Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.04.2007 r.
26 kwietnia 2007 r.

Kwietniowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (w dniu 26 kwietnia 2007 r.) rozpoczęto od spraw finansowych Uczelni. Prowadzący obrady prorektor, dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski przedstawił zasady podziału dotacji MNiSW. Senat przyjął też przedstawioną przez kwestora uczelni, mgr Janinę Kut uchwałę w sprawie budżetu dotyczącego działalności dydaktycznej (118 mln 103,8 tys. zł).

Senat jednomyślnie poparł też starania Rady Wydziału Medycznego o uprawnienia do prowadzenia przewodów doktorskich.

Senat przyjął też uchwałę w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków (w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk) oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie.
W dalszej części obrad senatorowie, w glosowaniu tajnym, zaakceptowali kandydatury nauczycieli akademickich do zespołowych i indywidualnych nagród Ministra.

Głosowano też propozycje nowych zatrudnień związanych z podjęciem pracy w Uniwersytecie przez osoby z innych uczelni i awansów własnych pracowników. Senat pozytywnie zaopiniował sprawy: prof. dr hab. Krystyny Duraj Nowakowej, dra hab. prof. UR Jerzego J. Tosika-Warszawiaka, dra hab. Tomasza Barana, dr hab. Agnieszki Pawłowskiej i dra hab. Zbigniewa Rykiela.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-02-05 13:50
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2008-02-05
Stronę obejrzano: 2855 razy
[+]