Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.10.2017 r.
26.10.2017 r.

Z OBRAD SENATU

 

Analiza sytuacji jednostek UR w kontekście wyników parametryzacji, przedstawiona przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, stanowiła pierwszy punkt w porządku obrad Senatu 26 października br. Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, dokonywana przez  Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, to najistotniejszy miernik sukcesów badawczych, ale też ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji. Najnowsze wyniki oceny parametrycznej  (niekorzystne dla trzech jednostek UR) stały się więc powodem do refleksji nad poziomem nauki na naszej Uczelni oraz impulsem do analizy szans i zagrożeń płynących z niniejszych realiów. Na konieczność wytężonej pracy w kierunku poprawy wyników oceny parametrycznej, a także potrzebę racjonalnej polityki kadrowej i finansowej na Uniwersytecie kładł nacisk w swojej wypowiedzi Rektor, prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Informacje o wynikach rekrutacji w bieżącym roku akademickim przedstawił Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Wojciech Walat, prof. UR. Liczba przyjętych na studia na UR wyniosła 7145 (w 2016 roku: 6691). W grupie kierunków cieszących się największą popularnością znalazły się: kierunek lekarski, filologia angielska, lingwistyka stosowana.

Senat przyjął sprawozdanie  z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na UR w roku akademickim 2016/2017 r.

Zatwierdzono również zmiany w Uchwale dotyczącej limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018.

Pozytywną opnie Senatu uzyskały wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Agnieszki Dobosz-Bruchnalskiej (na Wydziale Sztuki) oraz dra hab. Marka Delonga (na Wydziale Socjologiczno-Historycznym).

 

 

Małgorzata Dworak


Wstawił:Drozd Szymon 2017-11-06 10:18
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-11-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-11-06
Stronę obejrzano: 2500 razy
[+]