Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Świadczenia dla studentów i doktorantów » . » Archiwalne
Archiwalne

Archiwalne

Zarządzenie nr 19/2012 Rektora UR z dnia 16.03.2012r.
w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w domach studenta dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2011 r.

 

Załączniki do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w Domach Studenta dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2011r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.03.2012 r.:

Stypendia dla studentów

Załączniki do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w Domach Studenta dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2011r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.03.2012 r.:

 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (dot. stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i przyznania miejsca w domu studenta),
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 3. Wniosek o przyznanie zapomogi,
 4. Wniosek o zmianę decyzji komisji stypendialnej (dot. również przyznania pokoju jednoosobowego),
 5. Odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (dot. stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i przyznania miejsca w domu studenta),
 6. Wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej o ponowne rozpatrzenie sprawy (dot. stypendium Rektora dla najlepszych studentów),
 7. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku,
 8. Wniosek o zmianę decyzji w związku ze zmianą sytuacji materialnej studenta,
 9. Wzór wezwania do uzupełnienia dokumentów,
 10. Oświadczenie studenta w sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem,
 11. Zestawienie do list stypendialnych,
 12. Wykaz dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń) potwierdzających wysokość dochodu oraz ich wzory
 13. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
 14. Rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych uprawniających do ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz sposób ich udokumentowania
 15. Wykaz dyscyplin sportowych, w których są punktowane osiągnięcia sportowe studenta
 16. Siedziby Komisji Stypendialnych Studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Wstawił:Drozd Szymon 2017-09-08 09:36
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2017-09-08
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-09-08
Stronę obejrzano: 2330 razy
[+]