Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Organizacja Uniwersytetu
Statut

Organizacja Uniwersytetu

§ 15

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi UR są wydziały oraz instytuty pozawydziałowe.
 2. Wydział można utworzyć, gdy zatrudnia jako w podstawowym miejscu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
 3. Na wydziale mogą być tworzone jako jednostki organizacyjne: instytuty, katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, centra naukowe, centra dydaktyczno-naukowe, zespoły badawcze, pracownie, laboratoria, biblioteki, czytelnie, zakłady doświadczalne, jednostki administracji oraz inne jednostki usługowe i gospodarcze.
 4. Wydziałem kieruje dziekan. Rada wydziału, będąc najwyższym organem kolegialnym oraz gremium naukowym wydziału, jest odpowiedzialna za jakość życia akademickiego wydziału.
 5. W UR można tworzyć wspólne rady naukowe, z dwóch lub więcej wydziałów, w celu wspólnego ubiegania się o uprawnienia w sprawie nadawania stopni i tytułów naukowych oraz realizacji tych uprawnień.
 6. Organizację wewnętrzną wydziału w zakresie nieuregulowanym przez Statut określa regulamin, uchwalony przez radę wydziału, który wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora.

§ 16

 1. Instytut może być jednostką wydziałową, pozawydziałową lub międzyuczelnianą.
 2. Instytuty pozawydziałowe i międzyuczelniane funkcjonują na prawach wydziału na podstawie przepisów  Statutu dotyczących wydziału. Przepisy dotyczące instytutu wydziałowego stosuje się odpowiednio.
 3. Instytutem wydziałowym kieruje dyrektor, a jego organem doradczym jest rada instytutu.
 4. Skład i tryb wyboru rady instytutu wydziałowego określa regulamin wydziału.
 5. Zadaniem instytutu wydziałowego jest prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie określonej dziedziny nauki, dyscypliny lub kilku pokrewnych dyscyplin.
 6. Instytut wydziałowy można utworzyć, gdy zatrudnia jako w podstawowym miejscu pracy co najmniej pięć osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osoby, które nabyły uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego.
 7. W instytucie wydziałowym mogą być powoływane: katedry, zakłady, zespoły badawcze, zespoły dydaktyczne, pracownie, laboratoria, biblioteki, czytelnie oraz jednostki administracyjne, usługowe i gospodarcze.
 8. Dyrektor instytutu wydziałowego i jego zastępcy są powoływani przez Rektora, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy. Dyrektor instytutu powinien posiadać tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne, wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego.
 9. Do zadań dyrektora instytutu wydziałowego należy:
 10. organizowanie działalności dydaktycznej i koordynowanie działalności naukowej oraz dbanie o ich właściwy poziom,
 11. dbanie o stały rozwój naukowy pracowników,
 12. występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników instytutu,
 13. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, niezastrzeżonych dla innych organów Uniwersytetu.
 14. W instytucie wydziałowym powołuje się nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora, spośród nauczycieli zatrudnionych w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających co najmniej stopień doktora.
 15. Dyrektorzy instytutów wydziałowych oraz ich zastępcy są powoływani na kadencję władz UR. Powołanie może być odnawialne nie dłużej niż na jedną kolejną kadencję.
 16. Dyrektora i zastępców dyrektora instytutu wydziałowego odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana.

§ 17

 1. Katedra może być jednostką instytutową, wydziałową lub pozawydziałową.
 2. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności naukowej, artystycznej, dydaktycznej oraz kształcenie kadry naukowej.
 3. Katedrę można utworzyć, gdy zatrudnia jako w podstawowym miejscu pracy co najmniej trzech nauczycieli akademickich, w tym przynajmniej jedną osobę posiadającą tytuł profesora lub dwie osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub posiadające uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego.
 4. W katedrze można tworzyć: zakłady, kliniki, zespoły badawcze, zespoły dydaktyczne, pracownie, laboratoria oraz jednostki administracyjne i usługowe.
 5. Katedrą kieruje kierownik powołany przez Rektora, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w katedrze w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne, wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego.
 6. Do zadań kierownika katedry należy:
  • organizowanie działalności naukowej, artystycznej i dydaktycznej oraz dbanie o ich właściwy poziom,
  •  dbanie o stały rozwój naukowy i artystyczny pracowników,
  • występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników katedry,
  • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących katedry, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów UR.
 7. Kierownik katedry powoływany jest na kadencję władz UR. Powołanie może być odnawialne.
 8. Kierownika katedry odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana.

