Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Administracja i gospodarka Uniwersytetu Rzeszowskiego
Statut

§ 92

 1. Administracja UR służy realizacji zadań UR określonych w §6 Statutu.
 2. Strukturę administracji oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych i ich podporządkowanie określa regulamin organizacyjny UR ustalony przez Rektora na wniosek kanclerza. Senat co najmniej raz w okresie w kadencji dokonuje oceny działalności administracji UR.

§ 93

 1. UR prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzonego przez Senat UR, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz o rachunkowości.
 2. Zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne UR środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowej, przeznaczonych na działalność dydaktyczną, określa Senat.

§ 94

UR może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą poprzez jednostki organizacyjne utworzone przez Rektora zgodnie z  Ustawą.

§ 95

 1. Rektor może utworzyć uczelniany fundusz stypendialny przeznaczony na stypendia dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, określając środki na ten fundusz i zasady ich wykorzystywania.
 2. Stypendia z własnego funduszu stypendialnego mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów przewidzianych w art. 173 pkt. 1 i art. 199 pkt. 1 Ustawy.
 3. Rektor ustala w drodze zarządzenia szczegółowe zasady zgłaszania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów, po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 96

 1. Czynności prawnych dotyczących mienia UR dokonuje Rektor, a w zakresie pełnomocnictwa ustalonego przez Rektora – także prorektor lub dziekan.
 2.  Kanclerz UR posiada pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych UR w sprawach zwykłego zarządu.

§ 97

Decyzje o przydzielaniu składników majątku trwałego jednostkom organizacyjnym podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 98

Kierownik każdej jednostki organizacyjnej UR odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego jednostce.

§ 99

 1. Kanclerz kieruje z upoważnienia Rektora administracją i gospodarką UR oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia w zakresie zwykłego zarządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla organów UR.
 2. Kanclerz realizuje następujące zadania:
  1. organizuje, kieruje, koordynuje pracę jednostek administracyjnych i stanowisk administracyjnych obsługujących funkcje podstawowe UR,
  2. nadzoruje pracę pracowników tych jednostek i jest ich bezpośrednim przełożonym,
  3. czuwa nad przestrzeganiem ogólnych i szczegółowych przepisów dotyczących działalności UR,
  4. nadzoruje realizacje planu rzeczowo–finansowego podległych komórek,
  5. zatwierdza zakresy czynności podległych pracowników,
  6. wydaje zarządzenie w zakresie prowadzonych spraw,
  7. nadzoruje opracowanie planów i koordynuje sprawami związanymi z rozwojem inwestycyjnym UR, przygotowaniem i realizacją inwestycji,
  8. akceptuje wnioski dotyczące potrzeb działalności podstawowej UR w ramach posiadanych możliwości finansowych,
  9. zatwierdza do zapłaty dokumenty finansowo–księgowe oraz wydaje decyzje i zatwierdza protokoły likwidacji środków rzeczowych w ramach upoważnień,
  10. nadzoruje prowadzenie spraw dotyczących umów najmu i dzierżawy budynków, pomieszczeń i terenów,
  11. nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy z podległymi mu pracownikami administracji i obsługi UR.
  12. wykonuje inne czynności zlecone przez Rektora.

§ 100

 1. Kanclerz działa przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców, w tym kwestora.
 2. Zespół Radców Prawnych, specjalista ds. kontroli wewnętrznej, Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, audytor, administrator bezpieczeństwa informacji, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, pracownicy Biura Rektora oraz specjalista ds. obronnych podlegają bezpośrednio Rektorowi.

§ 101

Kanclerz, w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora, jest uprawniony do nawiązywania, zmieniania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami administracji i obsługi, a także do przyznawania tym pracownikom nagród i wyróżnień oraz wymierzania kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy podległym pracownikom.


Wstawił:Szczęsny Jan 2018-02-15 15:18
Sporządził:Magdalena Magdziak   2018-02-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-02-15
Stronę obejrzano: 14281 razy
[+]