Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Świadczenia dla studentów i doktorantów » . » ZAPOMOGA
ZAPOMOGA

ZAPOMOGA

 

Studenci/doktoranci, którzy ubiegają się o świadczenia pomocy materialnej mają obowiązek zapoznać się
z aktualnym Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów/doktorantów UR – dostępny na stronie internetowej:

STUDENCI: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

DOKTORANI: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

1. INFORMACJE OGÓLNE

Zapomogę może otrzymać student/doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Student/doktorant we wniosku o przyznanie zapomogi powinien wskazać, że znajduje się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej, która jest następstwem zaistnienia określonego zdarzenia losowego (zdarzenia nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego) np. kradzież, pożar, powódź, ciężka choroba studenta lub członka najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

2. TERMINY

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

3. WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia.

UWAGA!  Studenci/doktoranci I roku składają wnioski tylko w wersji papierowej, do momentu utworzenia konta w systemie Wirtualna Uczelnia.

4. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę składa się w Dziekanatach zajmujących się pomocą materialną dla studentów poszczególnych Wydziałów: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/kontakty-do-dziekanatow-spraw-socjalnych

5. ZASADY PRZYZNAWANIA

 

Zapomogę przyznaje wydziałowa komisja stypendialna w drodze decyzji administracyjnej. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Można otrzymać dwie zapomogi w danym roku akademickim. Można otrzymać jedną zapomogę z powodu danego zdarzenia.

 

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje zapomoga, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Doktorantowi, który ukończył już studia doktoranckie nie przysługują świadczenia pomocy materialnej
W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w trakcie roku akademickiego, w którym doktorant pobiera świadczenie pomocy materialnej, jest on zobowiązany do poinformowania uczelni o tym fakcie w terminie 7 dni od daty ukończenia studiów.

 

 

6. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

 

Maksymalną wysokość zapomogi na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR w porozumieniu
z Samorządem Studentów/Doktorantów UR. Aktualna wysokość świadczenia dostępna jest w zakładce http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/wysokosc-swiadczen-pomocy-materialnej

 

 

7. WYMAGANE DOKUMENTY  - ZAPOMOGA   (zgodnie z zał. nr 9 do Regulaminu)

 

  1.  

Zał. nr 4 

Wniosek o przyznanie zapomogi

  1.  

Zał. nr 7

Oświadczenie studenta/doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku

  1.  

Zdarzenie wskazane przez studenta we wniosku za przyczynę uzasadniającą ubieganie się
o zapomogę musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

  1.  

Zał. nr 15

Oświadczenie studenta/doktorant w sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem 

  1.  

Inne dokumenty wskazane przez pracownika Dziekanatu w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Wskazane załączniki do pobrania na stronie: 

STUDENCI: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

DOKTORANI: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

 


Wstawił:Madej Krzysztof 2018-10-05 08:38
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Stronę obejrzano: 1827 razy
[+]