§ 18

 1. Zakład jest jednostką instytutową lub wydziałową, prowadzi badania naukowe, działalność artystyczną  i uczestniczy w procesie dydaktycznym.
 2. Zakład może być utworzony, gdy zatrudnia jako w podstawowym miejscu pracy co najmniej jedną osobę posiadającą tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego.
 3. Zakładem kieruje kierownik powołany przez Rektora, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w UR w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających co najmniej stopień doktora.
 4. Do zadań kierownika zakładu należy:
  • organizowanie działalności naukowej, artystycznej i dydaktycznej oraz dbanie o ich właściwy poziom,
  • dbanie o stały rozwój naukowy i artystyczny pracowników,
  • występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników zakładu,
  • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących zakładu, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów UR.
 5. Kierownik zakładu powoływany jest na kadencję władz UR. Powołanie może być odnawialne.
 6. Kandydatów na kierowników zakładów w instytucie przedstawia radzie wydziału dyrektor instytutu, a w wydziałach bez instytutów – dziekan.
 7. Kierownika zakładu odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana.
 8. Jeżeli w składzie zakładu zabraknie profesora lub doktora habilitowanego lub osoby, która nabyła uprawnienia równoważne wynikające z posiadania  stopnia doktora habilitowanego, to Rektor powołuje kuratora zakładu, na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.

§ 19

 1. Centra: naukowe, dydaktyczno-naukowe oraz dydaktyczne powoływane są do realizacji określonych zadań jako jednostki wydziałowe, pozawydziałowe, międzywydziałowe lub międzyuczelniane. Mogą być także powoływane z innymi instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami na podstawie odrębnych porozumień.
 2. Centra: naukowe, dydaktyczno-naukowe oraz dydaktyczne tworzy, przekształca i znosi Rektor za zgodą Senatu.
 3. Dyrektorów lub kierowników centrów: naukowych, dydaktyczno-naukowych oraz dydaktycznych powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 4. Zasady funkcjonowania centrów: naukowych, dydaktyczno-naukowych oraz dydaktycznych określa regulamin zatwierdzony przez Rektora.

§ 20

 1. Zespoły powoływane są przez Rektora, dziekanów, dyrektorów instytutów, kierowników katedr do wykonania zadań naukowych lub dydaktycznych.
 2. Kierowników zespołów powołuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania zespołów badawczych lub dydaktycznych określa regulamin zatwierdzony przez Rektora.

§ 21

 1. W celu wypełniania zadań dydaktycznych w UR mogą być tworzone studia, centra, jako jednostki pozawydziałowe, międzywydziałowe, międzyuczelniane.
 2. Jednostki pozawydziałowe, międzywydziałowe, międzyuczelniane prowadzą usługową działalność dydaktyczną na rzecz innych jednostek organizacyjnych UR.
 3. Jednostki pozawydziałowe, międzywydziałowe, międzyuczelniane mogą prowadzić kursy wspólnie z innymi podmiotami, w szczególności ze stowarzyszeniami naukowymi i innymi stowarzyszeniami na podstawie odrębnych porozumień.
 4. Jednostki pozawydziałowe, międzywydziałowe, międzyuczelniane mogą organizować studia międzywydziałowe w porozumieniu z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi UR.
 5. Bezpośrednim zwierzchnikiem studiów, centrów, jako jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych jest Prorektor do spraw studenckich i kształcenia.

