Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Świadczenia dla studentów i doktorantów » . » STYPENDIUM SOCJALNE
STYPENDIUM SOCJALNE

 STYPENDIUM SOCJALNE

 

Studenci/doktoranci, którzy ubiegają się o świadczenia pomocy materialnej mają obowiązek zapoznać się
z aktualnym Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów/doktorantów UR – dostępny na stronie internetowej:

STUDENCI: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

DOKTORANI: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Podstawą przyznania STYPENDIUM SOCJALNEGO jest trudna sytuacja materialna studenta/doktoranta określona wysokością miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta/doktoranta.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta/doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne jest ustalana w październiku na dany rok akademicki i podawana do wiadomości studentów/doktorantów na stronie internetowej UR:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/wysokosc-swiadczen-pomocy-materialnej

Student/doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie może otrzymywać STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA
W DOMU STUDENTA UR LUB OBIEKCIE INNYM NIŻ DOM STUDENTA UR.

Student/doktorant studiów stacjonarnych, w przypadku, o którym mowa wyżej, może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium socjalne, chyba że kontynuuje on naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat.

Doktorantowi, który ukończył już studia doktoranckie nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.
W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w trakcie roku akademickiego, w którym doktorant pobiera świadczenie pomocy materialnej, jest on zobowiązany do poinformowania uczelni o tym fakcie w terminie 7 dni od daty ukończenia studiów.

2. WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia.

UWAGA!  Studenci/doktoranci I roku składają wnioski tylko w wersji papierowej, do momentu utworzenia konta w systemie Wirtualna Uczelnia.

3.  MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę składa się w Dziekanatach zajmujących się pomocą materialną dla studentów/doktorantów poszczególnych Wydziałów: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/kontakty-do-dziekanatow-spraw-socjalnych

4. TERMINY

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składa się na semestr zimowy i letni w następujących terminach:

 1. dla studentów/doktorantów ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej na SEMESTR ZIMOWY danego roku akad.
 • do 15 czerwca dla studentów/doktorantów II roku studiów i wyżej,
 • do 5 października dla studentów/doktorantów przyjętych na I rok studiów,
 1. dla studentów/doktorantów ubiegających się o świadczenia pomocy materialnej na SEMESTR LETNI danego roku akad.
 • do 31 stycznia,
 • do 5 marca dla studentów przyjętych na I rok studiów w semestrze letnim.

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr – w semestrze zimowym na 5 miesięcy,
w semestrze letnim na 4 miesiące.

5. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium socjalnego na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR
w porozumieniu z Samorządem Studentów/Doktorantów UR. Aktualna wysokość świadczenia dostępna jest
w zakładce http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/wysokosc-swiadczen-pomocy-materialnej

 

6WYMAGANE DOKUMENTY – (zgodnie z zał. nr 9 do Regulaminu)

 

 1.  

Zał. nr 1

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

 1.  

Zał. nr 2

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta lub z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta

 1.  

Informacja o członkach rodziny-należy wypełnić we wniosku!!! 

Członkowie rodziny studenta/doktoranta to:

 • Student/doktorant,
 • rodzice studenta(doktoranta)/opiekuni prawni,
 • rodzeństwo studenta/doktoranta do 18 roku życia, lub do 26 roku życia pod warunkiem, że pobiera naukę, lub rodzeństwo niepełnosprawne niezależnie od wieku; małżonek studenta/doktoranta; dzieci studenta/doktoranta do 18 roku życia, lub do 26 roku życia pod warunkiem, że pobierają naukę, lub dzieci niepełnosprawne niezależnie od wieku).
 1.  

Zał. nr 7

Oświadczenie studenta/doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku

 1.  

Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny uzyskanych w danym roku podatkowym (np.: w r.ak. 2018/2019 za rok 2017) – wniosek o wydanie zaświadczenia z US – zał. nr 9-A do Regulaminu

 1.  

Zał. nr 9-B

oświadczenie każdego pełnoletniego członka rodziny o prowadzeniu działalności gospodarczej

 1.  

