Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów Uniwersytetu
Statut

Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów Uniwersytetu

§ 48

 1. Wyboru Rektora i prorektorów dokonuje Kolegium Elektorów UR, zaś dziekanów i prodziekanów – kolegia elektorów danego wydziału.
 2. Wybory w UR przeprowadzają komisje wyborcze, zgodnie z regulaminem wyborczym.

§ 49

Kolegium Elektorów UR składa się ze 150 elektorów. Kolegium to tworzy:

 1. 80 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego, zatrudnionych w UR w pełnym wymiarze jako podstawowym miejscu pracy,
 2. 30 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w UR w pełnym wymiarze jako podstawowym miejscu pracy,
 3. 30 przedstawicieli studentów i doktorantów,
 4. 10 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w UR w pełnym wymiarze.

§ 50

 1. Wyboru elektorów, o których mowa w §49, lit. a) i b) Statutu, dokonuje się na zebraniach nauczycieli akademickich organizowanych przez wydziałowe komisje wyborcze w poszczególnych wydziałach, oddzielnie dla grupy profesorów, doktorów habilitowanych, osób, które nabyły uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego oraz oddzielnie dla grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
 2. Wyboru elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem dokonuje się na zebraniach organizowanych przez Komisję Wyborczą UR.
 3. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w UR jako podstawowym miejscu pracy, którzy w dniu objęcia funkcji nie ukończą sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia.
 4. Wyboru elektorów spośród studentów dokonuje się w ramach poszczególnych wydziałów, według proporcji do ogółu studentów UR, zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego i regulaminem wyborczym.
 5. Wyboru elektorów spośród doktorantów dokonuje się według proporcji ogółu studentów do doktorantów, nie mniej niż jednego, zgodnie z regulaminem samorządu doktoranckiego i regulaminem wyborczym.
 6. Wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na zebraniach organizowanych przez Komisję Wyborczą UR.

§ 51

 1. Kandydat na stanowiska Rektora musi posiadać tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego i być zatrudniony w UR w pełnym wymiarze jako podstawowym miejscu pracy.
 2. Kandydata na stanowisko Rektora mają prawo zgłaszać wszystkie osoby posiadające czynne prawo wyborcze. Listę kandydatów zgłoszonych przez społeczność akademicką Komisja Wyborcza podaje do wiadomości zgłoszonych kandydatów i elektorów przed pierwszym zebraniem Kolegium Elektorów.
 3. Elektorzy na zebraniu Kolegium Elektorów dokonują wskazania kandydatów na Rektora spośród osób znajdujących się na ogłoszonej wcześniej liście.
 4. Osoby, które uzyskały co najmniej 10% spośród ważnie oddanych wskazań Kolegium Elektorów UR, przechodzą do pierwszej tury wyborów.
 5. Zgłoszeni kandydaci winni przed głosowaniem potwierdzić wolę kandydowania oraz oświadczyć spełnianie kryteriów wyborczych.
 6. Każdy kandydat ma prawo na każdym etapie procedury wyborczej zgłosić swoją rezygnację.

§ 52

 1. Kandydatów na stanowiska prorektorów Rektor elekt przedstawia Komisji Wyborczej UR.
 2. Prorektorzy są wybierani przez Kolegium Elektorów UR spośród kandydatów przedstawionych przez Rektora elekta, spełniających kryteria wyborcze.
 3. Kandydat na stanowisko prorektora musi posiadać tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego i być zatrudniony w UR w pełnym wymiarze jako podstawowym miejscu pracy.
 4. Kandydat na stanowisko prorektora do spraw studenckich musi uzyskać akceptację większości przedstawicieli studentów i doktorantów w organie dokonującym wyboru. Niewyrażenie takiej opinii w ciągu siedmiu dni uważa się za akceptację kandydata.

§ 53

 1. Dziekana wybiera kolegium elektorów wydziału spośród osób zatrudnionych na wydziale w pełnym wymiarze jako podstawowym miejscu pracy oraz posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego, spełniających kryteria wyborcze.
 2. Kolegium elektorów wydziału stanowią profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze jako podstawowym miejscu pracy oraz wybrani na następną kadencję pozostali członkowie rady wydziału w proporcjach określonych w §42 Statutu UR.
 3. Kolegium elektorów wydziału wraz z nowo wybranym dziekanem i prodziekanami staje się radą wydziału od dnia 1 września roku wyborczego, z zastrzeżeniem §42 ust. 2.
 4. Z dniem wyboru kolegium elektorów wydziału kończy się kadencja dotychczasowego kolegium elektorów wydziału, które pełni funkcję rady wydziału do dnia 31 sierpnia roku wyborczego.
 5. Tryb postępowania przy wyborze dziekana i prodziekanów jest analogiczny jak przy wyborze Rektora i prorektorów.
 6. Na stanowisko prodziekana mogą kandydować osoby posiadające stopień doktora, zatrudnione w UR w pełnym wymiarze jako podstawowym miejscu pracy, spełniające kryteria wyborcze.
 7. Liczba prodziekanów powinna być dostosowana do wielkości oraz potrzeb wydziału i nie może być większa niż 3.

