Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 24.05.2017 r.
24.05.2017 r.

Z OBRAD SENATU

 

 

Rozpoczynając posiedzenie w dniu 24 maja br., przewodniczący Senatu, Rektor, prof. dr hab. Sylwester Czopek wręczył akt mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego UR prof. dr. hab. Wojciechowi Cynarskiemu.

Dalej procedowano zgodnie z zatwierdzonym wcześniej porządkiem obrad. Podjęte zostały, m.in., uchwały w sprawach:

  • nadania Profesor Ricie Süssmuth tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego;
  • zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania finansowego za rok 2016;
  • warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w roku akademickim 2018/2019;
  • zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 – tzw. pensum dydaktycznego;
  • liczebności grup studenckich na UR;
  • zmian w Statucie (regulacje dotyczące zatrudniania emerytowanych nauczycieli akademickich);
  • kwestii majątkowych – sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej w Krasnem, a także hali sportowej przy ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie;
  • zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego UR prof. dra hab. Jacka Kozdrója (I. Biotechnologii);  
  • zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Agnieszki Uberman, prof. UR i dra hab. Janusza Pasterskiego, prof. UR (W. Filologiczny) oraz dra hab. Władysława Mogilskiego (W. Prawa i Administracji). 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2017-06-02 09:04
Sporządził:Małgorzata Dworak   2017-06-02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2017-06-02
Stronę obejrzano: 1257 razy
[+]