W przypadku złożenia ww. oświadczenia przez członka rodziny (studenta/doktoranta), w którym stwierdza on, że rozliczał się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy dołączyć:

Zaświadczenie z urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny studenta/doktoranta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

 • roku podatkowym, którego zaświadczenie dotyczy,
 • danych podatnika (imię, nazwisko, PESEL)
 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu i stawce podatku (w przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu)
 • wysokość zapłaconego podatku (w przypadku opłacania podatku w formie karty podatkowej)

 

 1.  

Zał. nr 9-C

oświadczenie każdego pełnoletniego członka rodziny o osiąganiu dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w danym roku podatkowym tj. np.: alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, pracy poza granicami kraju

 1.  

Zał. nr 9-D

Oświadczenie członka rodziny, który we wskazanym roku podatkowym osiągał dochody przez okres krótszy niż 12 miesięcy

 1.  

Zał. nr 9-F

Oświadczenie studenta/doktoranta o zamieszkaniu w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta – w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

 1.  

nakaz płatniczy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres składania wniosku;

 1.  

odpis podlegającemu wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

 1.  

Zaświadczenie członka rodziny z Urzędu Pracy – jeżeli jest osobą bezrobotną

 1.  

Zaświadczenia dotyczące rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy pobierających naukę do 26 roku życia (odpowiednio):

 1. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły podstawowej/gimnazjum lub odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub rodzeństwa (kopia-oryginał do wglądu);
 2. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadpodstawowej, przez którą należy rozumieć:
  • trzyletnie/czteroletnie liceum ogólnokształcące,
  • pięcioletnie technikum,
  • trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
  • trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
  • dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
  • szkołę policealną (w tym przypadku zaświadczenie powinno zawierać informację czy szkoła jest wpisana do ewidencji szkół działających na podstawie ustawy Prawo oświatowe )
 3. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej  (studia pierwszego/drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, a także kolegium pracowników służb społecznych). 

 

 1.  

 

Zał. nr 9-E

Oświadczenie o samodzielności finansowej studenta/doktoranta- w przypadku gdy nie prowadzi on wspólnego gospodarstwa z rodzicami i spełnił kryteria określone w Regulaminie:

 • ukończył 26 rok życia
 •  ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie/dzieci pobierające naukę do 26 roku życia (jeżeli 26 rok życia  przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia) /dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek** (należy dołączyć kopię aktu urodzenia – oryginał do wglądu)
 • pozostaje w związku małżeńskim (należy dołączyć kopię aktu małżeńskiego – oryginał do wglądu)
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej (dokument potwierdzający okres przebywania w pieczy zastępczej)

       lub łącznie spełnia warunki:

 • posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym ,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych,

Student/doktorant składający oświadczenie, jeśli spełnia powyższe warunki, nie musi przedstawiać dokumentów pozostałych członków rodziny

 1.  

Zał. nr 15

Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną – składane celem złożenia wyjaśnień, opisania zaistniałej sytuacji – nieprzewidzianej Regulaminem 

 1.  

w przypadku sierot/ półsierot – dokumenty potwierdzające śmierć rodziców, skrócony odpis aktu zgonu w przypadku śmierci jednego lub obojga

 1.  

zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec studenta jest nieznany

 1.  

Inne dokumenty wskazane przez pracownika Dziekanatu w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Wskazane załączniki do pobrania na stronie:

STUDENCI: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

DOKTORANI: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/regulamin-dla-doktorantow-ur-2018-2019

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA znajdują się w zał. nr 8 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR  

 

6. DOCHODY NIEUWZGLĘDNIANE W DOCHODZIE RODZINY PRZY USTALANIU PRAWA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Do dochodu rodziny nie wlicza się:

 1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (np. stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów);
 2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
 1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych (np. stypendium ERASMUS+);
 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (np. stypendium szkolne);
 2. świadczeń, o których mowa w art. 173a i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego);
 3. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stypendium przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, o ile jest to stypendium o charakterze przynajmniej częściowo socjalnym).

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczają się do dochodu

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane takie dochody jak świadczenia rodzinne czy świadczenia z opieki społecznej. Do dochodu wlicza się świadczenie rodzicielskie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej (tzw. kosiniakowe).

 

 


Wstawił:Madej Krzysztof 2018-10-05 08:32
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-10-05
Stronę obejrzano: 1852 razy
[+]