Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.01.2018 r.
25.01.2018 r.

Z OBRAD SENATU

 

Na  posiedzenie Senatu w dniu 25 stycznia br. zostali zaproszeni studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, którym JM Rektor wręczył dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

Otrzymali je:

Eliasz Dyrow (sztuki wizualne),

Krzysztof Kiper (kierunek lekarski), 

Oliwia Koszła (biotechnologia),

Bartłomiej K. Krzych (filozofia),

Mateusz Kucab (filologia polska),

Ewa Kwaśniewicz (biotechnologia),

Klara Łukasiewicz (socjologia),

Karol Piękoś (politologia),

Joanna Rzeszutko (biotechnologia),

Maria Sibirnaja (filologia rosyjska),

Izabela Justyna Woś (biotechnologia).

 

W dalszej części obrad procedowano wniosek o nadanie Medalu Wielkiego Uniwersytetu Rzeszowskiego Prezydentowi Miasta Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi. Podejmując w tej sprawie uchwałę, Senat wyraził uznanie i szacunek dla działalności i zasług Pana Prezydenta na rzecz rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego, otwartości na problemy rzeszowskiego środowiska akademickiego oraz wspólne inicjatywy UR i Miasta.

Z informacjami na temat bieżących spraw Uczelni – m.in. finansów, oceny parametrycznej i okresowej, zwłaszcza w kontekście nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – wystąpił Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Pod głosowanie poddano również wnioski: o utworzenie studiów podyplomowych odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego, a także zniesienia kierunku studiów europeistyka, studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim (na Wydziale Prawa i Administracji).

Senat poparł także rozpoczęcie kształcenia studentów Wydziału Medycznego UR na  kierunku lekarskim w języku angielskim, w ramach tzw. English Division, od roku akademickiego 2018/2019.

W sprawach osobowych pozytywnie zaopiniowano wnioski rad wydziałów o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Doroty Osuchowskiej (na Wydziale Filologicznym) oraz dr hab. Wioletty Zawitkowskiej (na Wydziale Socjologiczno-Historycznym).

 


Wstawił:Drozd Szymon 2018-01-30 11:30
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-30
Stronę obejrzano: 2494 razy
[+]