§ 54

 1. Senat wybiera Komisję Wyborczą UR nie później niż w listopadzie ostatniego roku swej kadencji. Wydziałowe komisje wyborcze są wybierane nie później niż w grudniu ostatniego roku kadencji przez rady wydziałów.
 2. W skład Komisji Wyborczej UR wchodzą następujący przedstawiciele społeczności Uniwersytetu:
  1. po jednym przedstawicielu profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych w każdym wydziale UR,
  2. sześciu studentów i doktorantów,
  3. czterech przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,
  4. dwóch przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 3. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora Komisja Wyborcza UR wybiera swego przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Przewodniczący Komisji Wyborczej UR przewodniczy zebraniom wyborczym Kolegium Elektorów UR oraz otwartym zebraniom, prezentującym kandydatów na Rektora i prorektorów.
 4. Kadencja komisji wyborczych upływa z dniem powołania nowych komisji wyborczych.
 5. Kandydat na stanowisko z wyboru jest zobowiązany do rezygnacji z członkostwa w komisji wyborczej, a na jego miejsce właściwy organ wybiera inną osobę.
 6. Przepisy określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do wydziałowych komisji wyborczych.

§ 55

 1. Do zadań Komisji Wyborczej UR należy zorganizowanie wyborów, a w szczególności:
  1. podział mandatów między poszczególne jednostki proporcjonalnie do stanu osobowego poszczególnych grup elektorów z 31 stycznia ostatniego roku kadencji,
  2. ustalenie terminarza czynności wyborczych,
  3. nadzorowanie przebiegu wyborów w wydziałach, przedstawicieli studentów i doktorantów,
  4. przeprowadzenie wyborów członków Senatu i Kolegium Elektorów UR w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów oraz spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  5. ogłaszanie list kandydatów na stanowiska Rektora i prorektorów,
  6. organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych na stanowiska Rektora i prorektorów,
  7. stwierdzanie dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów UR oraz wyboru na stanowiska Rektora i prorektorów,
  8. stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu,
  9. rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów,
  10. zabezpieczenie dokumentacji wyborów,
  11. przeprowadzanie wyborów uzupełniających.
 2. Do zadań wydziałowej komisji wyborczej należy:
  1. ustalenie szczegółowego terminarza czynności wyborczych,
  2. organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru członków Senatu i Kolegium Elektorów UR spośród nauczycieli akademickich oraz wyboru przedstawicieli do rady wydziału,
  3. organizowanie i przeprowadzenie zebrań w celu dokonania wyboru dziekana i prodziekanów,
  4. informowanie Komisji Wyborczej UR o ustalonym szczegółowym terminarzu czynności wyborczych, o przebiegu i wynikach wyborów,
  5. zabezpieczenie dokumentacji wyborów,
  6.  przeprowadzanie wyborów uzupełniających, na polecenie Komisji Wyborczej UR.

§ 56

 1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów UR trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.
 2. Wybory Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywają się kolejno w odrębnych terminach ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze, z tym że wybory Rektora i prorektorów powinny być przeprowadzone do 15 maja, a dziekanów i prodziekanów do 15 czerwca ostatniego roku kadencji.
 3. Kadencja Kolegium Elektorów UR oraz kolegium elektorów wydziału trwa cztery lata i upływa z chwilą wyboru kolegium na nową kadencję.
 4. Jeśli mandat wygasa podczas trwania kadencji organów kolegialnych UR, to przeprowadza się wybory uzupełniające.
 5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na początku roku akademickiego, jeśli nastąpiła likwidacja lub utworzenie podstawowej jednostki organizacyjnej albo trwałe naruszenie proporcji określonych w Ustawie.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu  przed upływem kadencji, wybór powinien nastąpić przed upływem 60 dni od tego faktu. Kadencja nowo wybranego organu jednoosobowego kończy się z upływem bieżącej kadencji.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora, do czasu wyboru, o którym mowa w ust. 6, obowiązki Rektora pełni jeden z prorektorów wskazany przez Senat.
 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Rektora w ostatnim roku  jego kadencji, wyborów, o których mowa w ust. 6 nie przeprowadza się, a obowiązki Rektora pełni do końca kadencji prorektor wskazany przez Senat.
 9. Postanowienia, o których mowa w ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio do organów jednoosobowych podstawowych jednostek organizacyjnych UR.

§ 57

 1. Mandat w organach kolegialnych UR wygasa, gdy osoba posiadająca go:
  1. zrzekła się mandatu,
  2. utraciła bierne prawo wyborcze,
  3. zmieniła grupę wyborczą, a studenci wydział,
  4. otrzymała karę dyscyplinarnej nagany z pozbawieniem prawa pełnienia funkcji kierowniczych.
 2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza odpowiednia komisja wyborcza, na wniosek Rektora lub właściwego dziekana.

§ 58

 1. Funkcji Rektora i prorektora nie można łączyć z funkcją dziekana, prodziekana, dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu.
 2.  Funkcji dziekana i prodziekana nie można łączyć z funkcją dyrektora i zastępcy dyrektora instytutu oraz kierownika katedry prowadzącej kierunek studiów.
 3. Funkcji organu jednoosobowego UR lub jego zastępcy nie może sprawować osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej.
 4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w UR w pełnym wymiarze jako podstawowym miejscu pracy, pełniący funkcję rektora, prorektora, dziekana, prodziekana w innej uczelni, oraz będący założycielem innej uczelni jako osoba fizyczna lub też posiadająca status członka organu osoby prawnej będącej założycielem uczelni niepublicznej nie może być członkiem organu kolegialnego UR, z wyjątkiem członkostwa w radach naukowych.
 5. Odwołanie Rektora i  dziekana odbywa się w trybie określonym w art. 38 i art. 78 Ustawy.
 6. Procedurę odwołania prorektorów i prodziekanów określa Regulamin Wyborczy UR.

Wstawił:Szczęsny Jan 2018-02-15 15:15
Sporządził:Magdalena Magdziak   2018-02-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-02-15
Stronę obejrzano: 18519 razy
[+]