Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Opłaty
Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 31 maja 2007 r. zmieniona uchwałą Senatu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych opłat

Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniona uchwałą Senatu z dnia 25 października 2007 r.
 
w sprawie ustalenia szczegółowych opłat za:

 1. za zajęcia na studiach niestacjonarnych,
 2. za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce,
 3. za powtarzanie przedmiotu z powodu niezadawalających wyników w nauce,
 4. za zajęcia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających,
 5. za zajęcia nieobjęte planem studiów
  oraz szczegółowych warunków obniżania lub umarzania opłat.

Podstawa prawna: art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

§ 1

 1. W Uniwersytecie Rzeszowskim pobierane są opłaty za następujące usługi edukacyjne:
  1. za zajęcia na studiach niestacjonarnych,
  2. za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce,
  3. za powtarzanie przedmiotu z powodu niezadawalających wyników w nauce,
  4. za zajęcia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających,
  5. za prowadzenie studiów w języku obcym,
  6. za zajęcia nieobjęte planem studiów,
  7. za uczestnictwo w zajęciach z języków obcych, przygotowujących do egzaminów na certyfikaty europejskie,
  8. za przeprowadzenie egzaminu dyplomowego dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, nad którymi uczelnia sprawuje patronat naukowo-dydaktyczny,
  9. za przeprowadzenie egzaminu z języka obcego lub języka polskiego dla osób niebędących studentami UR.
 2. Wysokość opłat ustala rektor w formie zarządzenia.
 3. Studenci, którzy otrzymali dofinansowanie do studiów od pracodawcy, organu samorządu terytorialnego lub innej instytucji, uiszczają opłatę w wysokości stanowiącej różnicę między opłatą a kwotą stanowiącą przyznane dofinansowanie.

§ 2

 1. Opłatę za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych za dany rok akademicki uiszcza się w dwóch ratach. Pierwszą ratę należy wpłacić przed rozpoczęciem zajęć, drugą ratę do 15 lutego następnego roku.
 2. Opłata za powtarzanie semestru jest uiszczana, w conajmniej dwóch ratach, płatnych w terminie do dwóch tygodni od daty rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym semestrze, określonej w organizacji roku akademickiego na studiach stacjonarnych.
 3. Na uzasadniony wniosek studenta, dziekan może rozłożyć opłatę na większą liczbę rat, ustalając równocześnie terminy płatności rat.
 4. Studentom, którzy uiszczą opłatę w całości przed rozpoczęciem zajęć, przyznaje się 10 % zniżki opłaty.
 5. Studenci, którzy są osobami niepełnosprawnymi, a znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą uzyskać zniżkę do 20 % opłaty. Wniosek w tej sprawie należy złożyć przed rozpoczęciem zajęć do dziekana wydziału wraz z odpowiednim dokumentem (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie wydane na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym dotyczące całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo dotychczasowe aktualne orzeczenie zaliczające osobę do jednej z grup inwalidów).

§ 3

Studenci studiów stacjonarnych, którzy po skreśleniu z listy studentów wznawiają studia na tym samym semestrze (roku), z którego zostali skreśleni, wnoszą taką samą opłatę jak powtarzający semestr z powodu niedostatecznych wyników w nauce.

§ 4

 1. Studia podyplomowe są samofinansującą się formą zajęć dydaktycznych, na którą sporządzany jest preliminarz kosztów i dochodów. Dochodami pokrywającymi wydatki prowadzenia zajęć są opłaty wnoszone przez słuchaczy, których wysokość jest zatwierdzana każdorazowo przez Prorektora ds. Kształcenia na podstawie przedłożonego kosztorysu.
 2. Do słuchaczy studiów podyplomowych nie stosuje się przepisów, które dotyczą studentów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.

§ 5

Studenci, którzy uczestniczą w zajęciach dydaktycznych nieobjętych ich planem studiów (zajęcia ponadprogramowe realizowane w systemie niestacjonarnym w formie specjalności, specjalizacji, np. nauczycielska, sportowa, lektoratu języka obcego), uiszczają za te zajęcia opłatę.

