Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Świadczenia dla studentów i doktorantów » . » Stypendia dla studentów/doktorantów cudzoziemców
STUDENCI – CUDZOZIEMCY - STYPENDIA

STUDENCI – CUDZOZIEMCY - STYPENDIA

STUDENCI-CUDZOZIEMCY  mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej w formie:

 1. stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów
 4. zapomoga
 5. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

 

 ZGODNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

 • Studenci – cudzoziemcy, mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w trybie i na zasadach ustalonych dla obywateli polskich i mają obowiązek złożyć wszystkie dokumenty określone w niniejszym Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR – dostępny na stronie internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin ,

 • W przypadku dokumentów przedstawionych przez studenta – cudzoziemca do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej sporządzonych w języku innym niż język polski, należy dołączyć ich tłumaczenia  przez tłumacza przysięgłego.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Stypendium socjalne, specjalne, zapomoga:

 • do 14 dni od daty przyjęcia na studia -  dla studentów przyjętych na I rok studiów,
 • do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 15 lutego dla studentów II roku studiów i wyżej, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego,

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 • do 5 października,
 • do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

 •  do 31 lipca .

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ, O KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ STUDENCI - CUDZOZIEMCY:

studenci cudzoziemcy:

Stypendium:

socjalne

specjalne dla osób niepełnosprawnych

zapomoga

stypendium Rektora dla najlepszych studentów

stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

odbywający studia wyższe na zasadach obywateli polskich

posiadający zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej

posiadający status uchodźcynadany w Rzeczypospolitej Polskiej

korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach

którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu

studenci cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii EuropejskiejKonferencji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów

-

-

-

posiadacze ważnej Karty Polaka

odbywający studia na zasadach innych niż obywatele polscy np.:

1)   jako stypendyści strony polskiej;

2)   na zasadach odpłatności*;

3)   bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

4)   jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

5)   jako stypendyści uczelni

studenci cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii EuropejskiejKonferencji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów

-

-

-

*

*

posiadacze ważnej Karty Polaka

-

-

-

*

*

Inni niż wymienieni powyżej

-

-

-

*

*

 

 

* Zgodnie z art. 43 ust. 2 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, posiadający kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych bez odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 


Wstawił:Madej Krzysztof 2018-10-05 09:40
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Stronę obejrzano: 629 razy
[+]