Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Biotechnologii
Wydział Biotechnologii

Dziekanat:

ul. Pigonia 1 35-310 Rzeszów, b.A0, pok. 200
tel.: +48 17 851  8764
e-mail: biotech@ur.edu.pl

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału
dr hab. Maciej WNUK, prof. UR

Zastępcy
dr hab. Ewa WĘGRZYN, prof. UR
dr Małgorzata KUS-LIŚKIEWICZ

Strona Wydziału
http://www.wb.edu.pl

 

W skład Wydziału Biotechnologii wchodzą następujące Zakłady i Katedra:

 • Zakład Biotechnologii
 • Zakład Ekotoksykologii
 • Zakład Fizjologii Roślin
 • Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt
 • Zakład Botaniki
 • Zakład Genetyki

 

 

Historia
Wydział Biotechnologii zorganizowany został na bazie istniejącego od 2002 roku Instytutu Biotechnologii, później od 2005 roku Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii. Bazę materialną stanowią budynki przekazane Instytutowi przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej oraz Urząd Miasta i Gminy w Kolbuszowej. Obecnie Wydział prowadzi działalność dydaktyczną i naukową na powierzchni  ok. 2500 m2. Wydział dysponuje bardzo dobrym zapleczem do badań z użyciem zwierząt  wraz z areałem gruntów uprawnych o powierzchni ponad 55,4 ha. Infrastruktura Instytutu zlokalizowana w województwie podkarpackim, w powiecie kolbuszowskim, w gminie Kolbuszowa w miejscowi Werynia.

W skład Wydziału wchodzą następujące jednostki naukowe: Zakład Biotechnologii, Zakład Ekotoksykologii, Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zakład Fizjologii Roślin, Zakład Genetyki, Zakład Botaniki.

W roku akademikiem 2012/2013 w Wydziale zatrudnionych jest na pierwszym etacie 29 nauczycieli akademickich w tym: 4 profesorów tytularnych, 3 doktorów habilitowanych, 13 doktorów na stanowisku adiunkta, 9 magistrów na stanowisku asystenta, 6 pracowników naukowo-technicznych.

W 2009 roku w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do działania I.3 "Wspieranie innowacji" Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej projekt pn. "Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych" został zatwierdzony do podpisania umowy o dofinansowanie. Centrum zlokalizowane na terenie ówczesnego Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii (teraz Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych) jest zarazem jego pionem badawczym. Złożone jest z 5 wysoce specjalistycznych laboratoriów w skład których  wchodzi 13 pracowni wyposażonych w aparaturę za łączną kwotę około 20 mln. PLN. Efektem uzyskania dofinansowania na zakup najnowocześniejszego sprzętu jest stworzenie korzystnych warunków na Wydziale sprzyjających nawiązywaniu bliskiej współpracy pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi, a także rozwojowi i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych, niezbędnych do wzrostu konkurencyjności gospodarki i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Wydział prowadzi także studia  na kierunku biotechnologia w formie studiów stacjonarnych na obu stopniach. Studia I stopnia (inżynierskie 3.5 letnie) w zakresie specjalności Biotechnologia analityczna oraz studia II stopnia magisterskie w zakresie specjalności Biotechnologia molekularna. Kształcenie na kierunku Biotechnologia wpisuje się w główny nurt procesu dydaktycznego prowadzonego przez Uniwersytet Rzeszowski, a koncepcja kształcenia nawiązuje do misji poszukiwania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań oraz kształcenie studentów i doktorantów, stanowiąc tym samym integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Przyjęta koncepcja kształcenia realizuje następujące cele strategiczne Uniwersytetu Rzeszowskiego:

 • kształcenie studentów w zakresie określonej dziedziny wiedzy, rozwijanie w nich umiejętności samodzielnego myślenia i twórczego działania,
 • wychowywanie studentów w duchu poszanowania wolności, praw człowieka i poczucia odpowiedzialności za państwo polskie,
 • prowadzenie badań naukowych i usług badawczych,
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 • realizacja idei uniwersytetu otwartego oraz zapewnienie jego udziału w procesie stałej i powszechnej edukacji narodowej,
 • stwarzanie warunków do przygotowywania kandydatów do samodzielniej pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 • działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
 • dbałość o bazę materialną i rozwój majątku uczelni.

 W roku 2009 w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii rozpoczęto realizację dwóch  projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Pierwszy projekt realizowany w Poddziałaniu 4.1.1 POKL dotyczy utworzenia w roku akad. 2009/10 nowej specjalności w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii- Biotechnologia Molekularna na studiach II stopnia kierunku Biotechnologia w ramach ogólnouczelnianego projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Drugi projekt opracowany przez Zamiejscowy Wydział Biotechnologii z siedzibą w Weryni realizowany w ramach Poddziałanie 4.1.2 POKL „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” dotyczy zwiększenia liczby studentów na kierunku Biotechnologia oraz lepszego przygotowania absolwentów tego kierunku do potrzeb rynku pracy.

 

Wydział Biotechnologii prowadzi studia stacjonarne na kierunku Biotechnologia:

 • studia I-stopnia – 3,5 letnie inżynierskie
 • studia II-stopnia – 1,5 roczne magisterskie

 

Współpraca naukowa

Wnioskodawca działa w ramach sieci jednostek naukowych, naukowo-badawczych, instytucji publicznych oraz sektora prywatnego i współpracuje min. z: Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Instytutem Biologii Zwierząt Państwowej Akademii Nauk Rolniczych we Lwowie, Rzeszowską Spółdzielnią Mleczarską „RESMLECZ”, Proteon Pharmaceuticals Sp. z o.o., Małopolskim Centrum Biotechniki Sp. z o.o., Gospodarstwem Ogrodniczym Stanisław Szurek, Gospodarstwem Rolnym Miejsce Piastowe, KON-WET, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii, Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, Stem Cells Spin S.A., Marek Tischner Usługi Weterynaryjne, PLANTA OPTIMA – Waldemar Mirut, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Exegene DP. Z o.o., Odziałem Biologii Rozrodu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim, Instytutem Farmakologii PAN, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, Gabinetem Weterynaryjnym Doktorek Rzeszów, Instytutem Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Warszawskim Uniwersytetem, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytetem Wrocławskim Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytetem Łódzkim Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Politechniką Rzeszowską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie – Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Instytutem Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, ANMED Laboratorium Analiz Metodycznych, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Przedmiotem umów jest współpraca naukowa wraz z bezpłatnym użyczeniem na ten cel aparatury badawczej oraz pomieszczeń. Współpraca w ramach umów polega w szczególności na:

- realizacji wspólnych projektów badawczych,

- tworzeniu wspólnych zespołów badawczych,

- prowadzeniu wymiany naukowej w postaci wyspecjalizowanej kadry realizującej określone zadania badawcze między Uniwersytetem Rzeszowskim a w/w ośrodkami, instytucjami i firmami,

- organizowaniu wspólnych konferencji, szkoleń oraz spotkań naukowo-informacyjnych

- wykonywaniu analiz dostarczonych próbek biologicznych w celu oznaczenia określonych parametrów istotnych dla podmiotów współpracujących.

Wnioskodawca współpracuje również z wieloma innymi instytucjami badawczymi, na wszystkich płaszczyznach w ramach prowadzonej przez siebie działalności naukowo badawczej. Na podkreślenie zasługuje współpraca naukowa z Yale University (USA) oraz Baltimore University-USA.


Wstawił:Drozd Szymon 2018-01-09 14:55
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-09
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2018-01-09
Stronę obejrzano: 45481 razy
[+]