Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Studia i studenci Uniwersytetu
Statut

Studia i studenci Uniwersytetu

§ 83

 1. UR prowadzi:
  1. studia wyższe – pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie,
  2. studia trzeciego stopnia (doktoranckie),
  3. studia podyplomowe,
  4. kursy dokształcające i szkolenia.
 2. UR może prowadzić również:
  1. studia z udziałem zagranicznych uczelni i instytucji naukowych na podstawie zawartych porozumień,
  2. studia o profilu akademickim lub praktycznym z udziałem podmiotów gospodarczych,
  3. studia i inne formy kształcenia w ramach jednostek międzyuczelnianych i jednostek wspólnych.
 3. Studia wyższe oraz studia doktoranckie są prowadzone jako stacjonarne lub niestacjonarne.
 4. Organizację i tok studiów wyższych, doktoranckich, podyplomowych oraz prawa i obowiązki studentów i słuchaczy określają regulaminy tych studiów.
 5. W UR istnieje Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego zasady organizacji i funkcjonowania określa uchwała Senatu.

§ 84

 1. Senat uchwala warunki, tryb terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich i podaje do wiadomości publicznej.
 2. Rekrutację na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana lub dyrektora pozawydziałowego instytutu.
 3. W przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny, nie powołuje się komisji rekrutacyjnych. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan lub dyrektor instytutu.
 4. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Przeprowadza je komisja powołana przez dziekana lub dyrektora jednostki naukowej (dyrektora instytutu).
 5. Od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych w sprawie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną  powołuje Rektor.
 6. Od decyzji w sprawie przyjęcia na studia wyższe lub studia doktoranckie wydanej przez dziekana  lub dyrektora instytutu służy odwołanie do Rektora.
 7. Limity przyjęć na pierwszy rok studiów wyższych na poszczególnych kierunkach studiów określają rady wydziałów i zatwierdza Senat w drodze uchwały z zastrzeżeniem §84 ust. 8.
 8. Limit przyjęć na kierunek lekarski określa rozporządzeniem Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 85

 1. Przyjęcie w poczet studentów UR następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta – wobec Rektora lub dziekana – ślubowania o treści:
  Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, umiejętności i rozwoju osobowości, szanować prawa i obyczaje studenckie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania o następującej treści:
  Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, umiejętności i rozwoju osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego.

§ 86

 1. Student ostatniego roku studiów magisterskich wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami w zdobywaniu wiedzy, który uzyskał średnią ocen z przedmiotów kierunkowych co najmniej dobrą, może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego na mocy decyzji Rektora podjętej na wniosek dziekana, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady wydziału.
 2. Student stażysta może otrzymać dodatkowe stypendium w wysokości najwyższego stypendium  Rektora dla najlepszych studentów ze środków pozostających w dyspozycji dziekana
 3. Student stażysta przygotowuje się do objęcia obowiązków nauczyciela akademickiego pod nadzorem opiekuna wyznaczonego przez radę jednostki prowadzącej dany kierunek studiów spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.
 4. Obowiązkiem studenta stażysty jest udział w prowadzonych pracach badawczych i zajęciach dydaktycznych w wymiarze określonym przez radę, o której mowa w ust. 3, nie większym jednak niż 60 godzin dydaktycznych w ciągu roku akademickiego.

§ 87

 1. Najlepszy absolwent UR w danym roku akademickim otrzymuje Laur Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Propozycję nagrodzenia absolwenta ze swego wydziału przedstawia dziekan. Wyboru najlepszego absolwenta UR dokonuje Rektor. Szczegółowe zasady przyznawania Lauru Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego określa Rektor w drodze zarządzenia.
 3. Na wniosek rady wydziału wyróżniającym się absolwentom może być przyznany Dyplom Uznania Rektora lub Dziekana.
 4. Najlepszy student na wydziale, kierunku lub roku może być wyróżniony przez dziekana Listem Gratulacyjnym, na zasadach określonych przez radę wydziału.

§ 88

 1. Wszyscy studenci UR tworzą samorząd studencki i biorą udział w jego działalności.
 2. Samorząd studentów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Zgodność regulaminu ze Statutem UR stwierdza Senat.
 3. Samorząd studencki współdziała z organami UR.
 4. Do kompetencji samorządu studenckiego należy w szczególności:
 5. organizowanie pomocy studentom,
 6. wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem kształcenia,
 7. popieranie studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i sportowego.
 8. Przedstawiciele samorządu studenckiego wchodzą w skład organów kolegialnych UR na zasadach określonych w Ustawie i Statucie.
 9. Wszyscy doktoranci UR tworzą samorząd doktorantów.
 10. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy §88 ust. 1–5 Statutu.

§ 89

W UR działają koła naukowe i organizacje studenckie.

§ 90

 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów powołuje się w UR komisję dyscyplinarną ds. studentów oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną ds. studentów, które działają w składzie:
 2. po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału,
 3. po jednym studencie z każdego wydziału.
 4. Kandydatów do obydwu komisji – nauczycieli akademickich – zgłaszają członkowie Senatu i rady wydziałów, a spośród studentów – uczelniany organ samorządu studenckiego.
 5. Członków komisji wybiera Senat. Nauczycieli akademickich wybiera się na cztery lata, a studentów na dwa lata.
 6. Komisje dyscyplinarne na pierwszych posiedzeniach zwołanych przez Rektora wybierają spośród nauczycieli akademickich przewodniczącego, a spośród wszystkich członków dwóch zastępców przewodniczącego. Jednym z zastępców przewodniczącego może być student.
 7. Rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów powołuje na kadencję  władz UR Rektor spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.

§ 91

 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów powołuje się komisję dyscyplinarną UR ds. doktorantów oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną ds. doktorantów.
 2. Nauczycieli akademickich jako kandydatów do obydwu komisji zgłaszają rady wydziałów prowadzące studia doktoranckie, a spośród doktorantów – uczelniany organ samorządu doktorantów.
 3. Członków komisji wybiera Senat. Nauczycieli akademickich wybiera się na cztery lata, a doktorantów  na dwa lata.
 4. Komisje dyscyplinarne na pierwszych posiedzeniach zwołanych przez Rektora wybierają spośród nauczycieli akademickich przewodniczącego, a spośród wszystkich członków dwóch zastępców przewodniczącego. Jednym z zastępców przewodniczącego może być student.
 5. Rzeczników dyscyplinarnych ds. doktorantów powołuje na kadencję władz UR Rektor spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.

Wstawił:Szczęsny Jan 2018-02-15 15:17
Sporządził:Magdalena Magdziak   2018-02-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-02-15
Stronę obejrzano: 19136 razy
[+]