Biuletyn Informacji Publicznej
Rejestr zmian

TOP » PRAWO » Regulaminy » Pomoc materialna dla studentów i doktorantów » Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów » STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW
STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Podstawa prawna:

•   art. 173, art. 178, art. 181, art. 184, art. 187, art. 199 oraz art. 199 c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 j. t. z późn. zm.),

•     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1051)

•     Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 31/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad składania i sposobu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanego doktorantom

 

Szczegółowe informacje, warunki ubiegania i przyznawania stypendium ministra dla doktorantów: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

 

 PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1. Doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego za pośrednictwem Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu – w terminie do 31 lipca 2018 r. składając w Dziekanacie Wydziału/Instytutu:
 1. formularz zgłoszenia kandydatury - doktorant ma obowiązek wypełnić komputerowo i złożyć w wersji papierowej oraz przesłać elektronicznie wyłącznie w formie pliku programu MS Word na adres
  e-mail: sss@ur.edu.pl ,

Wskazówki dot. wypełniania formularza

 1. dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – zgodnie z wykazem wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych (ustalonym na podstawie w/w Rozporządzenia),
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał to stypendium.
  1. Pracownik Dziekanatu Wydziału/Instytutu przyjmuje oraz sprawdza kompletność dokumentów, o których mowa powyżej potwierdzających kandydaturę doktoranta do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
  2. Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2018 r. przekazuje Rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego zgłoszone kandydatury do przyznania stypendium za pośrednictwem Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych.
  3. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego do 9 września 2018 r. przedstawia wniosek doktoranta o przyznanie stypendium ministra wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia do zaopiniowania Radzie właściwego Wydziału/Instytutu.
  4. Dziekan Wydziału/Dyrektor Instytutu przekazuje pozytywnie zaopiniowane wnioski wraz z kompletem dokumentów do Działu Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych w terminie do 5 października 2018 r.
  5. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego przekazuje Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie zaopiniowane wnioski o przyznanie stypendium ministra w terminie do 15 października 2018 r.

Wstawił:Madej Krzysztof 2018-10-05 09:18
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Stronę obejrzano: 109 razy
[+]