Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.06.2017 r.
29.06.2017 r.

Z OBRAD SENATU

 

Ostatnie, przedwakacyjne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbyło się 29 czerwca br. Poprowadził je Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek, który, w okolicznościach sprzyjających podsumowaniom, przedstawił sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2016/2017. Sprawozdanie to uzyskało jednomyślne uznanie zebranych (przyjęto stosowną uchwałę).

Następstwem było przyjęcie przez Senat planu rzeczowo-finansowego UR na rok 2017.
W bloku spraw dydaktycznych pod głosowanie poddano, m.in., uchwały dotyczące:

  • uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów na UR (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, prowadzonych wspólnie),
  • utworzenia studiów I i II stopnia, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku finanse i rachunkowość (na Wydziale Ekonomii),
  • zniesienia kierunku studiów: grafika, studia II stopnia, o profilu ogólnoakademickim (na Wydziale Sztuki); zgodnie z obowiązkiem prowadzenia niniejszego kierunku jako studia jednolite magisterskie),
  • utworzenia, studiów podyplomowych:

nauczanie plastyki w szkole, na Wydziale Pedagogicznym,
nauczanie biologii w szkole, na Wydziale Pedagogicznym,
prawa i wolności człowieka i obywatela w działalności instytucji publicznych, na Wydziale Prawa i Administracji

  • prowadzenia na UR studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz zasad pobierania opłat związanych z ich prowadzeniem.

Pod głosowanie poddano także projekt uchwały w sprawie minimalnych kryteriów awansowania na stanowiska: asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego na UR, a ponadto projekt zmian w Statucie, uwzgledniający kwestię zatrudnień pracowników (procedur) na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w Uczelni.

W głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowano wnioski rad wydziałów dotyczące zatrudnień na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych: dra hab. Antoniego Nikla, prof. UR (na Wydziale Sztuki), dra hab. n. med. Macieja Modrzejewskiego i dra hab. n. med. Adama Reicha (na Wydziale Medycznym) oraz dr hab. Ewy Szpyrki i dra hab. Waldemara J. Grzegorzewskiego (w Pozawydziałowym Instytucie Biotechnologii).

Terminarz powakacyjnych posiedzeń Senatu, zatwierdzony przez Senat, przedstawia się następująco:

 

Semestr zimowy:

28 września 2017 r.
26 października 2017 r.
30 listopada 2017 r.
21 grudnia 2017 r.
25 stycznia 2018 r.

 

Semestr letni:

22 lutego 2018 r.
29 marca 2018 r.
26 kwietnia 2018 r.
24 maja 2018 r.
28 czerwca 2018 r.

 


Wstawił:Drozd Szymon 2017-07-10 07:42
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-07-10
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-07-10
Stronę obejrzano: 2732 razy
[+]