Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Opłaty » Studia I i II stopnia
Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 39/2007
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26.10. 2007 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne
w roku akademickim 2007/2008.

 Na podstawie art.99 ust.2 z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164, poz. 1365) oraz uchwały Senatu UR z dnia 31 maja 2007 r. oraz z dnia 25 października 2007 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych

KierunekOdpłatność
za zajęcia dydaktyczne
na studiach niestacjonarnych
Biologia studia I stopnia I rok - 3200,-
Pozostałe - 3000,-
Biologia studia II stopnia I rok 3500,-
Pozostałe - 3000,-
Biotechnologia 4000,-
Ed. art. w zakr szt. muzycznej 3600,-
Ed. art. w zakr szt. plastycznych I i II - 3300,-
Pozostałe - 2900,-
Edukacja techniczno-informatyczna 3000,-
Ekonomia st. I stopnia 2800,-
Ekonomia st. II stopnia 3100,-
Europeistyka 3200,-
Filologia angielska 3800,-
Filologia germańska 3800,-
Filologia polska 3100,-
Filologia rosyjska 3300,-
Filozofia 2800,-
Fizjoterapia 4300,-
Fizyka 3200,-
Fizyka techniczna 3200,-
Grafika 3600,-
Historia 2900,-
Matematyka 3000,-
Ochrona środowiska 3200,-
Pedagogika 3300,-
Pielęgniarstwo 3600,-
Politologia 2900,-
Położnictwo 3600,-
Prawo 3400,-
Rolnictwo studia I stopnia 2800,-
Rolnictwo studia II stopnia 3000,-
Socjologia 3000,-
Socjologia st. II stopnia 3800,-
Turystyka i rekreacja 3000,-
Wychowanie fizyczne 3000,-

§ 2.

Ustala się odpłatność za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych oraz odpłatność za powtarzanie przedmiotu:

KierunekOdpłatność
za powtarzanie semestru
na studiach stacjonarnych
Odpłatność
za powtarzanie przedmiotu
Archeologia 1000,- 500,-
Biologia 1200,- 500,-
Biotechnologia 1400,- 600,-
Ed. art. w zakr szt. muzycznej 1300,- 600,-
Ed. art. w zakr szt. plastycznych 1300,- 600,-
Edukacja tech. - informatyczna 1200,- 500,-
Ekonomia st. I stopnia. 1000,- 500,-
Ekonomia st. II stopnia 1000,- 500,-
Europeistyka 1400,- 500,-
Filologia angielska 1 400,- 800,-
Filologia germańska 1 400,- 800,-
Filologia polska 1 400,- 800,-
Filologia rosyjska 1 400,- 800,-
Filozofia 1000,- 500,-
Fizjoterapia 1900,- 800,-
Fizyka 1200,- 500,-
Fizyka techniczna 1200,- 500,-
Grafika 1300,- 600,-
Historia 1000,- 500,-
Matematyka 1200,- 500,-
Ochrona środowiska 1000,- 500,-
Pedagogika 1300,- 600,-
Pielęgniarstwo 1400,- 600,-
Politologia 1000,- 500,-
Położnictwo 1400,- 600,-
Prawo 1650,- 600,-
Rolnictwo 1000,- 500,-
Socjologia 1000,- 500,-
Wychowanie fizyczne 1300,- 600,-
Turystyka i rekreacja 1300,- 600,-

§ 3.

Ustala się odpłatność za ponowny wpis na listę studentów - 250,-zł. Dotyczy ona sytuacji ponownego wpisu na listę studentów po wznowieniu studiów, z której student został skreślony z powodu niezadawalających wyników w nauce.

§ 4.

Ustala się odpłatność za dodatkową specjalność - 1200,-zł, za dodatkową specjalizację sportową 600,-zł, a za dodatkową specjalizację nauczycielską 1200,-zł za rok.

§ 5.

Ustala się odpłatność za uczestnictwo w zajęciach z języków obcych, przygotowujących do egzaminów na certyfikaty europejskie w wysokości 8,-zł za 1 godzinę w grupie certyfikowanej oraz w wysokości 6,-zł za 1 godzinę w grupie lektoratowej.

§ 6.

Absolwenci Kolegiów Nauczycielskich i Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, nad którymi uczelnia sprawuje opiekę naukowo-dydaktyczną, którzy przystępują do egzaminu licencjackiego w uczelni uiszczają opłatę w wysokości 400,-zł.

§ 7.

  1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Rzeszowskim, którzy bronią doktorat w innej uczelni, a zdają egzamin z języka nowożytnego w UR uiszczają opłatę manipulacyjną w wysokości 75,-zł.
  2. Organizatorem egzaminu dla osób wymienionych w ust.1 jest Międzywydziałowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
  3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z języka obcego jest okazanie dowodu wpłaty wymaganej kwoty na odpowiednie konto.

§ 8.

  1. Na wniosek osób z zewnątrz, właściwe Instytuty organizują egzaminy i wydają zaświadczenie o znajomości języka - w tym języka polskiego.
  2. Osoba taka uiszcza opłatę w wysokości 500,-zł na konto Wydziału Filologicznego lub do kasy uczelni.
  3. Komisję trzyosobową powołuje Dyrektor odpowiedniego Instytutu, której skład akceptuje Dziekan Wydziału Filologicznego.
  4. Członkowie Komisji za przeprowadzenie takiego egzaminu i przygotowanie pytań testów egzaminacyjnych otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100,-zł.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i z tym dniem traci moc Zarządzenie Rektora nr 28/2007.

Rektor
Uniwersytetu Rzeszowskiego


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-02-06 14:02
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-06
Stronę obejrzano: 38703 razy
[+]