6)    korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich

 

Opłaty za domy studenckie


Wstawił:Kruba Adrian 2018-11-22 14:39
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-11-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-11-22
Stronę obejrzano: 137338 razy
[+]