Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa

Wydział Prawa
Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Grunwaldzka 13
35-068 Rzeszów
tel. centrala: (017) 872 15 20
tel./fax: (017) 872 15 10
e-mail: prawo@univ.rzeszow.pl

Historia Wydziału Prawa rozpoczyna się z chwilą powołania Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 - go kwietnia 1969 roku Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie. Utworzono wówczas Zawodowe Studium Administracyjne od 1972 roku studia magisterskie. Dzienne magisterskie studia prawnicze uruchomiono w 1980 roku. Dnia 1 - go września 2001 roku Wydział Prawa stał się częścią Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

ZAKŁAD FILOZOFII I SOCJOLOGII PRAWA:
Teoria prawa wg L. Petrażyckiego; Społeczne poczucie bezpieczeństwa

ZAKŁAD HISTORII PAŃSTWA I PRAWA:
Dzieje parlamentaryzmu polskiego w okresie międzywojennym; Skarbowość XX w.; Historia administracji samorządowej w Europie; Uciekinierzy po 1945 r.

ZAKŁAD KOMPARATYSTYKI PRAWNICZEJ:
Ograniczenia praw człowieka; Prawo celne; Postępowanie administracyjne; System praw człowieka; Prawo wyborcze; Prawo konstytucyjne Irlandii; Demokracja bezpośrednia - wybrane instytucje

ZAKŁAD NAUKI ADMINISTRACJI:
Formalizacja administracji - organizacyjna elastyczność; Racjonalizacja struktur administracji

ZAKŁAD PRAWA CYWILNEGO I PRAWA PRACY:
Prawo przewozowe; Zagadnienia ogólne prawa cywilnego; Postępowanie dowodowe; Prawo własności przemysłowej; Partycypacja; Wina nieumyślna; Status prawny pracowników; Reprezentatywność w prawie pracy; Zagadnienia ogólne postępowania cywilnego; Pojęcie dyskryminacji; Prawo umów bankowych; Prawo zobowiązań; Prawo rodzinne

ZAKŁAD PRAWA HANDLOWEGO I GOSPODARCZEGO:
Prawo konkurencji; Prawo umów w obrocie gospodarczym; Akty administracyjne w postępowaniu cywilnym

ZAKŁAD PRAWA KARNEGO:
Przestępczość zorganizowana; Prawo autorskie - aspekt karny; Przestępstwa przeciwko zdrowiu; Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

ZAKŁAD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO:
Prawo do nauki; Wolność gospodarcza; Ochrona zdrowia w Konstytucji; Wolność słowa a prawo do prywatności; Konstytucja polska a integracja Europejska; Prezydent RP; Problemy dydaktyki prawa konstytucyjnego; Ustroje państw współczesnych; Traktat akcesyjny; Trybunał Konstytucyjny; Ustrój Gruzji; Mniejszości narodowe; Problematyka Rady Ministrów; Wymiar sprawiedliwości RP; Parlamentarna komisja śledcza; Pozycja Sejmu w Konstytucji RP; Prawo Unijne; Finanse publiczne w Konstytucji RP; Najwyższa Izba Kontroli

ZAKŁAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:
Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego; Prawo unijne; Ekstradycja w prawie międzynarodowym; Ochrona praw człowieka w świetle uregulowań prawnomiędzynarodowych; Integracja Europejska; Odpowiedzialność jednostki w świetle prawa międzynarodowego

ZAKŁAD PRAWA PUBLICZNEGO:
Pomoc społeczna; Ochrona osób i mienia; Akt administracyjny indywidualny; Europejskie prawo podatkowe; Sankcje podatkowoprawne; Zagadnienia ogólne prawa administracyjnego materialnego; Wybrane problemy materialnego prawa administracyjnego

ZAKŁAD PRAWA RZYMSKIEGO:
Rzymskie prawo karne; Rzymskie prawo osobowe i rodzinne; Rzymskie prawo rzeczowe,

ZAKŁAD POSTĘPOWANIA KARNEGO:
Wszczęcie postępowania karnego; Wina w prawie karnym; Przesłanki procesowe w sprawach karnych; Środki odwoławcze w postępowaniu karnym; Dowody w procesie karnym; Środki zaskarżania rozstrzygnięć procesowych w sprawach karnych; Akcja cywilna w procesie karnym; Prawo do obrony; Obrona formalna w procesie karnym; Środki przymusu w procesie karnym; Uproszczenia procedury karnej

ZAKŁAD TEORII PRAWA i DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH:
Teoria prawa kanonicznego; Etyka w administracji publicznej; Formalizacja struktur administracji; Zagadnienia wykładni prawa; Teoria elit

ZAKŁAD USTROJÓW PAŃSTW EUROPEJSKICH:
Ustrój polityczny Islandii.; Ustrój polityczny Księstwa Luksemburg; Ustrój polityczny Finlandii; Ustrój polityczny Autonomicznej Republiki Krym; System polityczny Ukrainy; Ustrój polityczny Republiki Turcji; Zarządzanie w administracji; Ochrona praw podstawowych


Wstawił:Szczęsny Jan 2008-01-14 14:44
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 43187 razy
[+]