§ 22

 1. Kierownikiem studium, dyrektorem centrum pozawydziałowego, międzywydziałowego może być nauczyciel akademicki zatrudniony w UR w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Dyrektora centrum, kierownika studium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek nadzorującego prorektora.
 3. Kompetencje dyrektora centrum, kierownika studium są analogiczne jak kompetencje kierowników katedr lub zakładów.

§ 23

 1. Archiwum UR jest jednostką ogólnouczelnianą, stanowiącą ogniwo systemu informacji UR oraz państwowej sieci archiwalnej.
 2. Archiwum UR podlega Rektorowi, który określa zasady jego funkcjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi archiwa państwowe.

§ 24

 1. Jednostką ogólnouczelnianą jest Muzeum UR.
 2. Muzeum UR podlega Rektorowi i działa na podstawie regulaminu.

§ 25

 1. Wydawnictwo UR jest jednostką ogólnouczelnianą podległą bezpośrednio Rektorowi.
 2. Rektor powołuje Komitet Wydawniczy w celu koordynacji działalności wydawniczej i poligraficznej UR.
 3. W skład Komitetu Wydawniczego wchodzą: dyrektor Wydawnictwa oraz przedstawiciele wydziałów powoływani przez Rektora.

§ 26

 1. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwana dalej Biblioteką, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, pełniącą funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej.
 2. Jednolity system biblioteczno-informacyjny UR tworzą: Biblioteka, biblioteki specjalistyczne, czytelnie działające przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych (wydziałach, instytutach, katedrach).
 3. Do zadań systemu biblioteczno-informacyjnego należy w szczególności:
  1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów niezbędnych do realizacji badań naukowych, artystycznych i kształcenia w zakresie studiów prowadzonych w UR,
  2. zapewnienie społeczności uniwersyteckiej dostępu do informacji naukowej,
  3. prowadzenie prac dokumentacyjnych, w tym bibliografii dorobku naukowego i artystycznego pracowników UR.
 4. Organizację i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego określa regulamin przedstawiony przez dyrektora Biblioteki, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną i zatwierdzony przez Rektora.
 5. W systemie biblioteczno-informacyjnym można przetwarzać podstawowe dane osób korzystających z tego systemu.
 6. W UR działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.
 7. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
  1. przewodniczący – członek Senatu posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne wynikające z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wybrany przez Senat spośród członków Rady,
  2. dyrektor i zastępca dyrektora Biblioteki,
  3. przedstawiciel bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w Bibliotece, wybrany na ogólnym zebraniu bibliotekarzy,
  4. po jednym przedstawicielu każdej rady wydziału spośród nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień doktora,
  5. czterech przedstawicieli Biblioteki wybranych na ogólnym zebraniu pracowników,
  6. jeden student delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego.
 8. W posiedzeniach Rady Bibliotecznej z głosem doradczym uczestniczy jeden przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego w UR.
 9. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
  1. opiniowanie kierowanych do Rektora wniosków w sprawach struktury Biblioteki i działalności systemu biblioteczno-informacyjnego,
  2. określanie zasad gromadzenia zbiorów,
  3. opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki składanych Rektorowi,
  4. wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego.
 10. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu i Rady Bibliotecznej.
 11. Zastępcę dyrektora Biblioteki powołuje Rektor na wniosek dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.
 12. Do kompetencji dyrektora Biblioteki należy:
  1. organizowanie i kierowanie systemem biblioteczno-informacyjnym,
  2. zarządzanie mieniem oraz dysponowanie środkami finansowymi Biblioteki,
  3. przedstawianie Radzie Bibliotecznej do opiniowania wniosków i propozycji do Senatu i Rektora w sprawach systemu biblioteczno-informacyjnego.

§ 27

 1. W UR mogą być tworzone akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.
 2. Działalność tych jednostek ogólnouczelnianych regulują odpowiednie regulaminy ustalane przez rady nadzorujące, a zatwierdzane przez Rektora.

