Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.04.2018 r.
26.04.2018 r.

26 kwietnia 2018 r. odbyło się osiemnaste w bieżącej kadencji posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzone (w zastępstwie nieobecnego Rektora) przez prof. dra hab. Marka Koziorowskiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Prorektor zainaugurował je wręczeniem Dominikowi Boratynowi, studentowi Wydziału Socjologiczno-Historycznego, dyplomu potwierdzającego przyznanie stypendium Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

W dalszej części obrad Senat rozpatrzył i zatwierdził wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa UR Profesor Annie Blom. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

Pod głosowanie, na wniosek Komisji Wyborczej UR oraz senackiej Komisji Statutowej, poddano projekt zmian w Regulaminie wyborczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konsekwencją przyjęcia niniejszej uchwały stało się uchylenia regulaminów wyborczych studentów i doktorantów oraz zobligowanie niniejszych gremiów do zamieszczenia, w  regulaminach: samorządu studentów i samorządu doktorantów, nowych przepisów w  sprawie trybu i organizacji wyborów do organów statutowych UR, zgodnych z  regulaminem wyborczym.

Senat przyjął także uchwały, rekomendowane przez Prorektora ds. Studenckich i  Kształcenia dra hab. Wojciecha Walata, prof. UR, w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019, a ponadto zasady rekrutacji na rok akademicki  2019/2020 (na blisko 55 kierunków studiów).

Obradujący zadecydowali także o uchyleniu Uchwały nr 2/4/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich Wydziału Prawa i Administracji UR.

W sprawach kadrowych pozytywne opinie uzyskały wnioski rad wydziałów o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. inż. Marioli Grzebyk (na Wydziale Ekonomii) oraz dra hab. Krzysztofa Malickiego (na Wydziale Socjologiczno-Historycznym).  

 


Wstawił:Madej Krzysztof 2018-05-11 11:56
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-05-11
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-05-11
Stronę obejrzano: 1229 razy
[+]