§ 6

Studiujący drugi kierunek, uiszczają opłatę za zajęcia dydaktyczne na drugim kierunku ( w systemie niestacjonarnym) w wysokości 50 % stawek określonych Zarządzeniem Rektora, także po ukończeniu pierwszego kierunku, chyba, że przerwą naukę na jednym z kierunków studiów. Po wznowieniu nie korzystają z tej formy preferencji i uiszczają opłatę w wysokości jak na studiach niestacjonarnych.

§ 7

Opłatę należy wpłacać na konto Wydziału Uczelni, a kserokopię dowodu wpłaty przedłożyć w Dziekanacie.

§ 8

Student (słuchacz studiów podyplomowych, słuchacz studiów doktoranckich) ma obowiązek poinformować pisemnie Dziekana o rezygnacji ze studiów. W takim przypadku zwrotowi podlega część opłaty pomniejszona proporcjonalnie do liczby odbytych zajęć dydaktycznych.

§ 9

 1. W przypadku zalegania z płatnością za zajęcia dydaktyczne lub niedopełnienia obowiązku przedłożenia w dziekanacie kserokopii dowodu wpłaty po upływie 30 dni po upływie terminu płatności, Dziekan skreśla studenta (słuchacza) z listy.
 2. Ponowny wpis na listę studentów(słuchaczy) następuje pod warunkiem zapłacenia należnej opłaty za zajęcia dydaktyczne oraz wpisowego. Obowiązkowi wnoszenia wpisowego podlegają także studenci, którzy przerwali studia lub zostali skreśleni z listy z powodu niedostatecznych wyników w nauce (nie zaliczyli roku).

§ 10

W przypadku wystąpienia nadpłaty za zajęcia dydaktyczne, jest ona zaliczana na poczet kolejnej raty, chyba, że nadpłata wystąpi na koniec cyklu kształcenia. W takim przypadku nadpłata jest zwracana.

§ 11

 1. W uzasadnionych przypadkach, na udokumentowany wniosek studenta, dziekan może umorzyć w części opłatę za zajęcia dydaktyczne z powodu trudnej sytuacji materialnej, ale nie więcej niż o 50%.
 2. Decyzję o całkowitym zwolnieniu z opłaty za zajęcia dydaktyczne z powodu trudnej sytuacji materialnej może podjąć prorektor ds. kształcenia na wniosek dziekana.

§ 12

 1. Student studiów niestacjonarnych osiągający wybitne wyniki w nauce otrzymuje zniżkę w opłacie za zajęcia dydaktyczne. W przypadku rozliczenia semestralnego decyduje średnia ocen z poprzedniego semestru, przy rozliczeniu rocznym średnia ocen uzyskanych za poprzedni rok. Przy średniej wynoszącej minimum 4,8 z toku studiów opłatę obniża się o 20 %, a przy średniej 5,0 o 30%.
 2. Dziekan wydziału w porozumieniu z samorządem studenckim ustala terminy składania wniosków o obniżenie czesnego.
 3. Na wniosek dziekana wydziału prorektor ds. kształcenia może zwolnić z obowiązku opłaty za zajęcia dydaktyczne studenta za szczególnie wybitne osiągnięcia w nauce.

§ 13

Decyzje, o których mowa w § 11 i w §12 są podejmowane przez dziekana maksymalnie na okres jednego roku akademickiego.

Opłata za zajęcia dydaktyczne po zastosowaniu przez dziekana zniżek nie może być niższa niż 25% ustalonej przez rektora stawki.

§14

 1. Niniejszą uchwałę należy podać do powszechnej wiadomości studentów i kandydatów m.in. poprzez wywieszenie w gablotach Uczelni oraz zapoznanie z jego treścią na spotkaniach poszczególnych lat z opiekunami.
 2. Ze studentami przyjętymi na studia od roku akademickim 2006/2007, w tym także z tymi, którzy je wznowili, zawierane są umowy o szczegółowe warunki odpłatności. Niniejsza uchwała stanowi załącznik do umowy ze studentem.

§ 15

Niniejsza Uchwała obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-02-06 12:35
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-06
Stronę obejrzano: 126442 razy
[+]