Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Ekonomii
Wydział Ekonomii

 

Dziekanat Wydziału:
ul. Ćwiklinskiej 2
35-601 Rzeszów
tel. +48 17 872 1602/03/04/05/06/08/10
fax +48 17 872 20 82
e-mail: wekon@ur.edu.pl

Władze wydziału

Dziekan Wydziału Ekonomii
Dr hab. inż. Ryszard KATA, prof. UR

Prodziekani

dr hab. inż. prof. UR Wiesława KUŹNIAR
dr inż. Lidia KALISZCZAK
dr Małgorzata WOSIEK


strona wydziału
http://www.we.ur.edu.pl

 

Na Wydziale Ekonomii zatrudnionych jest 99 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 17 profesorów.

Walorem Wydziału jest przestronna baza naukowo-dydaktyczna, w której prowadzony jest proces dydaktyczny oraz zaplecze socjalne Wydziału. Baza ta zlokalizowana jest w centrum miasta przy pl. Ofiar Getta i w obiektach przy ul. Ćwiklińskiej (Rzeszów-Zalesie).

Podstawą rozwoju Wydziału i kształtowania warsztatu pracy nauczycieli akademickich mających wpływ na skuteczną realizację procesu dydaktycznego i związanych z nim celów są badania naukowe. Badania szczegółowe koncentrują się wokół aktualnej problematyki społeczno-ekonomicznej związanej z:

  • procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego,
  • warunkami rozwoju przedsiębiorczości i adaptacji podmiotów do nowych warunków rynkowych,
  • społeczno-ekonomicznymi i instytucjonalnymi uwarunkowaniami rozwoju agrobiznesu,
  • ekonomiką rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dynamiką zmian struktury rolnictwa i obszarów wiejskich,
  • uwarunkowaniami rozwoju lokalnego i regionalnego z uwzględnieniem współczesnych priorytetów rozwojowych (konkurencyjności, spójności, wielofunkcyjnego rozwoju, rozwoju zrównoważonego),
  • zarządzaniem marketingowym w firmach oraz skutecznością zastosowania narzędzi i działań marketingowych,
  • rynkowymi mechanizmami kształtowania jakości,
  • efektywnością gospodarowania, oceną kondycji finansowej firm, oceną finansową inwestycji,
  • procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw i przeobrażeń struktur społeczno-gospodarczych,
  • wspomaganiem procesów gospodarczych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik sieciowych,

W obrębie wymienionych obszarów realizowanych jest kilkadziesiąt tematów szczegółowych stanowiących podstawę rozwoju naukowego pracowników (rozpraw doktorskich i habilitacyjnych).

 


Wstawił:Drozd Szymon 2017-10-19 15:05
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-10-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-10-19
Stronę obejrzano: 44930 razy
[+]