§ 28

 1. UR może prowadzić szkoły podstawowe, gimnazja i licea na warunkach określonych w stosownych ustawach. Są one podległe Rektorowi.
 2. Szkoły podstawowe, gimnazja i licea mogą być prowadzone wspólnie z innymi podmiotami, w szczególności z organizacjami pozarządowymi na podstawie porozumień i umów określających organizację i zasady gospodarki finansowej.
 3. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkół prowadzonych przez UR sprawuje organ nadzoru pedagogicznego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 29

 1. W UR mogą funkcjonować oddziały kliniczne, kliniki, zakłady kliniczne lub pracownie kliniczne na bazie szpitali, zwane dalej jednostkami klinicznymi. Na czele jednostek klinicznych stoi kierownik jednostki klinicznej.
 2. Placówki opieki zdrowotnej oraz jednostki kliniczne powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, po przedstawieniu stosownych porozumień z organami nadzorującymi odpowiednie placówki służby zdrowia oraz zapewnieniu samofinansowania się tych jednostek.

§ 30

 1. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, w tym jednostki zamiejscowe tworzy, przekształca i likwiduje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziału tworzy, przekształca i znosi Rektor za zgodą rady wydziału na wniosek dziekana.
 3. Biblioteki, czytelnie i księgozbiory specjalistyczne tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek zainteresowanej jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biblioteka oraz czytelnia specjalistyczna, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej i dyrektora Biblioteki.
 4. Zasoby znajdujące się w księgozbiorach pozawydziałowych i Biblioteki powinny być ewidencjonowane.
 5. Jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym, doświadczalnym, usługowym i gospodarczym tworzy, przekształca i znosi Rektor w porozumieniu z kanclerzem.
 6. Utworzenie jednostki organizacyjnej UR może nastąpić jedynie wraz z określeniem źródeł finansowania tej działalności.

§ 31

Zadania i zakres oraz strukturę organizacyjną jednostek ogólnouczelnianych, pozawydziałowych, wydziałowych oraz centrów określają ich regulaminy zatwierdzoneprzez właściwe organy.

§ 32

 1. Do prowadzenia międzywydziałowego kierunku studiów wydziały mogą utworzyć międzywydziałową jednostkę dydaktyczną. Jest ona powoływana, przekształcana i znoszona przez Senat na wniosek Rektora, zgłaszany wspólnie z radami wydziałów współtworzących jednostkę.
 2. Rektor ustala podległość i nadzór nad działalnością tych jednostek.
 3. Międzywydziałowe jednostki dydaktyczne działają w oparciu o regulaminy zatwierdzone przez Senat. W zakresie spraw dydaktycznych nieuregulowanych w regulaminie znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia Statutu UR dotyczące rad wydziałów i dziekanów.

 

§ 33

 1. Na wydziałach nieposiadających struktury instytutowej, prowadzących kształcenie na co najmniej trzech kierunkach studiów, tworzy się rady programowe kierunków studiów.
 2. Do zadań rady, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności:
  1. przygotowanie, weryfikacja i doskonalenie programów kształcenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi,
  2. kształtowanie właściwego profilu absolwenta, w szczególności poprzez weryfikację tematów prac dyplomowych i zagadnień na egzaminy dyplomowe,
  3. wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunku studiów, w tym opiniowanie obsady kadrowej zapewniającej właściwą jakość kształcenia,
  4. przygotowywanie raportów samooceny na potrzeby akredytacji PKA.
 3. Członkowie rady programowej kierunku studiów powoływani są przez dziekana wydziału na okres kadencji władz spośród nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe kierunku. Pracami rady kieruje przewodniczący.
 4. Szczegółowe zadania rad, o których mowa w ust. 1 oraz ich skład, określa rada wydziału, uwzględniając specyfikę prowadzonego kierunku oraz udział przedstawicieli samorządu studentów.

Wstawił:Szczęsny Jan 2018-02-15 15:07
Sporządził:Magdalena Magdziak   2018-02-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-02-15
Stronę obejrzano: 15849 razy
[+]